Pytania i odpowiedzi

Państwo i polityka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. WOS maturalnie
Ilość pytań: 105 Rozwiązywany: 20204 razy
Pytanie 1
PODSTAWOWA JEDNOSTKA samorządu terytorialnego
gmina
Pytanie 2
WYBORY SAMORZĄDOWE
powszechne
bezpośrednie
równe
tajne
Pytanie 3
WIĘKSZOŚĆ - więcej za niż przeciw, przy czym głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów; ten rodzaj większości jest np. w czasie uchwalania ustaw w Sejmie i Senacie, podczas trzeciego kroku w tworzeniu Rady Ministrów (uchwalanie wotum zaufania).,
zwykła
Pytanie 4
WIĘKSZOŚĆ - więcej za niż przeciw i wstrzymujących się razem, głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów; ten rodzaj występuje np. podczas odrzucania poprawek Senatu przez Sejm w czasie drogi ustawodawczej, w pierwszym i drugim kroku w czasie tworzenia Rady Ministrów (uchwalania wotum zaufania).
bezwzględna
Pytanie 5
WIĘKSZOŚĆ - wyrażona ułamkiem i jak zawsze głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; występuje np. podczas odrzucenia weta Prezydenta RP przez Sejm w drodze ustawodawczej większością 3/5.
kwalifikowana
Pytanie 6
ORGAN - stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, wydaje rozporządzenia
Krajowa rada radiofonii i telewizji
Pytanie 7
ORGANY powołujące CZŁONKÓW K.R.RiT
sejm, senat, prezydent
Pytanie 8
POJĘCIE - naruszenie przepisów Konstytucji lub ustawy, bez przekroczenia przepisów kwalifikującego go jako przestępstwa
delikt konstytucyjny
Pytanie 9
ELEMENTY państwa wg. Jellinka
terytorium, suwerenna władza, obywatele
Pytanie 10
POJĘCIE - polityczna, suwerenna i przymusowa organizacja społeczna
państwo
Pytanie 11
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI - państwo jako wspólnota różnych grup ludzi niezbędna dla ich istnienia
Arystoteles
Pytanie 12
RODZAJ IMMUNITETU - dotyczy tylko czynów popełnionych w związku z wykonywanymi obowiązkami, jest wieczysty - nie ulega przedawnieniu po zakończeniu kadencji, można go utracić tylko za zgodą sejmu
materialny
Pytanie 13
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI - państwo jako rzecz wspólna obywateli, o którą muszą się troszczyć zgodnie z obowiązującymi prawami i normami
Cyceron
Pytanie 14
PRZEDSTAWICIELE KONCEPCJI (2) - państwo jako gwarant wolności obywateli, boskie pochodzenie władzy
św. Augustyn, św. Tomasz
Pytanie 15
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI państwo jako efekt składowy terytorium, żyjącej na nim społeczności wyposażonej w władzę zwierzchnią
Georg Jellinek
Pytanie 16
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI państwo jako organizacja racjonalna,funkcjonująca dzięki istnieniu fachowego aparatu administracyjnego, który realizuje zadania publiczne i posiada wyłączność stosowania środków przemocy wobec ludności zamieszkałej na jego terytorium
Max Weber
Pytanie 17
FUNKCJE PAŃSTWA (7)
prawodawcza, regulacyjna, ochronna, socjalna, gospodarcza, oświatowa, kutlturowa
Pytanie 18
KONCEPCJA - państwo powstało na drodze procesów społ-ekonimicznych poprzez: trwałe obejmowanie terytorium (osadnictwo); stopniowy wzrost zróżnicowania ekonomicznego (hierarchizacja, własność prywatna); wzrost wydajności pracy (chęć wykorzystania siły roboczej - jeńcy, ubożsi), skupianie władzy w rękach zamożnych; początek drobnego aparatu państwowego. Twórca: Arystoteles
Klasyczna
Pytanie 19
KONCEPCJA - początki władzy są wynikiem rozszerzenia władzy naczelnika rodu, naród jako rodzina, a monarcha jako ojciec. Twórca: Robert Filmer
patriarchalna
Pytanie 20
KONCEPCJA - państwo pochodzi od sił wyższych, Bóg stworzył społeczną naturę człowieka. Twórca: św. Tomasz z Akwinu
teistyczna