Powtórzenie: Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo Publiczne

Zawodowe, Liceum, Technikum.

Ujęcie przez obywatela sprawcy przestępstwa,polega na
Obywatel przyłapał sprawcę kradziezy samochodu na gorącym uczynku,ujoł go,a nastepnie przytrzymał do czasu przybycia policji
Osobę zatrzymaną,którą ma widocznie obrażenia ciała,należny niezwłocznie:
udzielić pomocy,wezwać Pogotowie Rartunkowe
Pracownicy ochrony sklepu schwytali Adama S na gorącym uczynku kradzieży artykułów spożywczych wartości 350 złotych,a następnie przekazali go policjantom.W świetle obowiązującego prawa czynności pracowników ochrony sklepu jest:
Prawidłowa
Ujawniłeś włamanie do swojego garażu, w którym jeszcze przebywał sprawca.
Zatrzasnąłeś drzwi, zablokowałeś je zasuwą, a następnie powiadomiłeś Policję. Postąpiłeś:
prawidłowo
Poszukiwany przez Policję sprawca przestępstw seksualnych, został schwytany przez
kilka osób. Zastosowały one wobec niego siłę fizyczną w postaci uderzeń rękoma i nogami
w różne części ciała. Użycie siły fizycznej w takiej formie było:
przekroczeniem uprawnień, niedozwolone chyba że w obronie własnej
Osobie zatrzymanej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przysługuje
prawo do:
Zatrzymanemu na jego żądanie nalezy niezłocznie umozliwić w dostepnej formie kontaktu z adwokatem,a takze bezposrednią z nim rozmowę:zatrzymujący może zastrzeć,że będzie przy niej obecny.Kazdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymainia.Powiniem on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu.Zatrzymanego nalezy zwolnic,jesli w ciągu 24 godzin od przekaznia do dyzpozycji sadu nie zostanie mu doreczone postepowanie sadu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.Prawa osoby zatrzymanej przez Policję reguluje art.244 i następnie Kodeksu postepowania karnego:-zatrzymanego nalezy natomist poinformować o przyczynach zatrzymiania i przysługujących mu prawach oraz wysuchwiać go-Zatrzymanemu na jego żadnie nalezy niezwłocznie umozliwić nawiązywanie w dostepnej formie kontaktu z adwokatem,a także bezpośrednią z nim rozmowę:zatrzymujący może zastrzec,że bedzie przy niej obecny.-Na żądanie zatrzymanego nalezy bezzwłocznie zawiadomić osobę najbliszą dla zatrzymanego(może to być osoba wskazana przez niego)zakład pracy,szkołę lub uczelnię,a w stosunku zołnierza jego dowócę.-Zatrzymanemu przysługuje zażalenia sądu.Wzażaleniu zatrzymany może domagać się zbadania zasadnośći i legalnośći zatrzymania oraz prawidłowości jego wykonania.Sąd rozpoznaje je niezwłocznie.W razie uznania bezzasadności lub nielegalnośći zatrzymania zarządza natychmistowe zwolnienie zatrzymanego.-Zatrzymanego nalezy natychmiast zwolnić,gdy ustanie przyczyna zatrzymiania,a także,jesli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawiany organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sadu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz jesli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sadu nie doreczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania:należy go taże zwolnić na polecenie sadu lub prokuratora.
Przyczyną zatrzymania mogą być:
ujęcie osoby na gorącym uczynku przestępstwa,w pościgu podjętym bezpośrednio po popełniu przstępstwa,jesli zachodzi obawa sie tej osoby lub nie można ustalić tosamośći osoby.Zatrzymanie jest jedną z prawnych form pozbawienia wolności.Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną,jeśli istnieje uzasadnione przypuszenie,że popełniła ona przestepstwo,a zachodzi obawa ucieszki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestęstpca bądz też nie mozna ustalić jej tożamośći(Art.243,244,247)
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym jest:
środkiem zapobiegawczym ,stosowanym wobec podejrzanego w toku postępowania karnego,polecającego na osadzeniu go w stałym miejscu (areszczie śledczym)w izoladce do świata zewętrzego.O tymczasowym aresztowaniu rozstrzyga sąd na wniosek prokuratora,kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego biegu postępowania.Sąd oznacza okres tymczasowego aresztowania,który w zasadzie nie może przekraczać trzech miesięcy.W razie potrzeby prokuratura może wystąpić o przedłużenie na okres,który w sumienie powinien przekroczyć roku.Dotyczy to postepowania przygotowawczego,po skierowaniu do sądu aktu oskarzenia,sąd może nadal utrzymać tymczasowe aresztowanie ,tak aby łączny czas tymczasowego aresztowania nie przekroczył 24 miesięcy.
