Test do Policji - test kompetencji zawodowych, test kwalifikacji zawodowej.

Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 315 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Test do Policji - test kompetencji zawodowych"

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:
2) Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi:
3) Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany:
4) Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
5) Rada Ministrów składa się z:
6) Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
7) Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności niepodzielności jego terytorium to:
8) Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje:
9) Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki:
10) Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje:
11) Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed:
12) Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek:
13) Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej:
14) Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje:
15) Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się:
16) Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest:
17) Prezes Rady Ministrów wydaje:
18) Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi:
19) Prezydent Rzeczpospolitej nie może stosować prawa łaski do:
20) Osoba ubiegająca się o urząd wojewody nie musi posiadać :
21) W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem:
22) Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną:
23) Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez:
24) W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa ?
25) W drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego skład rządu:
26) Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski:
27) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydaje:
28) Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy:
29) Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie:
30) Radę Gabinetową tworzy:
31) Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające:
32) Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczyna się z dniem:
33) Sejm rozpatruje projekt ustawy w :
34) Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu:
35) Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały to:
36) Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu:
37) Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m. in., gdy:
38) Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów tworzą:
39) Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza:
40) W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzone są w
41) Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu od:
42) Klub parlamentarny tworzy co najmniej:
43) Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:
44) Sejm RP składa się:
45) Senat RP składa się:
46) Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
47) Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania,który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
48) Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa:
49) Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
50) Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest:
51) Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody:
52) O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się:
53) Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej:
54) Inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
55) Sejm uchwala:
56) Sejm rozpatruje projekt ustawy w:
57) Mandat posła można łączyć z funkcją:(zaznacz poprawne odpowiedzi)
58) Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje:
59) Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przysługuje:
60) Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu:
61) Wybory Prezydenta RP zarządza:
62) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na:
63) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu:
64) Wybrany do Sejmu może być obywatel polski który ukończył:
65) Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarządzić:
66) Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed:
67) Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego:
68) Wybory do Sejmu są:
69) Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem:
70) Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu:
71) Poseł możne być członkiem:
72) Wybory do Sejmu i Senatu zarządza:
73) Sejm uchwala ustawy:
74) Organami Sejmu są m.in:
75) W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje:
76) Komisję śledczą może powołać:
77) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje:
78) Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej od dnia:
79) Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu?
80) Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje:
i 235 innych...