Elektrotechnika 2013, test z fizyki

Elektrotechnika 2013 przykładowy test na egzaminie z teorii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. (odpowiedzi zostały opracowane przez studentów ;) Test dla studentów z fizyki. Test składa się z 98 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Elektrotechnika 2013"

1) 1. W obwodzie R = 10 Ω. Rezystancja zastępcza obwodu widziana z zacisków AB wynosi:
2) 2. W obwodzie R = 60 Ω. Rezystancja zastępcza obwodu widziana z zacisków AB wynosi:
3) 3. W obwodzie R = 60 Ω. Rezystancja zastępcza obwodu wynosi:
4) 4. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9 A. Po zamknięciu wyłącznika będzie:
5) 5. Gałęzią obwodu elektrycznego może być:
6) 6. Natężeniem prądu elektrycznego nie jest:
7) 7. Rezystancja przewodu jest wprost proporcjonalna do:
8) 8. Źródłem pola elektrycznego nie są:
9) 9. Źródłem pola elektrycznego jest:
10) 10. Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie jest to:
11) 11. Potencjałem elektrycznym w dowolnym punkcie pola nazywa się:
12) 12. Napięciem elektrycznym między dwoma punktami obwodu elektrycznego nie nazywamy:
13) 13. Głównymi wielkościami charakteryzującymi pole elektryczne są:
14) 14. Pojemność zastępcza baterii kondensatorów wynosi:
15) 15. Pojemność każdego z kondensatorów wynosi 30 μF. Pojemność zastępcza baterii kondensatorów jest równa:
16) Źródłem pola magnetycznego jest:
17) 17. W polu magnetycznym wytworzonym przez prąd elektryczny indukcja magnetyczna w dowolnym punkcie pola zależy od:
18) 18. Natężenie pola magnetycznego w dowolnym jego punkcie nie zależy od:
19) 19. Jednostką indukcji magnetycznej jest:
20) Jednostką indukcyjności własnej nie jest:
21) 21. Diamagnetyk jest ciałem, którego:
22) 22. Pętla histerezy ferromagnetyka przedstawia:
23) 23. Siła elektromotoryczna indukuje się w obwodzie:
24) 24. Siła elektromotoryczna nie indukuje się w obwodzie:
25) 25. Wartość chwilowa napięcia sinusoidalnie zmiennego określona jest funkcją u(t)=230sin(628t). Wielkościami opisującymi to napięcie są:
26) 26. Częstotliwość napięcia, którego przebieg zmian jest opisany zależnością u(t) = 200 sin (942t) wynosi:
27) 27. Wartość maksymalna napięcia sinusoidalnie zmiennego jest:
28) 28. Dla obwodu prądu sinusoidalnie zmiennego I prawo Kirchhoffa brzmi:
29) 29. W obwodzie R = XL = XC, prąd IR = 1A. Prąd I równy jest:
30) 30. W obwodzie R = XL = XC. Po zamknięciu wyłącznika wskazanie amperomierza:
31) 31. Rysunek przedstawia schemat zastępczy odbiornika zasilanego ze źródła prądu sinusoidalnie zmiennego. Jeżeli XL> XC to:
32) 32. Wzór na moc czynną układu 3-fazowgo przedstawia się następująco:
33) W powyższym układzie napięcie równe napięciu fazowemu sieci wskazuje woltomierz:
34) 34. Kompensację mocy biernej indukcyjnej pobieranej przez odbiornik nie przeprowadza się w celu:
35) 35. Odbiornik o charakterze indukcyjnym zasilany jest z sieci o napięciu 230 V. Współczynnik mocy układu cosφ=0,5, moc czynna pobierana przez odbiornik P=115W. Pojemność kondensatora włączonego równolegle do źródła, przy którym cosφ układu wzrośnie do 1 wynosi:
36) 36. Zakres pomiarowy woltomierza wynosi 10 V, liczba działek na skali jest równa 100, wychylenie wskazówki woltomierza wynosi 10 działek, zmierzone napięcie jest równe:
37) 37. Woltomierzem klasy 1 o zakresie pomiarowym 200 V zmierzono napięcie 150 V, a amperomierzem klasy 0,5 o zakresie pomiarowym 20 A zmierzono prąd 6 A. Prawdziwe jest stwierdzenie:
38) 38. Rezystancja bocznika Rb amperomierza o rezystancji wewnętrznej RA = 0,3 Ω i zakresie 2 A, którym można zmierzyć prąd do 6 A wynosi:
39) 39. Woltomierzem, klasy 0,5 o zakresie 200 V, zmierzono napięcie 1) 100 V, 2) 150 V. Prawdziwe jest stwierdzenie:
40) 40. W celu rozszerzania zakresu pomiarowego amperomierza prądu przemiennego:
41) 41. W celu rozszerzania zakresu pomiarowego woltomierza napięcia przemiennego:
42) 42. Aby rozszerzyć dwukrotnie zakres pomiarowy woltomierza należy dołączyć rezystor:
