Powtórzenie: ANALIZA PODATKOWA - MROCZKOWSKI

Język angielski, powtórzenie. 52 pytań.

1. Podatnik w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej będzie prowadził aptekę oraz świadczył usługi transportowe. Może on wybrać opodatkowanie:
a) na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów,
2. Podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Kiedy podatnik musi rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej?:
c) przy pierwszej sprzedaży, bez względu na wysokość obrotu.
3. Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych utracił prawo do tej formy opodatkowania ze względu na uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usługi reklamowej. Może on wybrać opodatkowanie:
a) na zasadach ogólnych stosując skalę progresywną,
4. Podatnik w trakcie pobytu w Niemczech zawarł umowę pożyczki z osobą fizyczną zamieszkałą w tym państwie od 20 lat. Na podstawie zawartej umowy pożyczki otrzymał on w gotówce kwotę 5.000 euro. Czy po powrocie do Polski będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od otrzymanej kwoty pożyczki?:
b) nie będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku,
5. W dniu 3 marca podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą eksport towarów. Dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty otrzymał 30 maja. Kiedy i według jakiej stawki podatnik wykaże przedmiotową transakcję?:
c) w deklaracji za kwiecień ze stawką krajową, natomiast w deklaracji za maj skoryguje sprzedaż krajową i wykaże transakcję eksportową ze stawką 0%.
6. Podatnik w ramach prowadzonej działalności zamierza prowadzić biuro rachunkowe. Może on wybrać opodatkowanie:
a) na zasadach ogólnych,
7. Stowarzyszenie oprócz działalności statutowej prowadzi również działalności gastronomiczną, polegającą głównie na sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów nikotynowych. Dochody z prowadzonej działalności przeznacza na cele statutowe. Czy dochody te będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?:
c) nie, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bez względu na cel ich przeznaczenia.
8. Podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług ubezpieczeniowych. W ramach działalności będzie świadczył usługi ubezpieczeniowe również na rzecz byłego zleceniodawcy. Czy może on wybrać opodatkowanie
a) tak, może skorzystać z tej formy opodatkowania,
9. Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zakupił samochód osobowy nie będący pojazdem elektrycznym na cele prowadzenia działalności gospodarczej o wartości 300 000 zł, który następnie przyjął do używania sporządzając stosowny dokument przyjęcia. Kosztów uzyskania przychodu nie będą stanowiły odpisy z tytułu zużycia zakupionego samochodu osobowego:
a) dokonywane według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150 000 zł,
10. U podatnika prowadzona jest kontrola celno-skarbowa, w toku której naczelnik urzędu celno-skarbowego stwierdził zasadność dokonania zabezpieczenia na majątku podatnika. Naczelnik urzędu celno-skarbowego:
b) wyda decyzję o zabezpieczeniu, a naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla kontrolowanego w dniu wydania decyzji przeprowadzi czynności związane z zabezpieczeniem,
11. Po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym w spółce jawnej została wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. W tej samej decyzji naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności osobistej wspólników spółki. Oznacza to, że:
a) decyzja jest prawidłowa,
12. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę jawną. Na dzień przekształcenia, w spółce przekształcanej pozostał niepodzielony zysk. Oznacza to, że:
b) niepodzielony zysk opodatkowany jest podatkiem dochodowym, którego płatnikiem jest powstała w wyniku przekształcenia spółka jawna,
13. Spółka z o.o. A pożyczyła spółce z o.o. B na okres jednego roku kwotę 400 000 zł. W umowie pożyczki określono, że jest to równowartość 100 000 euro i spółka B ma zwrócić równowartość kwoty kapitału pożyczki denominowanej do kursu euro na dzień spłaty. Po dokonaniu takiego przeliczenia dłużnik – spółka B zwróciła wierzycielowi 410 000 zł. U wierzyciela (spółki A):
c) powstaje przychód w wysokości 10 000 zł.
14. Podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, są zobowiązani do sporządzania dokumentacji dotyczącej transakcji z podmiotem powiązanym, nie mają obowiązku sporządzania takiej dokumentacji w sytuacji gdy:
a) cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych,
15. W postępowaniu podatkowym strona jest reprezentowana przez dwóch pełnomocników z takim samym zakresem działania, z których jeden został wyznaczony jako pełnomocnik do doręczeń. Organ podatkowy zarządził przeprowadzenie dowodu z zeznania świadka. O terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu organ ma obowiązek zawiadomić:
a) pełnomocnika wyznaczonego do doręczeń,
16. Podatnik wykorzystuje w działalności gospodarczej telefon prywatny. Według przeprowadzonej analizy, połowa ponoszonych z tego tytułu kosztów ma bezpośredni związek z działalnością gospodarczą. Otrzymaną od operatora fakturę podatnik ujął w dokumentacji księgowej, dokonując na fakturze adnotacji „połowa kosztów”, a w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zapisując jako koszt połowę wartości faktury. Udokumentowany tak zapis jest:
b) wadliwy,
17. Podatnik prowadzi sklep, do którego dokonano włamania i kradzieży części towarów handlowych. Właściciel sklepu jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a z tytułu zakupionych towarów został odliczony podatek naliczony. Oznacza to, że:
a) zdarzenie takie nie ma wpływu na uprzednio odliczony podatek naliczony przy zakupie towarów, które zostały skradzione,
18. Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych zamierza wybrać opodatkowanie przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik:
b) nie ma prawa wyboru takiej formy opodatkowania, ponieważ świadczenie takich usług wyłącza podatnika z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
19. Podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług jubilerskich. W konsekwencji tego:
b) przychód ze świadczenia usług będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług, bez względu na przewidywaną wartość sprzedaży,
20. Małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, w 201x r. rozpoczęli wynajem własnego lokalu na cele mieszkalne. Wybrali oni opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, jednocześnie składając oświadczenie, że całość przychodów będzie opodatkowana przez jednego z małżonków. Podatnicy w 201x+1 r nadal chcą rozliczać przychody z najmu w niezmienionej formie i całość przychodów opodatkowywać przez tego samego małżonka. W tym celu:
b) nie są zobowiązani ponownie złożyć takie oświadczenie, gdyż wybór zasady opodatkowania całości przychodów przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych,

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.