Administrowanie Bazami Danych - egzamin, test z informatyki

pytania do egzamin z administrowania bazami danych(MS SQL Server, DB2) Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 58 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Administrowanie Bazami Danych - egzamin"

1) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup)
2) Przy ustawieniu recovery model na simple
3) W jakich sytuacjach warto założyć indeks?
4) Założony jest indeks na kolumnie ename z "included columns" na kolumnach sal i comm. Zaznacz poprawne stwierdzenia
5) Strategia "tylko indeks"
6) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące transakcji w MS SQL
7) Wykonujesz instrukcję UPDATE emp SET sal = sal * 2. W trakcie wykonywania tej instrukcji, przy którymś wierszu nastąpiło naruszenie więzów spójności (warunek CHECK na tabeli). Jaki będzie efekt?
8) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące schematów w MS SQL
9) Gdy serwer pracuje w trybie "mixed mode", mogą do niego logować się użytkownicy
10) Nastąpiła awaria serwera i musisz odtworzyć bazę z kopii zapasowych. Backup pełny był wykonywany w sobotę o 23:00. W pozostałe dni o 23:00 wykonywany był backup różnicowy, a co godzinę w godz. 8-16 backup logu. Awaria wystąpiła w środę o godz. 11:20. Których plików i w jakiej kolejności użyjesz do odtworzenia bazy?
11) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące kopii zapasowych w MS SQL
12) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące replikacji w MS SQL
13) Dwie jednokolumnowe tabele zawierają rekordy: A{ ‘a’,’a’, ‘b’, ‘b’, ‘b’} i B{ ‘a’,’a’, ‘b’} Używając w DB2 operatora EXCEPT ALL w wyniku otrzymamy
14) Dla bazy danych, zawierającej tylko tabele Artykuł i komentarze , dla których pomyślnie wykonano instrukcję:<br /&rt;ALTER TABLE komentarze ADD <br /&rt;CONSTRAINT komentarze _fk FOREIGN KEY (id_art)‏<br /&rt;REFERENCES Artykuł (id)‏<br /&rt;ON DELETE CASCADE ; <br /&rt;
15) Dodając w instrukcji CREATE TABLE klauzule ENFORCED oraz ENABLE QUERY OPTIMIZATION decydujemy że DB2 będzie
16) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące konfiguracji typu "mirroring"
17) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące bazy danych model
18) Wykorzystując sekwencję<br /&rt;CREATE SEQUENCE seq1 AS BIGINT<br /&rt;START WITH 1<br /&rt;INCREMENT BY 1<br /&rt;NO MAXVALUE<br /&rt;NO CYCLE<br /&rt;CACHE 10;<br /&rt;Wiersz wstawiony do tabeli uzyskał numer 13 -- po czym wystąpiła awaria bazy danych. Jaki numer będzie miał kolejny rekord? <br /&rt;
19) Synchronizacja zawartości dwóch tabel przy użyciu instrukcji MERGE :
20) Wyświetlanie modyfikowanych wierszy z OLD TABLE przy użyciu pojedynczej instrukcji : <br /&rt;Select * from OLD TABLE (…………………..) <br /&rt;możliwe jest w połączeniu z <br /&rt;
21) Do tabeli :<br /&rt;create table osoba (<br /&rt;id_osoby bigint not null primary key,<br /&rt;imie varchar(50) null,<br /&rt;nazwisko varchar(50) not null)‏<br /&rt;<br /&rt;dla której pomyślnie wykonano instrukcję:<br /&rt;alter table osoba alter column id_osoby<br /&rt;set generated by DEFAULT as identity<br /&rt;(start with 10);<br /&rt;dodano wiersz:<br /&rt;insert into osoba (nazwisko) values ( ‘Nowak’)<br /&rt;wykonanie tej instrukcji<br /&rt;
22) Zaznacz, w których sytuacjach indeks pogrupowany sprawdzi się lepiej niż niepogrupowany
23)
24)
25) Nastąpiła awaria serwera i musisz odtworzyć bazę z kopii zapasowych. Backup wykonywany był zawsze wieczorem o 23:00. W każdą niedzielę wykonywany był backup pełny, w środę różnicowy, a codziennie backup logu. Awaria nastąpiła w sobotę rano. Których plików i w jakiej kolejności użyjesz do odtworzenia bazy.
