Fiszki

Państwo i polityka

Test w formie fiszek WOS maturalnie
Ilość pytań: 105 Rozwiązywany: 20320 razy
POJĘCIE - akt normatywny o najwyższej mocy prawnej, ustalający zasady ustroju państwa oraz określający prawa i obowiązki obywatela
konstytucja
3 CECHY KONSTYTUCJI - szczególna ...
treść, moc prawna, tryb uchwalania i zmian
FUNKCJE KONSTYTUCJI
programowa
regulacyjna
Ustrojodawcza
stabilizacyjna
integracyjna
ustawodawcza
wychowawcza
światopoglądowa
programowa
regulacyjna
Ustrojodawcza
stabilizacyjna
integracyjna
ustawodawcza
wychowawcza
POJĘCIE - najwyższy organ przedstawicielski w państwie demokratycznym
parlament
FUNKCJA PARLAMENTU - tworzenie ustroju, norm porządkujących system polityczny zawarty w konstytucji
ustrojodawcza
FUNKCJA PARLAMENTU - stanowienie prawa zgodnie z zasadami konstytucyjnymi
Ustawodawcza
FUNKCJA PARLAMENTU - sprawowanie nadzoru nad sądem oraz organami władz państwowych i administracji
kontrolna
FUNKCJA PARLAMENTU - kompetencje do personalnego obsadzania/ zdjęcia ze stanowisk
kreacyjna
ORGAN - wybierany przez Sejm na 1.posiedzeniu bezwzględną większością głosów - przewodniczy Zgromadzeniu Narodowemu - zastępuje prezydenta - zarządza wybory prezydenckie - reprezentuje sejm - zwołuje posiedzenia - przewodniczy obradom - kieruje pracami Prezydium
marszałek
ORGAN - marszałek + wicemarszałkowie - ustala plany pracy sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu - czuwa nad terminarzem - zwołuje i nadzoruje posiedzenia - prowadzi stosunki z parlamentami zagranicznymi - organizuje współpracę komisji sejmowych - ustala zasady doradztwa naukowego - uchwala projekt budżetu sejmu i statut kancelarii
prezydium
ORGAN - marszałek + wicemarszałkowie + przewodniczący klubów parlamentarnych -opinie dot.: projektów pracy sejmu, posiedzeń, wniosków trybów dyskusji, wyboru organów, zadań i prac Kancelarii
konwent seniorów
3 przypadki spotkań ZGROMADZENIA NARODOWEGO
przysięga prezydenta, stwierdzenie nieważności przysięgi prezydenta, stawianie prezydenta przed trybunałem stanu
SEJM - liczba posłów, czas trwania kadecji
460, 4 lata
SENAT - liczba senatorów, czas trwania kadencji
100, 4 lata
WYBORY do SEJMU
bezpośrenie
tajne
większościowe
powszechne
proporcjonalne
równe
bezpośrenie
tajne
powszechne
proporcjonalne
równe
WYBORY do SENATU
tajne
bezpośrednie
większościowe
powszechne
proporcjonalne
tajne
bezpośrednie
większościowe
powszechne
ZASADA NIEPOŁĄCZALNOŚCI
Rzecznik Praw Obywatela i Dziecka
członek Rady Polityki Pieniężnej
członek kancelarii Sejmu/Senatu/Prezydenta
sędzia
prokurator
emeryt
ambasador
prezes Narodowego Banku Polskiego
członek Krajowej Rady Radiofonii i TV
ochroniarz
członek koła parlamentarnego
policjant, żołnierz, BOR
Rzecznik Praw Obywatela i Dziecka
członek Rady Polityki Pieniężnej
członek kancelarii Sejmu/Senatu/Prezydenta
sędzia
prokurator
ambasador
prezes Narodowego Banku Polskiego
członek Krajowej Rady Radiofonii i TV
policjant, żołnierz, BOR
RODZAJ IMMUNITETU - dotyczy wszystkich czynów, ważny tylko w czasie kadencji, można się go zrzec samodzielnie
formalny
ZASADY MANDATOWE POSŁA / SENATORA
zasada wolnego mandatu - nie obowiązywanie instrukcji poselskich
zasada jawności i przedstawicielstwa narodu
zasada niepołączalności
immunitety
nietykalność bezwzględna
odpowiedzialność przed wyborcami
zasada wolnego mandatu - nie obowiązywanie instrukcji poselskich
zasada jawności i przedstawicielstwa narodu
zasada niepołączalności
immunitety
POJĘCIE - forma pełnomocnictwa udzielona przez społeczeństwo na stanowiska uzyskane w wyborach powszechnych
mandat