Powtórzenie: ANALIZA PODATKOWA - MROCZKOWSKI

Język angielski, powtórzenie. 52 pytań.

21. Czynny podatnik podatku VAT, który nie wykonywał działalności opodatkowanej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ma prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach nabytych w tym innym państwie, jeżeli wydatki związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą:
b) pod warunkiem złożenia wniosku VAT-REF do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy,
22. Podatnik od 1 stycznia rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich. Od kiedy będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej?:
a) od dokonania pierwszej sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
23. Podatnik będący osobą fizyczną wniósł w całości prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo do spółki jawnej. Z tytułu takiego zdarzenia:
c) powstanie obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych, który będzie ciążył na spółce.
24. Podatnik prowadzi lombard. W zakresie przedmiotów przyjmowanych jako zastaw do udzielanych pożyczek podatnik:
a) musi prowadzić odrębną ewidencję według reguł określonych odrębnymi przepisami,
25. Podatnikowi udowodniono, że świadomie i celowo ukrył przed organem podatkowym księgi i ewidencje podatkowe oraz dokumenty źródłowe. W związku z tym:
b) organ będzie prowadził postępowanie podatkowe zmierzające przy pomocy dostępnych środków dowodowych do określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, a niezależnie wszczęte zostanie postępowanie karne skarbowe o popełnienie czynu z art. 83 § 1 kodeksu karnego skarbowego,
26. Pani Anna wraz z panem Adamem w lutym 201x r. wspólnie zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 400.000 PLN, przy czym udziały we własności nabytego w tym samym miesiącu lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie, w którym oboje zamieszkują, wynosiły po 50%: W marcu 201x r., w drodze spadkobrania testamentowego, pani Anna stała się właścicielką domu jednorodzinnego położonego w Kutnie. Natomiast w maju tego roku pani Anna zawarła związek małżeński z panem Adamem. Żadnych umów majątkowych małżeńskich nie zawierali. W lipcu 201x r. pani Anna sprzedała dom w Kutnie, uzyskując kwotę 180.000 zł, którą w całości wykorzystała na spłatę zaciągniętego w lutym tego roku kredytu hipotecznego. Czy środki finansowe pochodzące ze sprzedaży domu jednorodzinnego położonego w Kutnie wydatkowane na spłatę zaciągniętego w lutym 201x r. kredytu hipotecznego mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe pozwalające p. Annie na skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
b) tak, bez ograniczenia do wysokości posiadanego udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego,
27. Pan Jan jest ojcem samotnie wychowującym dzieci w wieku 10 i 12 lat. W styczniu 201x r. otworzył zakład stolarski zajmujący się produkcją mebli. Pan Jan szacuje, że do końca roku podatkowego osiągnie z tego tytułu przychód w wysokości 900.000 zł, a koszty w wysokości 700.000 zł. Jaką formę opodatkowania powinien wybrać, aby jego obciążenia z tytułu podatku dochodowego były najniższe?:
b) według skali progresywnej,
28. Skutkiem zawarcia małżeńskiej umowy o rozdzielności majątkowej jest:
a) brak możliwości wspólnego rozliczenia w podatku dochodowym począwszy od zeznania za rok, w którym zawarto umowę,
29. Ewidencja środków trwałych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej to:
a) księga podatkowa,
30. Fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych:
a) podlegają zwolnieniu podmiotowemu od podatku dochodowego,
31. Z podatkowego punktu widzenia zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej jest:
a) brak podwójnego opodatkowania dochodów,
32. Instrumentem optymalizacji rozliczania strat podatkowych może być:
a) utworzenie podatkowej grupy kapitałowej,
33. Zaliczenie w sposób przyspieszony ceny nabycia hali produkcyjnej będącej używanym od 10 lat środkiem trwałym do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest poprzez wybór:
c) odpisów według indywidualnych stawek amortyzacyjnych.
34. Amortyzując samochody osobowe podatnicy mogą stosować:
a) metodę amortyzacji liniowej oraz metodę opartą o stawki indywidualne dla używanych lub ulepszonych samochodów osobowych,
35. Wybór degresywnej metody amortyzacji podatkowej, zamiast metody liniowej, przez podatnika uzyskującego dochody podatkowe opodatkowane według proporcjonalnej 19% stawki powoduje powstanie:
a) korzystnego dla podatnika podatkowego efektu odsetkowego,
36. Jan Kowalski będący rezydentem podatkowym w Polsce zawarł umowę o pracę ze spółką mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii i wykonywał pracę wyłącznie na obszarze Polski. Dochody osiągnięte z tego źródła zostaną opodatkowane:
a) wyłącznie w Polsce,
37. Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego może wybrać opodatkowanie:
a) wyłącznie według zasad ogólnych (skala progresywna albo tzw. podatek liniowy),
38. Spółka kapitałowa mająca siedzibę w Polsce nabywa towary od spółki kapitałowej (podmiot powiązany) mającej siedzibę w państwie nienależącym do Unii Europejskiej. Organ podatkowy państwa obcego zakwestionował cenę transferu, uznając za zgodną z zasadą arm’s length cenę w wysokości wyższej niż ustalona między stronami. Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem rezydencji podmiotu powiązanego. Podwójne opodatkowanie zakwestionowanej części wynagrodzenia:
c) nie zostanie wyeliminowane.
39. Spółka kapitałowa ALFA mająca siedzibę w Warszawie prowadzi dochodową działalność handlową oraz wybrała opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej według art. 25 ust. 6 i n. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. ALFA może uprawdopodobnić w roku podatkowym 200x nieściągalność wierzytelności z tytułu dostawy towarów i tym samym dokonać odpisu aktualizującego w wysokości 100.000 zł uznanego dla celów podatkowych. Alternatywnie Alfa może oczekiwać na wydanie przez komornika postanowienia o nieściągalności i w ten sposób udokumentować nieściągalność wierzytelności w roku podatkowym 200x+1 r. Jako doradca podatkowy uznasz, że:
a) uprawdopodobnienie w roku podatkowym 200x nieściągalności wierzytelności z tytułu dostawy towarów spowoduje powstanie korzystnego dla podatnika efektu odsetkowego, wynikającego z możliwości ulokowania oszczędności podatkowej,
40. ALFA spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrz-unijnych. W celu świadczenia usług ALFA wywiozła jedną z maszyn produkcyjnych ze swojej siedziby w Warszawie do swojego oddziału w Sztokholmie (Szwecja), niebędącego odrębnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Maszyna ta będzie tam czasowo używana przez okres 18 miesięcy. W związku z przemieszczeniem maszyny z terytorium Polski ALFA powinna wykazać:
b) przemieszczenie nie podlega opodatkowaniu VAT,

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.