Fiszki

Państwo i polityka

Test w formie fiszek WOS maturalnie
Ilość pytań: 105 Rozwiązywany: 20427 razy
3 PRZYPADKI SKRÓCENIA KADENCJI SEJMU / SENATU
prezydent - gdy w ciągu 4 mies od dnia przedłożenia sejmowi ustawy budżetowej nie zostanie ona uchwalona
prezydent - 3 X nieudzielone wotum zaufania w trybie powoływania rządu
RM - decyzja Rady Ministrów
posłowie - uchwała 2/3 głosów ustawowej l.posłów
prezydent - gdy w ciągu 4 mies od dnia przedłożenia sejmowi ustawy budżetowej nie zostanie ona uchwalona
prezydent - 3 X nieudzielone wotum zaufania w trybie powoływania rządu
posłowie - uchwała 2/3 głosów ustawowej l.posłów
POJĘCIE - jednoos., kolegialny urząd państwowy
prezydent
WYBORY PREZYDENCKIE - cechy
bezpośrednie
większościowe
proporcjonalne
tajne
równe
powszechne
pośrednie
bezpośrednie
większościowe
tajne
równe
powszechne
WYBORY PREZYDENCKIE, zwołujący, przeprowadzający, stwierdzający
marszałek sejmu, państwowa komisja wyborcza, sąd najwyższy
KANDYDATURA PREZYDENTA - wiek, ilość podpisów
35, 100.000
SKRÓCENIE KADENCJI PREZYDENTA
śmierć
odwołanie orzeczeniem Trybunału Stanu (delikt konstytucyjny)
dymisja
decyzja parlamentu
uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu uchwałą podjętą 2/3 l.głosów ustawowej liczby członków
śmierć
odwołanie orzeczeniem Trybunału Stanu (delikt konstytucyjny)
dymisja
uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu uchwałą podjętą 2/3 l.głosów ustawowej liczby członków
POJĘCIE - uprawnienia prezydenta niewymagające konieczności uzyskania zgody premiera
prerogatywy
POJĘCIE - podpis premiera wyrażający zgodę, wszczynający ponoszenie odp politycznej
kontrasygnata
KOMPETENCJE PREMIERA
zwoływanie wyborów
wydawanie rozporządzeń
reprezentowanie RM
nadzór nad samorządem terytorialnym
kierowanie pracą rządu
mianowanie Rzecznika Praw Obywatela
wydawanie rozporządzeń
reprezentowanie RM
nadzór nad samorządem terytorialnym
kierowanie pracą rządu
KOMPETENCJE RZĄDU
kierownictwo w zakresie obronności
wybór komisji sejmowych
zapewnienie bezpieczeństwa wew. i porządku publicznego
utrzymywanie stosunków zagranicznych
wydawanie rozporządzeń
projekt budżetu
zapwenienie wykonywania ustaw
kierownictwo i kontrola nad organami admin
kierownictwo w zakresie obronności
zapewnienie bezpieczeństwa wew. i porządku publicznego
utrzymywanie stosunków zagranicznych
wydawanie rozporządzeń
projekt budżetu
zapwenienie wykonywania ustaw
kierownictwo i kontrola nad organami admin
3 RODZAJE SĄDÓW POWSZECHNYCH
rejonowy, okręgowy, apelacyjny
SĄDY SZCZEGÓLNE
administracyjne, wojskowe
2 RODZAJE SĄDÓW WOJSKOWYCH
garnizonowe, okręgowe
2 RODZAJE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
wojewódzkie, naczelny
WYBÓR 1.PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO (kto?) spośród kandydatów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego
prezydent
KADENCJA 1.PREZESA SĄDU NAJ.
6 lat
SĘDZIOWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO(liczba)
15
TRYBUNAŁ - organ ustanowiony do rozstrzygania w sprawach konstytucyjności działań instytucji państwowych - główne zadanie - nadzór nad zgodnością praw z Konstytucją - orzeka w sprawach zgodności traktatów międzynarodowych
konstytucyjny
TRYBUNAŁ - szef - Prezes Sądu Najwyższego - ustalany na 1. posiedzeniu Sejmu, kończy się z jego kadencją - rozstrzyga w sprawach konstytucyjnej odpowiedzialności osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe - ma prawo usunąć osobę ze stanowiska, zakazać ubiegania się o wyższe stanowiska państwowe, pozbawić prawa do głosowania i kandydowania w wyborach, odebrać medale, dystynkcje i tytuły honorowe, w sprawach karnych nakładać kary
stanu
ORGAN - kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych, działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności
najwyższa izba kontroli
KADENCJA PREZESA NIK
6 lat
ORGAN POWOŁUJĄCY PREZESA NIK (organ, zgoda)
sejm, senat
ORGAN stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych
rzecznik praw obywatelskich
KADENCJA R.P.O
5 lat
ORGAN POWOŁUJĄCY R.P.O (organ, zgoda)
sejm, senat