Dozór policyjny jest środkiem zapobiegawczym,który może zastosować:
sąd lub prokulator
Środki zapobiegawcze w postępowaniu przygotowawczym stosuje się w celu:
Od orzeczenia wydanego w piewszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom.(KPA.ART.249§1)Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania,a wyjątkowo takze w celu zapobiegania popełnionemu przez oskarzonego nowego,ciężkiego oskarzony popełnił przestępstwo.W przepisie chodzi o "duże prawdopodobieństwo"a więc o prawdopodobieństwo graniczące z pewnością odnośnie winy i sprawstwa.
Zakaz osuszania kraju stosuje się:
Zakaz opuszania kraju jest środkiem zapobiegawczym stosowanym na podstawie art277 kpk w razie uzasadnionej obawy ucieszki oskarzonego i sprowadza się do zakazu przekraczania granicy Państwa Polskiego-niezależnie od kierunku i celu podrózy.Zakaz ten może być stosowany tak do obywatela polskiego,cudzoziemca jak aparatury.Zakaz opuszania kraju może zastosować sąd a w postepowaniu przygotowawczym prokurator.Zakaz opuszania kraju przez oskarzonego mozna zastosować w charaterze środka zapobiegawczego w połaczeniu z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego po przekroczaeniu granicy albo z zakazem wyadania dokumentu
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony jego konstytucyjnego porządku jest:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Każda osoba wezwana w procesie karnym w charterze świadka ma obowiązek:
stawić się i złozyć zeznania
Oskarżycielem publicznym w procesie karnym przed wszystkim sadami jest:
Prokurator
Poszkodowanym w procesie karym jest:
Poszkodowanym jest osoba fizyczna lub prawna,której dobro prawne zostało bezposrednio naruszone lub zagrozone przez przestępstwo.Poszkodowanym może byc także instytucja państwowa,samorzadowa lub społeczna choćby nie miała osobowości prawnej.Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie,w jakim pokrył szkodę wyrządzoną poszkodowanemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia.
Nazór nad postępowaniami przygotowawczymi sprawowany jest przez:
Prokurator jest obowiąznay czuwać nad prawidłowym i sprawnym przegiegiem całego nadzorowanego przez siebie postępowania
Celem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję jest między innymi:
Celem postępowania przygoowaczego jest:-ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo,-wykrycie w w razie potrzeby ujęcie sprawcy -zebranie danych (tożsamość jego wiek stosunki rodzinne i majtkowe,wykształcenie,zawód i zródła dochodu oraz dane o jego niekralnośći)-wyjaśnienie okoliczności sprawy,w tym ustalenie osób poszkodowanych rozmiarów szkody,-zebranie,zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie i dowodów dla sadu.W postępowaniu przygodowawczym nalezy dążyć także do wyjaśnienia okolcznośći ,które sprzyłały popełnieniu czynu.
Postępowania przygotowawczego prowadzi:
Postepowanie przygotowawczego prowadzi prokurator,a w zakresie przewidzialnym w ustawie-Policja
Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym może zastosować:
sąd na wniosek prokuratora,kierując się potrzzapewnia prawidłowego biegu postepowaniaebą .
Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania odkażonego do momentu wydania pierwszego wyroku w sprawie nie może przekroczyć:
2 lata

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Test do Policji - Bezpieczeństwo publiczne".

315
#testdopolicji #two

Test MULTISELECT do Policji

Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT.
Zawodowe, Ogólny
119
#testydopolicji #two

Test wiedzy ogólnej do POLICJI

Test przygotowujący, TWO do policji.
Zawodowe, Ogólny
315
#two #testwiedzyogolnej #dopolicji #testdopolicji

Test wiedzy ogólnej do Policji v2

Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Zawodowe, Wszystkie
224
#two #policja #testdopolicji

Test do Policji - Administracja publiczna

Administracja Publiczna
Zawodowe, Ogólny
216
#testdopolicji