Strona 1

Cad

Pytanie 1
Aby móc policzyć równowagę ciecz- para za pomocą równania Penga- Robinsona każda z rozpatrywanych substancji powinna mieć w banku danych:
Tc Pc i współczynnik acentryczny (symbol taki jak w prędkości kątowej)
Tc Pc i moment dipolowy
Tc Pc i temperaturę wrzenia pod ciśnieniem normalnym
temperaturę krytyczną (tc), ciśnienie krytyczne (Pc) i objętość krytyczną (Vc)
Pytanie 2
Współczynnik lotności (ω) w fazie gazowej wyprowadzone z równania stanu zależą od:
T, yi
p i yi (ułamek molowy w fazie gazowej)
T,P, yi
T, P
Pytanie 3
współczynniki aktywności yi (gamma i)wyprowadza się
całkując analityczną pochodną ciśnienia względem liczb moli wyprowadzonych z równania NRTL
całkując analityczną pochodną ciśnienia względem liczb moli wyprowadzonych z sześciennych równań stanu
różniczkując nadmiarową entalpię względem liczby moli
różniczkując nadmiarowy potencjał termodynamiczny względem liczby moli substancji
Pytanie 4
W obliczeniach równowag ciecz- para czynnik Poyntinga:
osiąga wartość 0 i można go pominąć dla ciśnień bliskich ciśnieniu atmosferycznemu
poprawia dokładność reguł mieszania dla sześciennych równań stanu
Osiąga wartość bliską 1 i można go pominąć dla ciśnień bliskich ciśnieniu atmosferycznemu
może być stosowany w metodach Φ - γ
Pytanie 5
we wzorze na współczynnik lotności yi wyprowadzonym z równania stanu SRK objętość fazy, dla której liczymy ten współczynnik jest liczona:
jako odwrotność gęstości wyliczanej z równania bibliotecznego ChemCAD'a
z równania Clapeyrona
z równania SRK
z równania Rackett'a
Pytanie 6
Jeżeli wybierzemy równanie stanu SRK jako model obliczania globalnej stałej równowagi fazowej K to:
K jest liczone ze wzoru (Pi*ωi^5)/P (Pi^5 prężność pary nasyconej składnika i)
K jest liczone ze wzoru (Pi ^5* ωi)/p
KC jest liczone ze wzoru ωi^L / ωi^V
K jest liczone ze wzoru ωi^v / ωi ^l
Pytanie 7
Do obliczania stałej równowagi fazowej K używamy równań stanu w miejsce metod ω-y, gdy:
ciśnienie jest bliskie atmosferycznemu
w rozpatrywanej mieszaninie występują tylko substancje w stanie podkrytycznym
ciśnienie jest podwyższone
w rozpatrywanej mieszaninie występują substancje w stanie nadkrytycznym
Pytanie 8
schemat technologiczny zawiera separator do rozdziału mieszaniny C7- C8 w temperaturze 10 st C pod ciśnieniem 30 ba. Jakiego modelu użyjesz do obliczania entalpii:
LATENT HEAT (ciepła utajonego)
AMINE
opartego na prawie Henrego
Opartego na równaniu stanu SRK

Powiązane tematy

#komputery #chemia #kolokwium