Fiszki

Państwo i polityka

Test w formie fiszek WOS maturalnie
Ilość pytań: 105 Rozwiązywany: 20211 razy
REFERENDUM 1996
uwłaszczenie, prywatyzacja
REFERENDUM 1997
konstytucja
REFERENDUM 2003
unia europejska
CZYNNE PRAWO WYBORCZE
18
BIERNE rada samorządu
18
BIERNE sejm
21
BIERNE wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
25
BIERNE senat
30
BIERNE prezydent
35
SYSTEMY WYBORCZE (2) rodzaje
proporcjonalny, większościowy
SYSTEM WYBORCZY - mandat otrzymuje tylko partia/ kandydat o określonej prawem większości głosów, okręgi jednomandatowe
większościowy
SYSTEM WYBORCZY - równomierny podział głosów pomiędzy partie/ kandydatów. okręgi wielomandatowe (listy krajowe)
proporcjonalny
PRÓG WYBORCZY W PL (partie, koalicje)
5, 8
SYSTEM RZĄDÓW DEMOKRATYCZNYCH - 2 najważniejsze organy: prezydent + parlament - separacja władz: zakaz jednoczesnego mandatu członka gabinet oraz deputowanego parlamentu - władza ustawodawcza - parlament - władza sądownicza - niezawisłe sądy - władza wykonawcza - jednoczłonowa (brak rządu) - prezydent o silnej pozycji (głowa państwa, szef admin, zwierzchnik sił zbrojnych) bez uprawnień do skrócenia kadencji parlamentu
prezydencki
SYSTEM RZĄDÓW DEMOKRATYCZNYCH - nadrzędna rola parlamentu - władza ustawodawcza - parlament - władza wykonawcza - głowa państwa, rząd - władza sądownicza - niezawisłe sądy - możliwość sprawowania funkcji członka rządu i deputowanego - rząd zależny od parlamentu (wotum)
parlamentarny
SYSTEM RZĄDÓW DEMOKRATYCZNYCH - rozgraniczenie kompetencji podmiotów władzy państwowej- władza ustawodawcza - parlament, wybory powszechne - władza wykonawcza - rząd, głowa państwa - władza sądownicza - niezawisłe sądy - gabinet ma władzę nadaną przez parlament,jest podporządkowany ~Polska, Węgry, Benelux, Hiszpania, Szwecja
parlamentarno-gabinetowy
SYSTEM RZĄDÓW DEMOKRATYCZNYCH - władza ustawodawcza - parlament - władza wykonawcza - rząd, głowa państwa - władza sądownicza - niezawisłe sądy - gabinet posiada zwierzchnią władzę nad parlamentem, wyznacza kierunki polityki wew. i zew., dysponuje inicjatywą ustawodawczą - silną pozycję posiada premier, obsadza najważniejsze stanowiska, ustala skład gabinetu, dysponuje prawem rozwiązania niższej izby - brak zasady separacji władz ~Wielka Brytania
gabinetowo-parlamentarny
SYSTEM RZĄDÓW DEMOKRATYCZNYCH - koncepcja rządów Zgromadzenia - zakwestionowanie rozdziału władzy pomiędzy organy naczelne o równorzędnym charakterze - zasada jednolitości władzy państowej - parlament jest suwerenem prawa narodu - najwyższy organ z prawem powoływania i kontrolowania głowy państwa oraz rządu - rząd - komitet wykonawczy rozporządzeń parlamentu - głowa państwa - pozbawiona prawa skrócenia kadencji parlamentu ~Szwajcaria
parlamentarno-komitetowy
SYSTEM RZĄDÓW DEMOKRATYCZNYCH - silna pozycja kanclerza (premiera), na jego wniosek prezydent powołuje rząd, ponosi całkowitą odp polityczną przez parlamentem- niemożliwe odwołanie poszczególnych ministrów, jedynie cały rząd konstruktywnym wotum nieufności - prezydent pełni f.reprezentatywne ~Niemcy, Austria
kanclerski
SYSTEM RZĄDÓW DEMOKRATYCZNYCH - władza ustawodawcza - parlament - władza wykonawcza - rząd, prezydent (dualizm) - władza sądownicza - niezawisłe sądy - prezydent - głowa państwa, powszechne wybory, szerokie uprawnienia, powoływanie szefa rządu - premier - szef rządu, odp. przed prezydentem, parlamentem - parlament -wybory powszechne ~Francja, Portugalia, Finlandia, Islandia, Grecja, Rumunia
mieszany