Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 1 - Narodziny nowożytnego świata

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania dla klasy 6 z działu 1 pt. Narodziny nowożytnego świata.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 95822 razy
Pytanie 1
W jakich latach Ferdynand Magellan opłynął Ziemię dookoła?
1519 - 1522
Pytanie 2
Przylądek Dobrej Nadziei został odkryty przez:
Bartolomeo Diaza
Pytanie 3
Jakie były przyczyny rozkwitu ery wielkich odkryć geograficznych?
poszukiwanie drogi morskiej do Indii
poszukiwanie nowych zasobów i bogactw naturalnych
Pytanie 4
Krzysztof Kolumb dopłynął do wybrzeży Ameryki w roku:
1492
Pytanie 5
Do obliczania wysokości ciał niebieskich nad płaszczyzną horyzontu używano:
astrolabium
Pytanie 6
"Opłynął Afrykę, a następnie w roku 1498 dotarł do Indii" O kim mowa?
Vasco da Gamie
Pytanie 7
Juri Gagarin jako pierwszy człowiek znalazł się w kosmosie. W którym roku?
1961
Pytanie 8
Do cywilizacji prekolumbijskich zaliczamy?
Azteków
Majów
Inków
Pytanie 9
Która z cywilizacji Ameryki Południowej uprawiała żywność na polach tarasowych?
Inkowie
Pytanie 10
Jakie towary importowano do Europy z zamorskich kolonii?
pomidory
kukurydzę
ziemniaki
tytoń
kawę
Pytanie 11
Pogląd, stawiający człowieka w centrum zainteresowania i skupiający się na jego życiu doczesnym to.
humanizm
Pytanie 12
Podaj ramy czasowe renesansu:
XIV - XVI w.
Pytanie 13
Kto głosił pogląd, że człowiek z natury jest dobry a zło bierze się z braku wiedzy?
Erazm z Rotterdamu
Pytanie 14
W którym roku Jan Gutenberg opracował prasę drukarską z ruchomymi czcionkami.
około 1445
Pytanie 15
Połącz rodzaj rzemieślnika z pracą przez niego wykonywaną w drukarni?
zecer
układanie czcionek w kolejności
drukarz
nakładanie farby na ułożone czcionki
introligator
suszenie i składanie ksiąg
Pytanie 16
Wspieranie materialne artystów przez bogatych ludzi to:
mecenat
Pytanie 17
Za kolebkę renesansu uważa się:
Włochy
Pytanie 18
Połącz dzieło sztuki z jego autorem:
Madonna Sykstyńska
Rafael Santi
Mona Lisa
Leonardo da Vinci
Pieta
Michał Anioł
Narodziny Wenus
Sandro Boticelli
Pytanie 19
Element architektoniczny z epoki renesansu składający się z kolumn połączonych łukiem to:
arkada
Pytanie 20
Ile tez sformułował Marcin Luter?
95
Pytanie 21
W którym roku król Anglii Henryk VIII zerwał stosunki z kościołem rzymskokatolickim i wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieża.
1534
Pytanie 22
Kim jest pastor?
duchownym protestanckim, pełniącym rolę duszpasterską
Pytanie 23
Zjazd dostojników kościelnych, któremu przewodniczy papież to:
sobór