26) Do tabeli :<br /&rt;create table osoba (id_osoby bigint not null primary key, imie varchar(50) null, nazwisko varchar(50) not null) dla której pomyślnie wykonano instrukcję:<br /&rt;alter table osoba alter column id_osoby set generated always as identity (start with 10);<br /&rt;dodano wiersz: insert into osoba (nazwisko) values ( ‘Nowak’) wykonanie tej instrukcji :<br /&rt;
27) Instrukcja: Delete from ( select rownumber() over(order by liczba) as rowid from A) where rowid&rt;4 pozwala na :
28) Dwie jednokolumnowe tabele zawierają rekordy: A{ ‘a’,’a’, ‘b’, ‘b’, ‘b’} i B{ ‘a’,’a’, ‘b’} Używając w DB2 operatora INTERSEC ALL w wyniku otrzymamy
29) Dla bazy danych, zawierającej tylko tabele Artykuł i komentarze , dla których pomyślnie wykonano instrukcję:<br /&rt;ALTER TABLE komentarze ADD<br /&rt; CONSTRAINT komentarze _fk FOREIGN KEY (id_art)‏<br /&rt; REFERENCES Artykuł (id)‏<br /&rt; ON DELETE RESTRICT ;<br /&rt;
30) Dodając w instrukcji CREATE TABLE klauzule ENFORCED oraz DISABLE QUERY OPTIMIZATION decydujemy że DB2 będzie
31) Ile nazwanych instancji może być zainstalowanych w systemie operacyjnym?
32) Ile domyślnych instancji może być zainstalowanych w systemie operacyjnym?
33) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące bazy danych msdb.
34) Użytkownik wykonuje instrukcję UPDATE emp SET sal = 1000 WHERE empno = 1234 lecz nie wykonuje COMMIT. Po chwili drugi użytkownik wykonuje SELECT * FROM emp. Co zobaczy drugi użytkownik przy domyślnym poziomie izolacji?
35) Użytkownik 1 wykonuje:<br /&rt;SELECT @zmienna = sal FROM emp WHERE empno = 1234<br /&rt;po chwili użytkownik 2 wykonuje:<br /&rt;UPDATE emp set SAL = 1000 WHERE empno = 1234; COMMIT<br /&rt;Użytkownik 1 jeszcze raz wykonuje:<br /&rt;SELECT @zmienna = sal FROM emp WHERE empno = 1234<br /&rt;i widzi inny wynik. Które z poziomów izolacji mogą rozwiązać ten problem?<br /&rt;
36) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące kopii zapasowej dziennika transakcji w MS SQL
37)
38) Wyrażenie CAST używane jest do:
39) Wyświetlanie modyfikowanych wierszy z NEW TABLE przy użyciu pojedynczej instrukcji :<br /&rt;Select * from NEW TABLE (…………………..)<br /&rt;
40) Wykorzystując sekwencję<br /&rt;CREATE SEQUENCE seq1 AS BIGINT<br /&rt; START WITH 1<br /&rt; INCREMENT BY 1<br /&rt; NO MAXVALUE<br /&rt; NO CYCLE<br /&rt; NO CACHE ;<br /&rt;Wiersz wstawiony do tabeli uzyskał numer 13 -- po czym wystąpiła awaria bazy danych. Jaki numer będzie miał kolejny rekord?<br /&rt;
41) Dwie jednokolumnowe tabele zawierają rekordy: A{ ‘a’,’a’, ‘b’, ‘b’, ‘b’} i B{ ‘a’,’a’, ‘b’} Używając w DB2 operatora INTERSEC w wyniku otrzymamy
42) Dodając w instrukcji CREATE TABLE klauzule NOT ENFORCED oraz ENABLE QUERY OPTIMIZATION decydujemy że DB2 będzie
43) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące indeksów w MS SQL Server 2005
44) Ile indeksów niepogrupowanych można założyć na jednej tabeli?
45) Dla bazy danych, zawierającej tylko tabele Artykuł i komentarze , dla których pomyślnie wykonano instrukcję:<br /&rt;ALTER TABLE komentarze ADD<br /&rt; CONSTRAINT komentarze _fk FOREIGN KEY (id_art)‏<br /&rt; REFERENCES Artykuł (id)‏<br /&rt; ON DELETE CASCADE ;<br /&rt;
46)
47) Zmniejszenie współczynnika fillfactor spowoduje
48) Ile indeksów pogrupowanych można założyć na jednej tabeli?
49)
50)
51)
52) Dwie jednokolumnowe tabele zawierają rekordy: A{ ‘a’,’a’, ‘b’, ‘b’, ‘b’} i B{ ‘a’,’a’, ‘b’} Używając w DB2 operatora UNION w wyniku otrzymamy
53) Dodając w instrukcji CREATE TABLE klauzule ENFORCED oraz DISABLE QUERY OPTIMIZATION decydujemy że DB2 będzie
54) Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące bazy danych master.
55)
56) Poziom izolacji SNAPSHOT
57) Tabele tymczasowe użytkownika w DB2
58) Dwie jednokolumnowe tabele zawierają rekordy: A{ ‘a’,’a’, ‘b’, ‘b’, ‘b’} i B{ ‘a’,’a’, ‘b’} Używając w DB2 operatora EXCEPT w wyniku otrzymamy