Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne, test kwalifikacji zawodowej.

Bezpieczeństwo Publiczne Test dla liceum z kompetencji zawodowych. Test składa się z 110 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne"

1) Ujęcie przez obywatela sprawcy przestępstwa,polega na
2) Osobę zatrzymaną,którą ma widocznie obrażenia ciała,należny niezwłocznie:
3) Pracownicy ochrony sklepu schwytali Adama S na gorącym uczynku kradzieży artykułów spożywczych wartości 350 złotych,a następnie przekazali go policjantom.W świetle obowiązującego prawa czynności pracowników ochrony sklepu jest:
4) Ujawniłeś włamanie do swojego garażu, w którym jeszcze przebywał sprawca.
Zatrzasnąłeś drzwi, zablokowałeś je zasuwą, a następnie powiadomiłeś Policję. Postąpiłeś:
5) Poszukiwany przez Policję sprawca przestępstw seksualnych, został schwytany przez
kilka osób. Zastosowały one wobec niego siłę fizyczną w postaci uderzeń rękoma i nogami
w różne części ciała. Użycie siły fizycznej w takiej formie było:
6) Osobie zatrzymanej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przysługuje
prawo do:
7) Przyczyną zatrzymania mogą być:
8) Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym jest:
9) Dozór policyjny jest środkiem zapobiegawczym,który może zastosować:
10) Środki zapobiegawcze w postępowaniu przygotowawczym stosuje się w celu:
11) Zakaz osuszania kraju stosuje się:
12) Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony jego konstytucyjnego porządku jest:
13) Każda osoba wezwana w procesie karnym w charterze świadka ma obowiązek:
14) Oskarżycielem publicznym w procesie karnym przed wszystkim sadami jest:
15) Poszkodowanym w procesie karym jest:
16) Nazór nad postępowaniami przygotowawczymi sprawowany jest przez:
17) Celem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję jest między innymi:
18) Postępowania przygotowawczego prowadzi:
19) Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym może zastosować:
20) Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania odkażonego do momentu wydania pierwszego wyroku w sprawie nie może przekroczyć:
21) Okres tymczasowego aresztowania liczy się:
22) W procesie karnym odmowa składania wyjaśnień przez oskarżonego:
23) W prosicie karnym wyjaśnienia oskarżonego nie mogą stanowić dowodu,gdy zostały złożone:
24) Tymczasowe aresztowanie może nastąpić na mocy postępowania:
25) Każdy ma prawo ująć osobę:
26) Każdy kto ujął osobę na gorącym uczynku popełnienia przestępca,jest zobowiązany:
27) Prawny obowiązek niezwłocznego informowania organu powołanego do ścigania przestępstw ma każdy,kto wie o dokonaniu:
28) Instytucje państwowe i samorządowe mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Policję o:
29) Naruszeniem zasady swobody wypowiedzi przesłuchanego nie jest:
30) Zasady swobody wypowiedzi świata nie narusza:
31) Policja może przeszukać mieszkanie obywatela w poszukiwaniu:
32) Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego pora nocna to okres w godzinach:
33) Czynności zabezpieczające ślady i dowody przestępstwa przed ich utratą,zniekształceniem lub zniszczeniem mogą trwać maksymalnie:
34) Dokumentem uprawniającym do dokonania przeszukania jest między innymi:
35) Prawo do odmowy złożenia zeznań w sprawie karnej przysługuje świadkowi,gdy:
36) Świadek zeznajacy w sprawie karnej może uchylić się od odpowiedzi na pytanie,jeśli udzielenie odpowiedzi mogłoby:
37) Obowiązkiem podejrzanego oddanego pod dozór Policji jest między innymi:
38) Podejrzany oddany pod dozór Policji nie może miedzy innymi:
39) List żelazny w postępowaniu karnym może wydać:
40) Poszukiwanie listem gończym może być zarządzone:
41) Listy gończy w postępowaniu przygotowawczym wydaje:
42) Dokumentami uprawniającymi policjanta do przeprowadzenia w ramach postępowania o wykroczenie jest:
43) Przeszukanie zamieszkałych pomierzeń,można przeprowadzić:
44) Osoba zatrzymana w związku z popełnieniem wykroczenia,ma prawo składać zażalenia na to zatrzymanie do:
45) Postępowanie przyśpieszone stosuje się:
46) Do zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku podczas trwania imprezy obowiązany jest:
47) Policjant może wydawać polecenia uczestnikom ruchu drogowego:
48) Pojazd uprzywilejowany jest to pojazd,który:
49) Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego:
50) Pieszy ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem:
51) Kolumną pieszych osób dorosłych może się poruszać:
52) Pieszy ma obowiązek zachować szczególną ostrość:
53) Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone,gdy odległość od przejścia:
54) Pierszemu zabrania się wychodzenia na jezdnię:
55) Uczestnik ruchu jest obowiązkowy w pieszej kolejności stosować się do:
56) Polecania i cygnały uczestnikowi ruchu może zawsze wydawać:
57) Pieszemu zabrania się:
58) Najbardziej charakterystyczną cechą dla zjawisk "nowego terroryzmu"jest:
59) Współczesne strategie zwalczania terroryzmu zakładają:
60) Umieszczone na sobie ładunki wybuchowe stosowane przez terrorystów samobójców to tzw.:
61) Umyślne dzianie osoby lub osób,podlegające na użyciu przemocy albo groźby jej użyciu zmierzające do uzyskania efektu zastraszenia,celu wymuszenia określonego zachowania się organu państwowego lub samorządowego,instytucji,organizacji,osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób to:
62) Najczęstsza metodą działania stosowaną przez terrorystów jest:
63) Najpoważniejszym prognozowym zagrożeniem możliwym do zrealizowania przez terrorystów jest:
64) W przypadku ujawnienia w budynku niebezpiecznego przedmiotu,którym może być urządzenie wybuchowe należy:
65) W przypadku nieznalezienia się w stacji strzelaniny, należy:
66) Działaniami związanymi z przeciwdziałam i zwalczeniem terroryzmu oraz likwidacją jego skutków zajmują się:
67) Obsługę Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach zarządzania kryzowego zapewnia:
68) Przez stację kryzysową,zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym należy rozumieć:
69) Świadczenia osobiste i rzeczowe dla celów zorganizowanej akcji społecznej nie podlegają na:
70) W sytacji szczegołnych zagrożeneń,gdy zwykle środki konstytucyjne są niewystarczające,może zostać wprowadzony Art.228:
71) Zakres w jakim można zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie stanu klęski zywiołowej określa:
72) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charterze ponadgminnym m.i.n w zakresie:
73) Organem właściwym w sprawach zaradzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda.Do jego zadań między innymi:
74) Problematykę „ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"określa ustawa o:
75) Plany reagowania kryzysowego tworzy się na poziomie:
76) Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie kryzysowe sprawuje:
77) W przypadkach niecierpiących zwłoki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie kryzysowe sprawuje:
78) Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na trenie województwa jest:
79) Na terenie gminy funkcjonują gminne zespoły:
80) Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta):
i 30 innych...