Pytania i odpowiedzi

Prawo gospodarcze

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 2760 razy
Pytanie 1
Zasada proporcjonalności zakazuje:
wprowadzania nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności (tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia)
Pytanie 2
W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
ochrona osób i mienia
obrót paliwami
Pytanie 3
Ogranem koncesyjnym nie jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
Burmistrz
Wójt
Pytanie 4
Obowiązek wpisu do KRS dotyczy (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
spółek jawnych
banków
Pytanie 5
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
notariusz
osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów
spółka partnerska z udziałem adwokatów
osoba fizyczna zajmująca się wyrobem zabawek
adwokat prowadzący kancelarię
spółka partnerska z udziałem radców prawnych
spółka jawna
radca prawny wykonujący zawód w kancelarii
stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
Pytanie 6
Prokuę może udzielić (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
fundacja prowadząca działalność gospodarczą
Pytanie 7
Prokura (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze
jest uregulowana w Kodeksie cywilnym
Pytanie 8
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej nie jest:
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
Pytanie 9
Osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą powinna:
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę
Pytanie 10
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:
bez ograniczeń (także majątniem osobistym)
Pytanie 11
Ograniczenie odpowiedzialności partnera w spółce partnerskiej za zobowiązania tej spółki polega na tym, że:
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów w spółce
Pytanie 12
Która z poniższych spółek może gwarantować "pojedyncze" opodatkowanie dochodów wspólnika przy jednoczesnym ograniczeniu jego osobistej odpowiedzialności?
spółka komandytowa - w przypadku, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., której wspólnicy są zarazem komandytariuszami w spółce komandytowej
Pytanie 13
Prowadzenie spraw w spółce cywilnej:
zasadniczo jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika
Pytanie 14
Za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej odpowiada:
wspólnik bez ograniczenia wynikającego z zasady subsydiarności
Pytanie 15
Które zo poniższych uprawnień wspólnika w spółce z o.o. może być wykonane bez względu na wielkość jego udziału w spółce (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
prawo do kontroli działalności spółki
prawo do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników
Pytanie 16
Akcje nieme (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
to akcje pozbawione prawa głosu
to akcje uprzywilejowane do dywidendy
Pytanie 17
Uprzywilejowanie akcji co do głosu (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
nie może występować w spółkach publicznych
nie może dawać uprawnionemu więcej niż 2 głosy
Pytanie 18
Instytucja 1-osobowej spółki ma zastosowanie odnośnie do:
spółek kapitałowych
Pytanie 19
Spółka cywilna:
jest stosunkiem obligatoryjnym łączącym wspólników
Pytanie 20
Które z poniższych podmiotów posiadają podmiotowość prawną (zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań) (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
spółka z o.o.
spółka jawna
spółka kapitałowa w organizaji