Pytania i odpowiedzi

Cad

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. kolokwium
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 4044 razy
Pytanie 1
Aby móc policzyć równowagę ciecz- para za pomocą równania Penga- Robinsona każda z rozpatrywanych substancji powinna mieć w banku danych:
Tc Pc i współczynnik acentryczny (symbol taki jak w prędkości kątowej)
Pytanie 2
Współczynnik lotności (ω) w fazie gazowej wyprowadzone z równania stanu zależą od:
p i yi (ułamek molowy w fazie gazowej)
Pytanie 3
współczynniki aktywności yi (gamma i)wyprowadza się
różniczkując nadmiarowy potencjał termodynamiczny względem liczby moli substancji
Pytanie 4
W obliczeniach równowag ciecz- para czynnik Poyntinga:
Osiąga wartość bliską 1 i można go pominąć dla ciśnień bliskich ciśnieniu atmosferycznemu
może być stosowany w metodach Φ - γ
Pytanie 5
we wzorze na współczynnik lotności yi wyprowadzonym z równania stanu SRK objętość fazy, dla której liczymy ten współczynnik jest liczona:
z równania SRK
Pytanie 6
Jeżeli wybierzemy równanie stanu SRK jako model obliczania globalnej stałej równowagi fazowej K to:
KC jest liczone ze wzoru ωi^L / ωi^V
Pytanie 7
Do obliczania stałej równowagi fazowej K używamy równań stanu w miejsce metod ω-y, gdy:
ciśnienie jest podwyższone
w rozpatrywanej mieszaninie występują substancje w stanie nadkrytycznym
Pytanie 8
schemat technologiczny zawiera separator do rozdziału mieszaniny C7- C8 w temperaturze 10 st C pod ciśnieniem 30 ba. Jakiego modelu użyjesz do obliczania entalpii:
Opartego na równaniu stanu SRK
Pytanie 9
Parametr rozpuszczalności:
jest używany w modelu roztworu idealnego
Pytanie 10
Reaktor Gibbsa
oblicza skład produktu na podstawie minimalizacji potencjału termodynamicznego całego układu
Pytanie 11
Który z wymienionych modeli nadaje się do obliczania równowag fazowych ciecz- gaz mieszanin węglowodorów pod ciśnieniem 50 barów
równanie stanu SRK
Pytanie 12
Model T.K. Wilson (modyfikacja równania Wilsona opracowana przez Tsubokę i Katayamę) został opracowany aby służyć do obliczeń
równowagi ciecz- ciecz
Pytanie 13
BIP's- "binnary interaction parameters" (współczynniki oddziaływania międzycząsteczkowego) to w modelu opartym na równaniu SRK:
parametr kii w regułach mieszania dotyczących parametru alfa
Pytanie 14
Metody obliczania równowag fazowych ciecz- para o ogólnej nazwie u-y:
stanowią rozszerzenie prawa Roulta dla niedoskonałych faz: gazowej i ciekłej
Pytanie 15
Metoda UNIFAC
oblicza współczynniki aktywności yi mieszaniny wieloskładnikowej bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwuskładnikowych tej mieszaniny
Pytanie 16
strumień zawiera węglowodory parafinowe C1-C6, których jest łącznie 20. Chcemy poddać go półspalaniu z tlenem w obecności pary wodnej w celu otrzymania gazu syntezowego. Jakiego reaktora należy użyć do obliczania składu produktów?
Gibbsa
równowagowego
Pytanie 17
Poprawkę na asocjację w fazie parowej należy użyć dla układów zawierających
kwasy organiczne
Pytanie 18
Różnice pomiędzy modelem PSRK i SRK polegają na:
model PSRK używa nowych reguł mieszania dla parametru alfa wynikających z połączenia równań stanu z metodami opartymi na współczynniku aktywności y
Pytanie 19
Układ dwuskładnikowych i dwufazowy jest w równowadze ciecz- para jeżeli temperatura jest taka sama i ciśnienie w obu fazach jest takie samo oraz
potencjały chemiczne składnika 1 w obu fazach są takie same oraz potencjały chemiczne składnika 2 w obu fazach są takie same
Pytanie 20
Poprawkę na asocjację w w fazie parowej należy użyć dla układów zawierających
HF

Powiązane tematy

#komputery #chemia #kolokwium