Pytania i odpowiedzi

Cad

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. kolokwium
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 3998 razy
Pytanie 21
Przy obliczaniu równowag fazowych ciecz- para lub ciecz- ciecz pod ciśnieniem bliskim atmosferycznemu współczynniki aktywności gamma1 zależą od:
T1, X1 (x1- ułamek molowy w fazie ciekłej)
Pytanie 22
Nasz układ zawiera kilka substancji reagujących ze sobą poprzez dwie reakcje równowagowe. Znamy stopnie konwersji dla obu tych reakcji. Jakiego reaktora należy użyć w celu zamodelowania tych reakcji?
równowagowego z opcją reaction conversion
Pytanie 23
Poprawka Vapor fugacity/ Poynting correction:
traktuje w obliczeniach gaz jako fazę niedoskonałą
Pytanie 24
Metody obliczania równowag fazowych ciecz- gaz oparte na równaniach stanu
obliczają współczynnik lotności, w obu fazach tego samego równania stanu
Pytanie 25
Schemat technologiczny zawiera reaktor, w którym zachodzi proces chemiczny w fazie gazowej pod ciśnieniem atmosferycznym oraz dwa dodatkowe aparaty: chłodnicę i separator do rozdziału produktów, pracujące pod P=1Ba. Jakiego modelu użyjesz do obliczenia entalpii
LATENT HEAT (ciepła utajonego) - bo nie bierze pod uwagę ciśnienia do ubliczeń
Pytanie 26
Zaletą modelu roztworu regulowanego jest to, że:
Potrafi obliczać współczynniki aktywności wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
Pytanie 27
Model HRNM WILSON (modyfikacja równania Wilsona opracowana przez Hiranumę) został opracowany, aby służyć do obliczeń
równowagi ciecz- ciecz
Pytanie 28
Różnice pomiędzy modelem API SRK i SRK polegają na:
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczaniu parametru alfa
Pytanie 29
Równanie stanu Penga- Robinsona
słuzy do obliczania wspólczynników lotności omega1 w fazie ciekłej
wymaga do obliczenia równowag fzaowych takich parametrów jak: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne, standardowa entalpia tworzenia w 298K
Pytanie 30
ChemCad może wyliczać prężność pary nasyconej P^S danego składnika
używając równania Antoine'a
Pytanie 31
Reaktor Gibbsa wymaga zdefiniowania
trybu termicznego
inertów
Pytanie 32
Która z poniższych wielkości należy do minimalnej liczby wymaganych danych (minimum required data)?
wspólczynnik acentryczny
ciężar cząsteczkowy
Pytanie 33
Model "Kwaśnych wód":
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- CO2, H2S, NH3
Pytanie 34
Reaktor stechiometryczny wymaga zdefiniowania:
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
współczynników stechiometrycznych poszczególnych reagentów
Pytanie 35
Poprawka na asocjację w fazie parowej:
uwzględnia warunki równowagi ciecz- para "prawdziwe" ułamki molowe monomeru
wylicza "prawdziwe" ułamki molowe monomeru używając nominalnych (dających się zmierzyć analitycznie) ułamków molowych y)
Pytanie 36
Model Graysona- Streeda:
używa temperatury krytycznej dla pseudoskładników
wylicza współczynniki aktywności gamma używając parametrów rozpuszczalności dla pseudoskładników
Pytanie 37
współczynniki lotności omega w fazie ciekłej wyprowadzane z równania stanu SRK zależą od:
Ti, Pi, xi
Pytanie 38
Model roztworu regularnego
używa w obliczeniu parametrów rozpuszczalności
może być użyty do obliczania równowag fazowych pseudoskładników
Pytanie 39
Model BWRS
jest równaniem stanu, w którym ciśnienie jest jest funkcją temperatury i gęstości
posiada 11 wspólczynników dla czystych składników
Pytanie 40
Która z poniższych wielkości należy do minimalnej liczby wymaganych danych (minimum required data)
temperatura krytyczna

Powiązane tematy

#komputery #chemia #kolokwium