Strona 1

Prawo gospodarcze

Pytanie 1
Zasada proporcjonalności zakazuje:
wprowadzania nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności (tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia)
różnego traktowania podmiotów w takich samych okolicznościach
działania prawa wstecz
Pytanie 2
W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa)?
zarządzanie lotniskami
obrót paliwami
usługi turystyczne
handel napojami alkoholowymi
ochrona osób i mienia
wytwarzanie wyrobów tytoniowych
produkcji filmów
prowadzenie działalności bankowej
Pytanie 3
Ogranem koncesyjnym nie jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
Burmistrz
Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki
Wójt
Pytanie 4
Obowiązek wpisu do KRS dotyczy (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
banków
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
spółek jawnych
spółek cywilnych
Pytanie 5
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
osoba fizyczna zajmująca się wyrobem zabawek
spółka jawna
radca prawny wykonujący zawód w kancelarii
spółka w urzędzie podatkowym
spółka partnerska z udziałem radców prawnych
spółka z o.o. prowadząca działalność charytatywną
nauczyciel w szkole prywatnej
spółka partnerska z udziałem adwokatów
notariusz
urzędnik w urzędzie podatkowym
adwokat prowadzący kancelarię
spółka cywilna
osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów
stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą
Pytanie 6
Prokuę może udzielić (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
konsument
spółka kapiałowa w organizacji
stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej
fundacja prowadząca działalność gospodarczą
Pytanie 7
Prokura (więcej niż 1 odp. jest prawidłowa):
jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych
podobnie jak zwykłe pełnomocnictwo nie podlega ujawnieniu w rejestrze
zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze
jest uregulowana w Kodeksie cywilnym
jej ujawnienie w rejestrze jest fakultatywne
Pytanie 8
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej nie jest:
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
bank
spółka partnerska
spółka kapitałowa w organizacji, gdyż nie może ona prowadzić działaności gospodarczej