Test wiedzy ogólnej do POLICJI, test kwalifikacji zawodowej.

Test przygotowujący, TWO do policji. Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 315 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Test wiedzy ogólnej do POLICJI"

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed…
2) Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi…
3) Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany…
4) Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
5) Rada Ministrów składa się z…
6) Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników - członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez...<br /&rt;
7) Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to…
8) Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje…
9) Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki…
10) Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje…
11) Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed…
12) Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Sejm podejmuje na wniosek…
13) Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej…
14) Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje…
15) Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się…
16) Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest…
17) Prezes Rady Ministrów wydaje…
18) Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi…
19) Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do…
20) Na stanowisko wojewody może być powołana osoba:
21) W czasie pokoju Prezydent RP sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem…
22) Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną…
23) Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez…
24) W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa?
25) W drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego skład rządu…
26) Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski…
27) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje…
28) Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy...
29) Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie…
30) Radę Gabinetową tworzy…
31) Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające…
32) Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem…
33) Sejm rozpatruje projekt ustawy w…
34) Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu …
35) Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały to…
36) Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu…
37) Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m.in., gdy…
38) Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli<br /&rt;reprezentują co najmniej 15 posłów tworzą…
39) Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza…
40) W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane są w...
41) Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu od…
42) Klub parlamentarny tworzy co najmniej…
43) Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują…
44) Sejm RP składa się…
45) Senat RP składa się…
46) Wybrany do Sejmu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy…
47) Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy...
48) Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa…
49) Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza:
50) Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest…
51) Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody…
52) O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się…
53) Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej…
54) Inicjatywa ustawodawcza przysługuje…
55) Sejm uchwala…
56) Sejm rozpatruje projekt ustawy w…
57) Mandat posła można łączyć z funkcją…
58) Inicjatywa ustawodawcza przysługuje
59) Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania przez Sejm nie przysługuje…
60) Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania
61) Wybory Prezydenta RP zarządza…
62) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na…
63) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu…
64) Wybrany do Sejmu może być obywatel polski który ukończył…
65) Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić:
66) Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed…
67) Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do<br /&rt;organów samorządu terytorialnego…
68) Wybory do Sejmu są…
69) Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem...
70) Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu...
71) Poseł może być członkiem…
72) Wybory do Sejmu i Senatu zarządza…
73) Sejm uchwala ustawy…
74) Organami Sejmu są m.in…
75) W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje…
76) Komisję śledczą może powołać…
77) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje…
78) Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej od dnia…
79) Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu?
80) Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm..
i 235 innych...