Pytania i odpowiedzi

Klasa 4, dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 37222 razy
Pytanie 1
Który wiek w historii Polski określamy mianem "złotego wieku"?
XVI
Pytanie 2
Kto był ostatnim polskim władcą z dynastii Jagiellonów?
Zygmunt II August
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Pochodzący z
Węgier
Stefan Batory został wybrany na króla Polski w roku
1576
.
Pytanie 4
Połącz termin z jego definicją.
kanclerz
w dawnej Polsce najważniejszy urząd
hetman
najwyższy stopień dowódcy wojskowego
przeor
przełożony domu zakonnego
mecenas
instytucja lub osoba sprawująca opiekę nad sztuką i artystami
kosynier
chłop uzbrojony w kosę walczący w powstaniu kościuszkowskim
Pytanie 5
Połącz datę z wydarzeniem.
założenie Zamościa
1580
bitwa pod Kircholmem
1605
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1773
uchwalenie Konstytucji 3 maja
1791
wybuch powstania kościuszkowskiego
1794
Pytanie 6
W jakich latach miał miejsce potop szwedzki?
1655 - 1660
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie prawidłowymi informacjami dotyczącymi inwazji armii tureckiej na Europę.
W
1683
roku ponad stutysięczna armia turecka pod dowództwem wielkiego wezyra
Kary Mustafy
dotarła pod Wiedeń i rozpoczęła oblężenia miasta. Na pomoc oblężonemu miastu wyruszyła licząca
25 tysięcy
żołnierzy polska armia pod dowództwem
Jana III Sobieskiego
.
Pytanie 8
Kiedy stoczono bitwę pod Wiedniem?
12 września 1683 roku
Pytanie 9
Jak nazywamy okres dynamicznego rozwoju nauki, kultury i sztuki w Polsce XVIII wieku?
czasami stanisławowskimi
Pytanie 10
W jakich latach na tronie Polski zasiadał Stanisław August Poniatowski?
1764 - 1795
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe.
Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski.
Stanisław August Poniatowski był mecenasem sztuki.
Obiady czwartkowe organizowane były przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i gościli na nich wybitni przedstawiciele kultury i sztuki.
Husaria była ciężkozbrojną jazdą polską.
Pytanie 12
Kto był autorem dzieła zatytułowanego "O skutecznym rad sposobie"?
Stanisław Konarski
Pytanie 13
Uzupełnij zdanie dotyczące pierwszego rozbioru Polski.
Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w roku
1772
a terytoria Rzeczpospolitej w jego wyniku zostały rozdzielone pomiędzy
Rosję, Prusy i Austrię
.
Pytanie 14
Gdzie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę?
w Krakowie
Pytanie 15
Połącz bitwę powstania kościuszkowskiego z jej skutkami.
bitwa pod Racławicami
zwycięska bitwa powstańców nad oddziałami Rosjan
bitwa pod Maciejowicami
bitwa w której powstańcy ponieśli straty a sam Kościuszko trafił do niewoli
Pytanie 16
W którym roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1772
Pytanie 17
W którym roku nastąpił drugi rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1793
Pytanie 18
W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1795
Pytanie 19
Na ile lat po ostatnim rozbiorze Polska zniknęła z mapy Europy?
na 123 lata
Pytanie 20
Uzupełnij zdanie opisujące przebieg wydarzeń związanych z utworzeniem Legionów Polskich.
W roku
1797
dzięki wsparciu Napoleona Bonapartego
we Włoszech
utworzono Legiony Polskie pod dowództwem
Jana Henryka Dąbrowskiego
.