Fiszki

Prawo gospodarcze

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 2667 razy
Zasada proporcjonalności zakazuje:
działania prawa wstecz
wprowadzania nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności (tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia)
różnego traktowania podmiotów w takich samych okolicznościach
wprowadzania nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności (tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia)
W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
wytwarzanie wyrobów tytoniowych
ochrona osób i mienia
obrót paliwami
usługi turystyczne
handel napojami alkoholowymi
zarządzanie lotniskami
prowadzenie działalności bankowej
produkcji filmów
ochrona osób i mienia
obrót paliwami
Ogranem koncesyjnym nie jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Burmistrz
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wójt
Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki
Burmistrz
Wójt
Obowiązek wpisu do KRS dotyczy (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
spółek cywilnych
spółek jawnych
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
banków
spółek jawnych
banków
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
spółka z o.o. prowadząca działalność charytatywną
osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów
nauczyciel w szkole prywatnej
notariusz
urzędnik w urzędzie podatkowym
spółka partnerska z udziałem adwokatów
spółka jawna
spółka w urzędzie podatkowym
spółka partnerska z udziałem radców prawnych
adwokat prowadzący kancelarię
stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
radca prawny wykonujący zawód w kancelarii
spółka cywilna
osoba fizyczna zajmująca się wyrobem zabawek
osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów
notariusz
spółka partnerska z udziałem adwokatów
spółka jawna
spółka partnerska z udziałem radców prawnych
adwokat prowadzący kancelarię
stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
radca prawny wykonujący zawód w kancelarii
osoba fizyczna zajmująca się wyrobem zabawek
Prokuę może udzielić (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
spółka kapiałowa w organizacji
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej
fundacja prowadząca działalność gospodarczą
konsument
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
fundacja prowadząca działalność gospodarczą
Prokura (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze
jej ujawnienie w rejestrze jest fakultatywne
podobnie jak zwykłe pełnomocnictwo nie podlega ujawnieniu w rejestrze
jest uregulowana w Kodeksie cywilnym
jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych
zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze
jest uregulowana w Kodeksie cywilnym
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej nie jest:
spółka partnerska
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
spółka kapitałowa w organizacji, gdyż nie może ona prowadzić działaności gospodarczej
bank
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
Osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą powinna:
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę
każdorazowo uzyskać zezwolenie
uzyskać wpis do KRS
każdorazowo uzyskać zezwolenie
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez sąd rejonowy
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:
do wysokości sumy komandytowej
do wysokości wkładu, który wniósł do spółki
bez ograniczeń (także majątniem osobistym)
bez ograniczeń (także majątniem osobistym)
Ograniczenie odpowiedzialności partnera w spółce partnerskiej za zobowiązania tej spółki polega na tym, że:
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów w spółce
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów w spółce
Która z poniższych spółek może gwarantować "pojedyncze" opodatkowanie dochodów wspólnika przy jednoczesnym ograniczeniu jego osobistej odpowiedzialności?
spółka komandytowa - w przypadku, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., której wspólnicy są zarazem komandytariuszami w spółce komandytowej
spółka komandytowa - w każdym przypadku
spółka jawna
jednoosobowa spółka z o.o.
spółka komandytowa - w przypadku, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., której wspólnicy są zarazem komandytariuszami w spółce komandytowej
Prowadzenie spraw w spółce cywilnej:
należy do zarządu
jest wyłącznym uprawnieniem wspólnika, któy przeznaczył na działalność spółki największy majątek
zasadniczo jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika
zasadniczo jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika
Za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej odpowiada:
wspólnik bez ograniczenia wynikającego z zasady subsydiarności
wspólnik (na zasadzie subsydiarności)
spółka (gdyż ma podmiotowość prawną oraz własny majątek)
wspólnik bez ograniczenia wynikającego z zasady subsydiarności
Które zo poniższych uprawnień wspólnika w spółce z o.o. może być wykonane bez względu na wielkość jego udziału w spółce (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
prawo do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników
prawo do kontroli działalności spółki
prawo do żądania wyznaczenia przez sąd biegłego do zbadania rachunkowości i działaności spółki
prawo do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników
prawo do kontroli działalności spółki
Akcje nieme (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
to akcje pozbawione prawa głosu
to akcje uprzywilejowane do dywidendy
są niedopuszczalne w polskim prawie spółek
to akcje, które emitować może tylko spółka Skarbu Państwa
to akcje pozbawione prawa głosu
to akcje uprzywilejowane do dywidendy
Uprzywilejowanie akcji co do głosu (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
nie może dawać uprawnionemu więcej niż 3 głosy
nie może dawać uprawnionemu więcej niż 2 głosy
nie może występować w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
nie może występować w spółkach publicznych
nie może dawać uprawnionemu więcej niż 2 głosy
nie może występować w spółkach publicznych
Instytucja 1-osobowej spółki ma zastosowanie odnośnie do:
spółek kapitałowych
spółek osobowych
spółki cywilnej
spółki jawnej
spółek kapitałowych
Spółka cywilna:
ma osobowość prawną
jest stosunkiem obligatoryjnym łączącym wspólników
ma tylko podmiotowość prawną (i to wyłącznie w zakresie spraw gospodarczych)
jest przedsiębiorcą
jest stosunkiem obligatoryjnym łączącym wspólników
Które z poniższych podmiotów posiadają podmiotowość prawną (zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań) (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
spółka jawna
spółka z o.o.
spółka kapitałowa w organizaji
spółka cywilna
spółka jawna
spółka z o.o.
spółka kapitałowa w organizaji