Prawo gospodarcze, test z prawa

Test dla studentów z prawa. Test składa się z 41 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Prawo gospodarcze"

1) Zasada proporcjonalności zakazuje:
2) W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
3) Ogranem koncesyjnym nie jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
4) Obowiązek wpisu do KRS dotyczy (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
5) Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
6) Prokuę może udzielić (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
7) Prokura (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
8) Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej nie jest:
9) Osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą powinna:
10) Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:
11) Ograniczenie odpowiedzialności partnera w spółce partnerskiej za zobowiązania tej spółki polega na tym, że:
12) Która z poniższych spółek może gwarantować "pojedyncze" opodatkowanie dochodów wspólnika przy jednoczesnym ograniczeniu jego osobistej odpowiedzialności?
13) Prowadzenie spraw w spółce cywilnej:
14) Za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej odpowiada:
15) Które zo poniższych uprawnień wspólnika w spółce z o.o. może być wykonane bez względu na wielkość jego udziału w spółce (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
16) Akcje nieme (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
17) Uprzywilejowanie akcji co do głosu (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
18) Instytucja 1-osobowej spółki ma zastosowanie odnośnie do:
19) Spółka cywilna:
20) Które z poniższych podmiotów posiadają podmiotowość prawną (zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań) (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
21) Przedmiotem ipoteki może być (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
22) W jakim momencie powstaje spółka jawna?
23) Komplementariuszem w spółce komandytowej może być:
24) Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
25) Zdobycie udziału w spółce z o.o.:
26) Od 1 stycznia 2004r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają wpisowi:
27) Majątek spółki cywilnej:
28) Za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej odpowiada (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
29) Które z poniższych podmiotów nie mają osobowości prawnej (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
30) Spółka kapitałowa w organizacji (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
31) Osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
32) Zasadnicza różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem polega na tym, że:
33) Wolność gospodarcza:
34) Wpisowi do KRS nie podlega (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
35) Działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa działalności gospodarczej jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
36) Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek:
37) Firma osoby prawnej:
38) Prokura jest pełnomocnictwem obejmującym umocowanie do:
39) Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki:
40) Wkładem do spółki z o.o. nie może być:
41) W spółce jawnej odpowiedzialność za jej zobowiązania ponosi (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):