Pytania i odpowiedzi

Prawo gospodarcze

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 2987 razy
Pytanie 21
Przedmiotem ipoteki może być (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
działka budowlana
nieruchomość
Pytanie 22
W jakim momencie powstaje spółka jawna?
z chwilą wpisu do rejestru
Pytanie 23
Komplementariuszem w spółce komandytowej może być:
osoba prawna
Pytanie 24
Rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
w każdej spółce akcyjnej
w spółce z o.o., ale tylko w ustawowo określonych przypadkach
Pytanie 25
Zdobycie udziału w spółce z o.o.:
powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
Pytanie 26
Od 1 stycznia 2004r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają wpisowi:
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoej przez właściwą gminę
Pytanie 27
Majątek spółki cywilnej:
stanowi współwłasność wspólników
Pytanie 28
Za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej odpowiada (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
spółka, gdyż ma podmiotowość prawną oraz własny majątek
wspólnik na zasadzie subsydiarności
Pytanie 29
Które z poniższych podmiotów nie mają osobowości prawnej (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
spółka kapitałowa w organizacji
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
spółka jawna
Pytanie 30
Spółka kapitałowa w organizacji (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
jest przedsiębiorcą
to spółka, która nie uzyskała jeszcze wpisu do KRS
może prowadzić działalność gospodarczą (ustawa z 2004)
Pytanie 31
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
jest przedsiębiorcą
podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej
Pytanie 32
Zasadnicza różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem polega na tym, że:
zezwolenie jest decyzją związaną a koncesja uznaniową
Pytanie 33
Wolność gospodarcza:
możę być ograniczona ze względu na ważny interes publiczny i tylko w drodze ustawy
Pytanie 34
Wpisowi do KRS nie podlega (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
adwokat prowadzący kancelarię
Pytanie 35
Działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa działalności gospodarczej jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
działalność budowlana
wykonywanie zawodu przez adwokata
Pytanie 36
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek:
żadna nie jest poprawna
Pytanie 37
Firma osoby prawnej:
zawsze powinna zawierać określone formy prawne tej osoby
Pytanie 38
Prokura jest pełnomocnictwem obejmującym umocowanie do:
dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
Pytanie 39
Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki:
do wysokości sumy komandytowej
Pytanie 40
Wkładem do spółki z o.o. nie może być:
prawa obligatoryjne wspólnika
Pytanie 41
W spółce jawnej odpowiedzialność za jej zobowiązania ponosi (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
spółka - bez ograniczeń (całym swoim majątkiem)
wspólnicy także swoim majątkiem osobistym przy czym wierzyciel spółki może żądać zaspokojenia z tego majątku tylko po tym jak egzekucja spółki okazała się bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna)