Strona 2

Klasa 6, dział 1 - Narodziny nowożytnego świata

Pytanie 9
Która z cywilizacji Ameryki Południowej uprawiała żywność na polach tarasowych?
Majowie
Aztekowie
Inkowie
Pytanie 10
Jakie towary importowano do Europy z zamorskich kolonii?
ziemniaki
pomidory
krowy
maliny
kawę
saletrę
kukurydzę
tytoń
Pytanie 11
Pogląd, stawiający człowieka w centrum zainteresowania i skupiający się na jego życiu doczesnym to.
teocentryzm
humanizm
epikureizm
monoteizm
Pytanie 12
Podaj ramy czasowe renesansu:
XIII - XIV w.
XVI - XVIII w.
XV - XVII w.
XIV - XVI w.
Pytanie 13
Kto głosił pogląd, że człowiek z natury jest dobry a zło bierze się z braku wiedzy?
Leonardo da Vinci
Tomasz Morus
Niccolo Machiavelli
Erazm z Rotterdamu
Pytanie 14
W którym roku Jan Gutenberg opracował prasę drukarską z ruchomymi czcionkami.
około 1550
około 1445
około 1490
około 1525
Pytanie 15
Połącz rodzaj rzemieślnika z pracą przez niego wykonywaną w drukarni?
zecer
układanie czcionek w kolejności
introligator
suszenie i składanie ksiąg
drukarz
nakładanie farby na ułożone czcionki
Pytanie 16
Wspieranie materialne artystów przez bogatych ludzi to:
barter
fundacja
macerat
mecenat