43) 43. W watomierzu zakres prądowy wynosi 2 A, zakres napięciowy 400 V, liczba działek na skali watomierza wynosi 100, wychylenie wskazówki watomierza 10 działek, zmierzona moc jest równa:
44) 44. Schemat przedstawia układ:
45) Zmieniając rezystancję R2 uzyskano prąd w gałęzi z galwanometrem G Ig=0 A. Rezystancję mierzoną Rx wyznacza się wtedy z zależności:
46) 46. Obwody magnetyczne maszyn elektrycznych prądu przemiennego i transformatorów wykonuje się z pakietów blach stalowych wzajemnie od siebie odizolowanych, aby:
47) 47. Pole magnetyczne wirujące nie jest wytwarzane w:
48) 48. Zasada działania transformatora energetycznego może brzmieć:
49) 49. W transformatorze w wyniku zmian strumienia magnetycznego zamykającego się w jego rdzeniu indukują się siły elektromotoryczne:
50) 50. Zastosowanie transformatorów energetycznych umożliwia:
51) 51. W stanie jałowym w transformatorze występują:
52) 52. Napięcie zwarcia transformatora to:
53) 53. Podwyższenie napięcia międzyfazowego w sieci (przy stałej przesyłanej mocy) powoduje:
54) 54. Straty mocy czynnej w przewodach zasilających są:
55) 55. Zasada działania 3-fazowej prądnicy synchronicznej nie może brzmieć:
56) 56. W 3-fazowej prądnicy synchronicznej w wyniku wirowania strumienia magnetycznego indukują się siły elektromotoryczne w:
57) 57. Wirnik prądnicy synchronicznej można wprawić w ruch obrotowy za pomocą:
58) 58. Funkcję twornika pełni:
59) 59. Prędkość wirowania pola magnetycznego w 3-fazowym silniku asynchronicznym można zwiększyć:
60) 60. Prędkość znamionowa 3-fazowego silnika asynchronicznego wynosi 1440 obr/min. Poślizg znamionowy tego silnika jest równy:
61) 61. Prędkość znamionowa 3-fazowego silnika asynchronicznego wynosi 2850 obr/min. Poślizg znamionowy tego silnika nie jest równy:
62) 62. Moc znamionowa silnika asynchronicznego jest to:
63) 63. Sprawność silnika elektrycznego jest to:
64) 64. Po podłączeniu nieruchomego silnika asynchronicznego do sieci, prąd w uzwojeniach stojana:
65) 65. Silnik asynchroniczny pracuje obciążony momentem oporowym pochodzącym od napędzanej maszyny. Przy spadku napięcia zasilającego silnik nastąpi równocześnie:,
66) 66. Moment krytyczny silnika asynchronicznego 3-fazowego rośnie:
67) 67. 3-fazowy silnik asynchroniczny o wirniku głębokożłobkowym w porównaniu ze zwykłym silnikiem jednoklatkowym o tej samej mocy:
68) 68. Układ energoelektroniczny soft start stosowany do rozruchu silników umożliwia zmniejszenie prądu rozruchowego wskutek:
69) 69. Zmniejszenie prądu rozruchowego silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego w czasie rozruchu silnika można uzyskać stosując:
70) 70. Zmniejszenie prądu rozruchowego silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego poprzez zwiększenie rezystancji uzwojenia wirnika w czasie rozruchu silnika można uzyskać stosując:
71) 71. Zmniejszenie prądu rozruchowego silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego poprzez zmniejszenie napięcia zasilającego w czasie rozruchu silnika nie można uzyskać stosując:
72) 72. Przy zastosowaniu do rozruchu przełącznika gwiazda-trójkąt, w pierwszej fazie rozruchu uzwojenie stojana łączy się w gwiazdę. Napięcie na fazie uzwojenia stojana jest wtedy:
73) 73. Wzrost rezystancji uzwojenia wirnika silnika asynchronicznego 3-fazowego powoduje:
74) 74. Zwiększenie rezystancji uzwojenia wirnika silnika asynchronicznego powoduje:
75) 75. Za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt nie można uruchomić z sieci publicznej o napięciu międzyfazowym 400 V silnika asynchronicznego 3-fazowego klatkowego:
76) 76. Do sieci publicznej o napięciu międzyfazowym 400 V można podłączyć za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt silnik asynchroniczny 3-fazowy klatkowy, który:
77) 77. Zasada działania jednofazowego silnika asynchronicznego może brzmieć:
78) 78. Wielkościami typowymi dla silników asynchronicznych 3-fazowych dużych mocy są:
79) 79. Stycznik elektromagnetyczny sterowany przyciskami pełni w obwodzie funkcję:
80) 80. Zestyki główne stycznika nie są zestykami:
i 18 innych...

Powiązane z testem: