ANALIZA PODATKOWA - MROCZKOWSKI

1. Podatnik w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej będzie prowadził aptekę oraz świadczył usługi transportowe. Może on wybrać opodatkowanie:
a) na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów,
b) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
c) w formie karty podatkowej.
2. Podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Kiedy podatnik musi rozpocząć ewidencjonowanie obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej?:
a) z dniem przekroczenia obrotu w wysokości 20.000 zł,
b) po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł,
c) przy pierwszej sprzedaży, bez względu na wysokość obrotu.
3. Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych utracił prawo do tej formy opodatkowania ze względu na uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usługi reklamowej. Może on wybrać opodatkowanie:
a) na zasadach ogólnych stosując skalę progresywną,
b) na zasadach ogólnych stosując tzw. podatek liniowy (19%),
c) w formie karty podatkowej.
4. Podatnik w trakcie pobytu w Niemczech zawarł umowę pożyczki z osobą fizyczną zamieszkałą w tym państwie od 20 lat. Na podstawie zawartej umowy pożyczki otrzymał on w gotówce kwotę 5.000 euro. Czy po powrocie do Polski będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od otrzymanej kwoty pożyczki?:
a) tak, w wysokości 2%,
b) nie będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku,
c) tak, w wysokości 0,5%.
5. W dniu 3 marca podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą eksport towarów. Dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty otrzymał 30 maja. Kiedy i według jakiej stawki podatnik wykaże przedmiotową transakcję?:
a) w deklaracji za marzec ze stawką 0%,
b) w deklaracji za kwiecień ze stawką 0%,
c) w deklaracji za kwiecień ze stawką krajową, natomiast w deklaracji za maj skoryguje sprzedaż krajową i wykaże transakcję eksportową ze stawką 0%.
Dalej
Pozostało 10 stron