Test: Klasa 4, dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Strona 1

Pytanie 1
Który wiek w historii Polski określamy mianem "złotego wieku"?
XVI
XV
XIV
XVII
Pytanie 2
Kto był ostatnim polskim władcą z dynastii Jagiellonów?
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Stefan Batory
Zygmunt II August
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Pochodzący z
Węgier
Stefan Batory został wybrany na króla Polski w roku
1576
.
Pytanie 4
Połącz termin z jego definicją.
kosynier
chłop uzbrojony w kosę walczący w powstaniu kościuszkowskim
kanclerz
w dawnej Polsce najważniejszy urząd
hetman
najwyższy stopień dowódcy wojskowego
mecenas
instytucja lub osoba sprawująca opiekę nad sztuką i artystami
przeor
przełożony domu zakonnego
Pytanie 5
Połącz datę z wydarzeniem.
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1773
bitwa pod Kircholmem
1605
uchwalenie Konstytucji 3 maja
1791
założenie Zamościa
1580
wybuch powstania kościuszkowskiego
1794
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
Pytanie 6
W jakich latach miał miejsce potop szwedzki?
1650 - 1655
1655 - 1666
1655 - 1660
1650 - 1660
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie prawidłowymi informacjami dotyczącymi inwazji armii tureckiej na Europę.
W
1683
roku ponad stutysięczna armia turecka pod dowództwem wielkiego wezyra
Kary Mustafy
dotarła pod Wiedeń i rozpoczęła oblężenia miasta. Na pomoc oblężonemu miastu wyruszyła licząca
25 tysięcy
żołnierzy polska armia pod dowództwem
Jana III Sobieskiego
.
Pytanie 8
Kiedy stoczono bitwę pod Wiedniem?
15 maja 1683 roku
12 września 1683 roku
26 kwietnia 1683 roku
2 sierpnia 1683 roku
Pytanie 9
Jak nazywamy okres dynamicznego rozwoju nauki, kultury i sztuki w Polsce XVIII wieku?
Pytanie 10
W jakich latach na tronie Polski zasiadał Stanisław August Poniatowski?
1732 - 1798
1732 - 1798
1764 - 1795
1764 - 1798
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe.
Przedstawienia polskiego teatru narodowego ukazywały ukazywały Polskę wyłącznie w jak najlepszym świetle.
W XVIII wieku polska armia była bardzo duża a jej utrzymanie prawie doprowadziło Polskę do bankructwa.
Obiady czwartkowe organizowane były przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i gościli na nich wybitni przedstawiciele kultury i sztuki.
Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski.
Szkoła Rycerska funkcjonowała w Poznaniu.
Husaria była ciężkozbrojną jazdą polską.
Stanisław August Poniatowski był mecenasem sztuki.
Pytanie 12
Kto był autorem dzieła zatytułowanego "O skutecznym rad sposobie"?
Adam Naruszewicz
Jan Chryzostom Pasek
Ignacy Krasicki
Stanisław Konarski