Przeglądaj

licpodst

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #licpodst
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 12981 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Znaczenie nauk przyrodniczych, zasady prowadzenia badań biologicznych, obserwacje biologiczne.
24 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 8582 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Hierarchiczna budowa organizmu człowieka, tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa i tkanka łączna.
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 4911 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Gen, genom, kod genetyczny i ekspresja genów.
18 pytań | Autor: karcio23 | Rozwiązywany 9061 razy
Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2261 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Pierwotny ustrój Aten, instytucje demokracji ateńskiej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3014 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych Greków
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2431 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych cywilizacji Izraela, Fenicjan, Chin i Indii.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 17732 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Zanim zaczęła się historia, Starożytna Mezopotamia, Starożytny Egipt, Izrael i Fenicja, Cywilizacje Indii i Chin
42 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 37 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Cesarstwo bizantyjskie, narodziny islamu i podboje Arabów, upadek Imperium Rzymskiego i jego następstwa, Imperium Karola Wielkiego, czasy Ottonów, feudalizm i społeczeństwo stanowe, pierwsze państwa Słowian.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 35 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Początki państwa polskiego, panowanie Bolesława Chrobrego, kryzys monarchii Piastów, od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego i Testament Bolesława Krzywoustego. Przygotowane na podstawie podręcznika "Poznać przeszłość 1"
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 11729 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Między cesarstwem a papiestwem, wyprawy krzyżowe, najazdy mongolskie, wieś i miasto w średniowieczu, kościół w średniowieczu, kultura średniowiecznej Europy i Europa późnego średniowiecza.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 10600 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2623 razy
Poziom podstawowy. Test z rozdziału "Sparta" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1462 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Perskie podboje, powstanie greckie w Azji Mniejszej, pokój grecko-perski.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6116 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres prehistorii, rewolucja neolityczna, pierwsze ludzkie osady i narzędzia.
11 pytań | Autor: Testy_FIZYKA | Rozwiązywany 4468 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Fizyki obejmujący tematy: Sił, ruch prostoliniowy, zasad dynamiki, oporów ruchu i siły bezwładności.
27 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 12836 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Podziału politycznego, kolonizacji i dekolonizacji, integracji i dezintegracji, konfliktów, terroryzmu i wskaźników rozwoju.
10 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 4512 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Liczba ludności świata i jej zmiany, rozwój demograficzny, rozmieszczenie ludności na świecie, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, religijne, kulturowe i etniczne ludności świata, rozwój siei osadniczej na świecie, urbanizacja i rozwój obszarów wiejskich.
22 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 6 razy
Sprawdzian z geografii dla klasy 2 liceum. Czynniki lokalizacji przemysłu, przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii, zmiany w przemyśle, źródła energii i bilans energetyczny, produkcja i zużycie energii elektrycznej, energetyka jądrowa.
16 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 4 razy
Sprawdzian dla klasy 2 liceum z działu "Usługi". Zrównoważenie usług na świecie, transport, łączność, gospodarka oparta na wiedzy, usługi edukacyjne i finansowe, handel międzynarodowy i turystyka na świecie.
11 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 5862 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna, surowce mineralne, ukształtowanie, klimat, zasoby wodne i jeziora Polski, środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego.
37 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 25 razy
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: Rolnictwo i rolnictwo ekologiczne w Polsce, przemiany przemysłu w Polsce, przemysł zaawansowanych technologii w Polsce, transport, gospodarka morska Polski, walory turystyczne Polski.
19 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 26 razy
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: stan środowiska w Polsce oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby.
63 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 119617 razy
Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9222 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnego Egiptu.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}