Test: Prawo gospodarcze

Strona 1

Pytanie 1
Zasada proporcjonalności zakazuje:
różnego traktowania podmiotów w takich samych okolicznościach
działania prawa wstecz
wprowadzania nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności (tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia)
Pytanie 2
W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
wytwarzanie wyrobów tytoniowych
obrót paliwami
produkcji filmów
prowadzenie działalności bankowej
ochrona osób i mienia
handel napojami alkoholowymi
zarządzanie lotniskami
usługi turystyczne
Pytanie 3
Ogranem koncesyjnym nie jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
Burmistrz
Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wójt
Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki
Pytanie 4
Obowiązek wpisu do KRS dotyczy (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
spółek cywilnych
spółek jawnych
banków
Pytanie 5
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
spółka cywilna
notariusz
stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
spółka partnerska z udziałem adwokatów
adwokat prowadzący kancelarię
urzędnik w urzędzie podatkowym
nauczyciel w szkole prywatnej
osoba fizyczna zajmująca się wyrobem zabawek
spółka jawna
osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów
radca prawny wykonujący zawód w kancelarii
spółka partnerska z udziałem radców prawnych
spółka z o.o. prowadząca działalność charytatywną
spółka w urzędzie podatkowym
Pytanie 6
Prokuę może udzielić (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
konsument
stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej
fundacja prowadząca działalność gospodarczą
spółka kapiałowa w organizacji
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Pytanie 7
Prokura (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze
jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych
jej ujawnienie w rejestrze jest fakultatywne
podobnie jak zwykłe pełnomocnictwo nie podlega ujawnieniu w rejestrze
jest uregulowana w Kodeksie cywilnym
Pytanie 8
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej nie jest:
bank
spółka kapitałowa w organizacji, gdyż nie może ona prowadzić działaności gospodarczej
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
spółka partnerska
Pytanie 9
Osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą powinna:
każdorazowo uzyskać zezwolenie
każdorazowo uzyskać zezwolenie
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę
uzyskać wpis do KRS
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez sąd rejonowy
Pytanie 10
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:
do wysokości wkładu, który wniósł do spółki
bez ograniczeń (także majątniem osobistym)
do wysokości sumy komandytowej
Pytanie 11
Ograniczenie odpowiedzialności partnera w spółce partnerskiej za zobowiązania tej spółki polega na tym, że:
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem wolnego zawodu
wyłączona jest jego odpowiedzialność (majątkiem osobistym) za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów w spółce
Pytanie 12
Która z poniższych spółek może gwarantować "pojedyncze" opodatkowanie dochodów wspólnika przy jednoczesnym ograniczeniu jego osobistej odpowiedzialności?
jednoosobowa spółka z o.o.
spółka komandytowa - w każdym przypadku
spółka komandytowa - w przypadku, gdy komplementariuszem jest spółka z o.o., której wspólnicy są zarazem komandytariuszami w spółce komandytowej
spółka jawna