Test kwalifikacji zawodowej

Test do Policji - test kompetencji zawodowych

Pytanie 1
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:
Pytanie 2
Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi:
Pytanie 3
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany:
Pytanie 4
Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
Pytanie 5
Rada Ministrów składa się z:
Pytanie 6
Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze
współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez:
Dalej