Fizjologia roślin drzewiastych, str. 41-46, test z biologii

Egzamin na podstawie "Książeczka 600 pytań" Test dla studentów z biologii. Test składa się z 70 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia roślin drzewiastych, str. 41-46"

1) W skład mitochondriów wchodzą głównie:
2) W stan koloidalny można przeprowadzić:
3) W starszych korzeniach kora pierwotna:
4) W starszych korzeniach perycykl może wytworzyć:
5) W stożkach wzrostu możemy wyróżnić kolejno (od góry) strefy:
6) W środowisku kwaśnym aminokwas:
7) W środowisku zasadowym aminokwas:
8) W tłuszczach złożonych podstawnikami glicerolu mogą być:
9) W warunkach beztlenowych elektrony i protony wodoru odłączone w glikozie:
10) W wodzie rozpuszczają się mydła:
11) W wodzie występują wiązania wodorowe:
12) W wyniku cyklizacji formy łańcuchowej glukozy:
13) W wyniku działania na chlorofil zasady:
14) W wyniku enzymatycznej hydrolizy skrobi powstaje:
15) W wyniku hydrolizy kwasowej sacharozy powstaje:
16) W wyniku hydrolizy sacharozy otrzymano 5kg fruktozy. Hydrolizie poddano:
17) W wyniku pęcznienia suchego koloidu powstają:
18) W wyniku zasadowej hydrolizy sacharozy powstaje:
19) W wyniku zasadowej hydrolizy tłuszczy powstają:
20) W zależności od wartości punktu izoelektrycznego aminokwasy dzielimy na:
21) Wakuale tworzą się z:
22) Walina to aminokwas który:
23) Właściwością kwasowo-zasadową aminokwasów jest:
24) Wapń i magnez występujące w blaszce środkowej spełniają rolę czynnika:
25) Warunkiem istnienia właściwości redukujących cukrów jest:
26) Warunkiem na istnienie właściwości optycznych cukrów jest:
27) Ważną rolę w utrzymaniu struktury zespolonych podjednostek rybosomów spełniają jony:
28) Według jakich objawów wnioskujemy, że siła ssąca komórek i roztworu zew. Są sobie równe:
29) Według jakiego objawu wnioskujemy, że tkanka jest w roztworze izoosmotycznym:
30) Według prawa Stefana intensywność dyfuzji gazu przez małe otwory:
31) Wielkość nicieli białkowej uzależniona jest od:
32) Wieloenzymowe kompleksy:
33) Wilgotność względną oznacza się:
34) Właściwości aminokwasów jako elektrolitów:
35) Właściwości optyczne związków chemicznych m. In. Aminokwasów określa:
36) Właściwości półprzepuszczalne błon cytoplazmatycznych
37) Włośniki są:
38) Woda hydratacyjna ma wpływ na:
39) Woda jest dipolem ponieważ:
40) Woda trudno wnika przez szparki ponieważ:
41) Woda wpływa na:
42) Wodny r-r fluorowodoru zawiera 0,3 mola jonów wodorowych i 1,7 mola niezdysocjowanego HF, na podst. Tych danych można obliczyć, że stopień dysocjacji HF w tym r-r wynosi:
43) Woski są mieszaniną różnych związków głównie:
44) Wpływ temperatury na szybkość reakcji enzymatycznej:
45) Wspólną cechą lipidów złożonych jest:
46) Wspólną cechą skrobi, glikogenu i celulozy jest:
47) Wspólnymi cechami wszystkich białek jest:
48) Współczynnik oddechowy:
49) Współczynnik transpiracji względnej:
50) Współczynnik transpiracji:
51) Wysokie stężenie jonów wodorowych przy wysokim pH:
52) Względny spoczynek nasion: następuje po procesie stratyfikacji
53) Wzrost:
54) Wzrost temperatury powoduje:
55) Z 200ml 2M roztworu NaCl o gestości d=1.1g/ml odparowano 36g wody. Otrzymany r-r jest:
56) Za pomocą metody plazmolitycznej można:
57) Za system głęboki uważamy system w którym korzenie dorosłych drzew sięgają do głębokości:
58) Zawartość białek zapasowych w nasionach roślin motylkowych wynosi około:
59) Zawartość celulozy w ścianie pierwotnej wynosi:
60) Zawartość chlorofilu w igłach:
61) Zawartość chlorofilu:
62) Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu w drzewostanach:
63) Zawartość RNA w jądrze komórkowym wszystkich roślin:
64) Zawartość wody niedostępnej dla roślin
65) Zdolność wiązania azotu cząsteczkowego mają:
66) Zjawiska fotoelektryczne polegają na:
67) Zjawisko plazmolizy granicznej świadczy o tym, że roztwór zewnętrzny w stosunku do komórek ma:
68) Zmiana stanu skupienia kwasów tłuszczowych nienasyconych ze stanu ciekłego w stan stały wiąże się z:
69) Zmieszano 80g r-ru zawierającego 20% NaCl ze 120g 15% r-ru tej soli. Otrzymany r-r będzie:
70) Związki fenolowe: