Sprawdzian z historii klasa 7 dział 2

Opis testu

Test z historii sprawdzający wiedzę z działu "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Sprawdzian z historii klasa 7 dział 2 znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego nastąpiło przekształcenie Księstwa Warszawskiego w:
Pytanie 2:
Utworzone Wielkie Księstwo Poznańskie trafiło do zaboru:
Pytanie 3:
Jaką nazwą określano zabór austriacki?
Pytanie 4:
Na mocy postanowień w Wiedniu, które polskie miasto zyskało status Wolnego Miasta?
Pytanie 5:
Kto był autorem konstytucji Królestwa Polskiego?
Pytanie 6:
W którym obszarze ziem polskich Rada Administracyjna była organem wykonawczym?
Pytanie 7:
Kto został namiestnikiem Królestwa Polskiego?
Pytanie 8:
Namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego był:
Pytanie 9:
Jak potocznie nazywano Królestwo Polskie?
Pytanie 10:
Jaki typ unii zawarto pomiędzy Królestwem Polskim a Rosją?
Pytanie 11:
Z ilu izb składał się sejm w Królestwie Polskim?
Pytanie 12:
Na ziemiach którego z zaborów najwcześniej uwłaszczono chłopów?
Pytanie 13:
W którym z zaborów rolnictwo i wieś miały się najgorzej?
Pytanie 14:
Kto został ministrem skarbu w Królestwie Polskim?
Pytanie 15:
Stanisław Staszic został kierownikiem: