Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej, test z historii

Anglia w XVII w. Test wiedzy online z historii. Test składa się z 19 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej"

1) czy pod wpływem wojny domowej w Anglii XVII w. ukształtował sie nowy typ monarchii angielskiej tzw. monarchia parlamentarna, w której "król panuje, ale nie rządzi" ?
2) Jaka dynastia objęła tron po śmierci Elżbiety I ?(rok,kraj pochodzenia dynastii i nazwa dynastii)
3) Przedmiotem sporu pomiędzy Stuartami a parlamentem były kwestie
4) Podczas wojny domowej utworzyły sie dwa zwalczające sie bloki:
A) po stronie króla opowiedzieli się przedstawiciele starych rodów- anglikanie i katolicy;
B) po stronie parlamentu stanęły rzesze.........
5) Prawda/Fałsz
Purytanizm-ideologia społeczno-polityczną,ekonomiczno, wyznaniowa. Głosiła on walkę z feudalizmem i przywilejami stanowymi, próżniactwem i pychą.
6) Dowództwo nad stronnictwem anty królewskim objął
7) Który król został stracony w 1649 roku :
8) W 1649 roku Anglię ogłoszono....
9) jak nazwany został parlament który uznał Karola Stuarta za zdrajcę narodu
10) czy Anglia, Szkocja i Irlandia, w wyniku wojny domowej, zsotały połączone ścisłą unią polityczną i gospodarczą ?
11) w którym roku został uchwalony Akt Nawigacyjny ?
12) Akt Nawigacyjny mówił o imporcie towarów do Anglii wyłącznie na okrętach brytyjskich lub należących do kraju, z którego dane towary pochodziły.
(Tak/Nie)
13) ..................-reprezentanci bogatego mieszczaństwa,a także górnej warstwy nowej szlachty;występowali przeciwko Kościołowi anglikańskiemu jako domenie wpływów króla i pragnący zastąpić go Kościołem kalwińskim
14) ...............-grupa społeczna nieuznająca autorytetu Kościoła anglikańskiego,ani prezbiteriańskiego
15) prawda /Fałsz

w 1679r.- Habeas Corpus Act- ustawa ,zgodnie z którą nikt nie mógł zostać aresztowany bez pisemnego nakazu sądu, a zarzuty przeciwko niemu powinny być sformułowane w ciągu jednej nocy
16) w jakich lata miała miejsce "bezkrwawa" lub "chwalebna " rewolucja
17) Bill of Rights- ustawa która dała podstawy nowego ustroju-monarchii konstytucyjnej
18) Skutkiem wojny domowej w Anglii w XVII w. było
19) Skutkiem "chwalebnej rewolucji" było: