Pytania i odpowiedzi

Administrowanie Bazami Danych - egzamin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. pytania do egzamin z administrowania bazami danych(MS SQL Server, DB2)
Ilość pytań: 58 Rozwiązywany: 6909 razy
Pytanie 1
Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup)
Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi
Grupa plików może zawierać pliki zlokalizowane na różnych dyskach
Pytanie 2
Przy ustawieniu recovery model na simple
Możemy zaoszczędzić miejsce na dysku i poprawić wydajność
Spowodujemy, że nie będzie możliwe odtwarzanie stanu bazy danych do dowolnego punktu w czasie
Spowodujemy, że nie będzie możliwe wykonywanie kopii zapasowej dziennika transakcji
Pytanie 3
W jakich sytuacjach warto założyć indeks?
Na kolumnie, która występuje często w warunkach WHERE
Na kluczu obcym
Na kolumnach często występujących po ORDER BY
Pytanie 4
Założony jest indeks na kolumnie ename z "included columns" na kolumnach sal i comm. Zaznacz poprawne stwierdzenia
Zapytanie SELECT ename, sal, comm FROM emp WHERE ename = 'BLAKE' może zostać wykonane przy użyciu strategii "tylko indeks"
Pytanie 5
Strategia "tylko indeks"
Polega na tym, że gdy wszystkie kolumny występujące w zapytaniu są indeksowane, serwer nie musi sięgać do plików z danymi
Pytanie 6
Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące transakcji w MS SQL
Instrukcja BEGIN TRANSACTION zakłada transakcję powodując, że serwer nie będzie automatycznie zakładał transakcji na wykonywanych instrukcjach DML
Dotyczą wszystkich instrukcji DDL
Dotyczą wszystkich instrukcji DML
Pytanie 7
Wykonujesz instrukcję UPDATE emp SET sal = sal * 2. W trakcie wykonywania tej instrukcji, przy którymś wierszu nastąpiło naruszenie więzów spójności (warunek CHECK na tabeli). Jaki będzie efekt?
Żaden wiersz nie zostanie zmodyfikowany
Pytanie 8
Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące schematów w MS SQL
Każdy użytkownik posiada domyślny schemat
Obiekt może należeć tylko do jednego schematu
Do schematu może należeć wielu użytkowników
Pytanie 9
Gdy serwer pracuje w trybie "mixed mode", mogą do niego logować się użytkownicy
Z systemu Windows
Z Active Directory
Tworzeni na serwerze SQL
Pytanie 10
Nastąpiła awaria serwera i musisz odtworzyć bazę z kopii zapasowych. Backup pełny był wykonywany w sobotę o 23:00. W pozostałe dni o 23:00 wykonywany był backup różnicowy, a co godzinę w godz. 8-16 backup logu. Awaria wystąpiła w środę o godz. 11:20. Których plików i w jakiej kolejności użyjesz do odtworzenia bazy?
Najpierw pełny z ostatniej soboty, następnie różnicowy z wtorku, następnie wszystkie dostępne logi ze środy
Pytanie 11
Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące kopii zapasowych w MS SQL
Backup dotyczy zawsze tylko jednej bazy danych
Istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej wybranej grupy plików (filegroup)
Istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej pojedynczego pliku bazy danych
Jeden plik może zawierać wiele kopii zapasowych
Pytanie 12
Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące replikacji w MS SQL
Publikator i dystrybutor mogą znajdować się na jednym serwerze
Do jednej publikacji może zapisać się wielu subskrybentów
Publikator jest serwerem źródłowym, na którym znajduje się baza, którą replikujemy
Istnieje możliwość określenia, że chcemy replikować tylko wybrane tabele bazy danych
Istnieje możliwość określenia, że chcemy replikować tylko wybrane wiersze tabel bazy danych
Istnieje możliwość określenia, że chcemy replikować tylko wybrane kolumny tabel bazy danych
W replikacji migawkowej za każdym razem przesyłana jest całość publikowanych danych
Pytanie 13
Dwie jednokolumnowe tabele zawierają rekordy: A{ ‘a’,’a’, ‘b’, ‘b’, ‘b’} i B{ ‘a’,’a’, ‘b’} Używając w DB2 operatora EXCEPT ALL w wyniku otrzymamy
2 wiersze
Pytanie 14
Dla bazy danych, zawierającej tylko tabele Artykuł i komentarze , dla których pomyślnie wykonano instrukcję:<br /&rt;ALTER TABLE komentarze ADD <br /&rt;CONSTRAINT komentarze _fk FOREIGN KEY (id_art)‏<br /&rt;REFERENCES Artykuł (id)‏<br /&rt;ON DELETE CASCADE ; <br /&rt;
Usunięcie rekordu z tabeli Artykuł powiedzie się zawsze
Usunięcie rekordu z tabeli komentarze powiedzie się zawsze
Pytanie 15
Dodając w instrukcji CREATE TABLE klauzule ENFORCED oraz ENABLE QUERY OPTIMIZATION decydujemy że DB2 będzie
Sprawdzać przestrzeganie reguł integralności
wykorzystywać informacje o regułach integralności tworząc plan wykonania zapytania
Pytanie 16
Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące konfiguracji typu "mirroring"
Istnieje możliwość stworzenia takiej konfiguracji, w której zamiana ról w przypadku awarii nastąpi automatycznie, bez udziału administratora
Pytanie 17
Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące bazy danych model
Jest szablonem bazy danych, który jest kopiowany przy tworzeniu każdej nowej bazy danych użytkownika
Pytanie 18
Wykorzystując sekwencję<br /&rt;CREATE SEQUENCE seq1 AS BIGINT<br /&rt;START WITH 1<br /&rt;INCREMENT BY 1<br /&rt;NO MAXVALUE<br /&rt;NO CYCLE<br /&rt;CACHE 10;<br /&rt;Wiersz wstawiony do tabeli uzyskał numer 13 -- po czym wystąpiła awaria bazy danych. Jaki numer będzie miał kolejny rekord? <br /&rt;
21
Pytanie 19
Synchronizacja zawartości dwóch tabel przy użyciu instrukcji MERGE :
Wymaga określenia warunku złączenia tabel
Pozwala na poprawienie rekordu w tabeli docelowej jeśli powiązany z nim rekord z tabeli źródłowej istnieje
Pozwala na dodanie nowego rekordu do tabeli docelowej jeśli powiązany rekord nie istnieje
Pytanie 20
Wyświetlanie modyfikowanych wierszy z OLD TABLE przy użyciu pojedynczej instrukcji : <br /&rt;Select * from OLD TABLE (…………………..) <br /&rt;możliwe jest w połączeniu z <br /&rt;
Delete from .....
Update….