Fiszki

Prawo gospodarcze

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 2758 razy
Zasada proporcjonalności zakazuje:
wprowadzania nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności (tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia)
działania prawa wstecz
różnego traktowania podmiotów w takich samych okolicznościach
wprowadzania nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności (tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia)
W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
prowadzenie działalności bankowej
zarządzanie lotniskami
usługi turystyczne
wytwarzanie wyrobów tytoniowych
ochrona osób i mienia
handel napojami alkoholowymi
obrót paliwami
produkcji filmów
ochrona osób i mienia
obrót paliwami
Ogranem koncesyjnym nie jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki
Burmistrz
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wójt
Burmistrz
Wójt
Obowiązek wpisu do KRS dotyczy (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
spółek cywilnych
banków
spółek jawnych
banków
spółek jawnych
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
nauczyciel w szkole prywatnej
notariusz
spółka partnerska z udziałem radców prawnych
spółka w urzędzie podatkowym
osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów
spółka partnerska z udziałem adwokatów
urzędnik w urzędzie podatkowym
spółka jawna
osoba fizyczna zajmująca się wyrobem zabawek
radca prawny wykonujący zawód w kancelarii
spółka cywilna
stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
adwokat prowadzący kancelarię
spółka z o.o. prowadząca działalność charytatywną
notariusz
spółka partnerska z udziałem radców prawnych
osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów
spółka partnerska z udziałem adwokatów
spółka jawna
osoba fizyczna zajmująca się wyrobem zabawek
radca prawny wykonujący zawód w kancelarii
stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
adwokat prowadzący kancelarię
Prokuę może udzielić (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
konsument
fundacja prowadząca działalność gospodarczą
spółka kapiałowa w organizacji
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
fundacja prowadząca działalność gospodarczą
Prokura (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze
jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych
jest uregulowana w Kodeksie cywilnym
podobnie jak zwykłe pełnomocnictwo nie podlega ujawnieniu w rejestrze
jej ujawnienie w rejestrze jest fakultatywne
zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze
jest uregulowana w Kodeksie cywilnym
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej nie jest:
spółka kapitałowa w organizacji, gdyż nie może ona prowadzić działaności gospodarczej
bank
spółka partnerska
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
Osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą powinna:
uzyskać wpis do KRS
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez sąd rejonowy
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę
każdorazowo uzyskać zezwolenie
każdorazowo uzyskać zezwolenie
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:
bez ograniczeń (także majątniem osobistym)
do wysokości sumy komandytowej
do wysokości wkładu, który wniósł do spółki
bez ograniczeń (także majątniem osobistym)
Ograniczenie odpowiedzialności partnera w spółce partnerskiej za zobowiązania tej spółki polega na tym, że:
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów w spółce
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów w spółce
Która z poniższych spółek może gwarantować "pojedyncze" opodatkowanie dochodów wspólnika przy jednoczesnym ograniczeniu jego osobistej odpowiedzialności?
spółka komandytowa - w przypadku, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., której wspólnicy są zarazem komandytariuszami w spółce komandytowej
spółka komandytowa - w każdym przypadku
jednoosobowa spółka z o.o.
spółka jawna
spółka komandytowa - w przypadku, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., której wspólnicy są zarazem komandytariuszami w spółce komandytowej
Prowadzenie spraw w spółce cywilnej:
zasadniczo jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika
należy do zarządu
jest wyłącznym uprawnieniem wspólnika, któy przeznaczył na działalność spółki największy majątek
zasadniczo jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika
Za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej odpowiada:
wspólnik (na zasadzie subsydiarności)
spółka (gdyż ma podmiotowość prawną oraz własny majątek)
wspólnik bez ograniczenia wynikającego z zasady subsydiarności
wspólnik bez ograniczenia wynikającego z zasady subsydiarności
Które zo poniższych uprawnień wspólnika w spółce z o.o. może być wykonane bez względu na wielkość jego udziału w spółce (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
prawo do kontroli działalności spółki
prawo do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników
prawo do żądania wyznaczenia przez sąd biegłego do zbadania rachunkowości i działaności spółki
prawo do kontroli działalności spółki
prawo do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników
Akcje nieme (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
to akcje uprzywilejowane do dywidendy
są niedopuszczalne w polskim prawie spółek
to akcje pozbawione prawa głosu
to akcje, które emitować może tylko spółka Skarbu Państwa
to akcje uprzywilejowane do dywidendy
to akcje pozbawione prawa głosu
Uprzywilejowanie akcji co do głosu (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
nie może występować w spółkach publicznych
nie może występować w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
nie może dawać uprawnionemu więcej niż 2 głosy
nie może dawać uprawnionemu więcej niż 3 głosy
nie może występować w spółkach publicznych
nie może dawać uprawnionemu więcej niż 2 głosy
Instytucja 1-osobowej spółki ma zastosowanie odnośnie do:
spółki cywilnej
spółki jawnej
spółek osobowych
spółek kapitałowych
spółek kapitałowych
Spółka cywilna:
jest stosunkiem obligatoryjnym łączącym wspólników
ma tylko podmiotowość prawną (i to wyłącznie w zakresie spraw gospodarczych)
jest przedsiębiorcą
ma osobowość prawną
jest stosunkiem obligatoryjnym łączącym wspólników
Które z poniższych podmiotów posiadają podmiotowość prawną (zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań) (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
spółka cywilna
spółka kapitałowa w organizaji
spółka z o.o.
spółka jawna
spółka kapitałowa w organizaji
spółka z o.o.
spółka jawna