Fiszki

Państwo i polityka

Test w formie fiszek WOS maturalnie
Ilość pytań: 105 Rozwiązywany: 20324 razy
PODSTAWOWA JEDNOSTKA samorządu terytorialnego
gmina
WYBORY SAMORZĄDOWE
pośrednie
tajne
bezpośrednie
równe
powszechne
tajne
bezpośrednie
równe
powszechne
WIĘKSZOŚĆ - więcej za niż przeciw, przy czym głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów; ten rodzaj większości jest np. w czasie uchwalania ustaw w Sejmie i Senacie, podczas trzeciego kroku w tworzeniu Rady Ministrów (uchwalanie wotum zaufania).,
zwykła
WIĘKSZOŚĆ - więcej za niż przeciw i wstrzymujących się razem, głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów; ten rodzaj występuje np. podczas odrzucania poprawek Senatu przez Sejm w czasie drogi ustawodawczej, w pierwszym i drugim kroku w czasie tworzenia Rady Ministrów (uchwalania wotum zaufania).
bezwzględna
WIĘKSZOŚĆ - wyrażona ułamkiem i jak zawsze głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; występuje np. podczas odrzucenia weta Prezydenta RP przez Sejm w drodze ustawodawczej większością 3/5.
kwalifikowana
ORGAN - stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, wydaje rozporządzenia
Krajowa rada radiofonii i telewizji
ORGANY powołujące CZŁONKÓW K.R.RiT
sejm, senat, prezydent
POJĘCIE - naruszenie przepisów Konstytucji lub ustawy, bez przekroczenia przepisów kwalifikującego go jako przestępstwa
delikt konstytucyjny
ELEMENTY państwa wg. Jellinka
terytorium, suwerenna władza, obywatele
POJĘCIE - polityczna, suwerenna i przymusowa organizacja społeczna
państwo
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI - państwo jako wspólnota różnych grup ludzi niezbędna dla ich istnienia
Arystoteles
RODZAJ IMMUNITETU - dotyczy tylko czynów popełnionych w związku z wykonywanymi obowiązkami, jest wieczysty - nie ulega przedawnieniu po zakończeniu kadencji, można go utracić tylko za zgodą sejmu
materialny
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI - państwo jako rzecz wspólna obywateli, o którą muszą się troszczyć zgodnie z obowiązującymi prawami i normami
Cyceron
PRZEDSTAWICIELE KONCEPCJI (2) - państwo jako gwarant wolności obywateli, boskie pochodzenie władzy
św. Augustyn, św. Tomasz
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI państwo jako efekt składowy terytorium, żyjącej na nim społeczności wyposażonej w władzę zwierzchnią
Georg Jellinek
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI państwo jako organizacja racjonalna,funkcjonująca dzięki istnieniu fachowego aparatu administracyjnego, który realizuje zadania publiczne i posiada wyłączność stosowania środków przemocy wobec ludności zamieszkałej na jego terytorium
Max Weber
FUNKCJE PAŃSTWA (7)
prawodawcza, regulacyjna, ochronna, socjalna, gospodarcza, oświatowa, kutlturowa
KONCEPCJA - państwo powstało na drodze procesów społ-ekonimicznych poprzez: trwałe obejmowanie terytorium (osadnictwo); stopniowy wzrost zróżnicowania ekonomicznego (hierarchizacja, własność prywatna); wzrost wydajności pracy (chęć wykorzystania siły roboczej - jeńcy, ubożsi), skupianie władzy w rękach zamożnych; początek drobnego aparatu państwowego. Twórca: Arystoteles
Klasyczna
KONCEPCJA - początki władzy są wynikiem rozszerzenia władzy naczelnika rodu, naród jako rodzina, a monarcha jako ojciec. Twórca: Robert Filmer
patriarchalna
KONCEPCJA - państwo pochodzi od sił wyższych, Bóg stworzył społeczną naturę człowieka. Twórca: św. Tomasz z Akwinu
teistyczna