Fiszki

Cad

Test w formie fiszek kolokwium
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 3705 razy
Aby móc policzyć równowagę ciecz- para za pomocą równania Penga- Robinsona każda z rozpatrywanych substancji powinna mieć w banku danych:
temperaturę krytyczną (tc), ciśnienie krytyczne (Pc) i objętość krytyczną (Vc)
Tc Pc i moment dipolowy
Tc Pc i temperaturę wrzenia pod ciśnieniem normalnym
Tc Pc i współczynnik acentryczny (symbol taki jak w prędkości kątowej)
Tc Pc i współczynnik acentryczny (symbol taki jak w prędkości kątowej)
Współczynnik lotności (ω) w fazie gazowej wyprowadzone z równania stanu zależą od:
p i yi (ułamek molowy w fazie gazowej)
T, yi
T, P
T,P, yi
p i yi (ułamek molowy w fazie gazowej)
współczynniki aktywności yi (gamma i)wyprowadza się
różniczkując nadmiarową entalpię względem liczby moli
całkując analityczną pochodną ciśnienia względem liczb moli wyprowadzonych z sześciennych równań stanu
całkując analityczną pochodną ciśnienia względem liczb moli wyprowadzonych z równania NRTL
różniczkując nadmiarowy potencjał termodynamiczny względem liczby moli substancji
różniczkując nadmiarowy potencjał termodynamiczny względem liczby moli substancji
W obliczeniach równowag ciecz- para czynnik Poyntinga:
osiąga wartość 0 i można go pominąć dla ciśnień bliskich ciśnieniu atmosferycznemu
poprawia dokładność reguł mieszania dla sześciennych równań stanu
Osiąga wartość bliską 1 i można go pominąć dla ciśnień bliskich ciśnieniu atmosferycznemu
może być stosowany w metodach Φ - γ
Osiąga wartość bliską 1 i można go pominąć dla ciśnień bliskich ciśnieniu atmosferycznemu
może być stosowany w metodach Φ - γ
we wzorze na współczynnik lotności yi wyprowadzonym z równania stanu SRK objętość fazy, dla której liczymy ten współczynnik jest liczona:
z równania SRK
z równania Clapeyrona
z równania Rackett'a
jako odwrotność gęstości wyliczanej z równania bibliotecznego ChemCAD'a
z równania SRK
Jeżeli wybierzemy równanie stanu SRK jako model obliczania globalnej stałej równowagi fazowej K to:
K jest liczone ze wzoru (Pi*ωi^5)/P (Pi^5 prężność pary nasyconej składnika i)
K jest liczone ze wzoru ωi^v / ωi ^l
KC jest liczone ze wzoru ωi^L / ωi^V
K jest liczone ze wzoru (Pi ^5* ωi)/p
KC jest liczone ze wzoru ωi^L / ωi^V
Do obliczania stałej równowagi fazowej K używamy równań stanu w miejsce metod ω-y, gdy:
w rozpatrywanej mieszaninie występują substancje w stanie nadkrytycznym
w rozpatrywanej mieszaninie występują tylko substancje w stanie podkrytycznym
ciśnienie jest podwyższone
ciśnienie jest bliskie atmosferycznemu
w rozpatrywanej mieszaninie występują substancje w stanie nadkrytycznym
ciśnienie jest podwyższone
schemat technologiczny zawiera separator do rozdziału mieszaniny C7- C8 w temperaturze 10 st C pod ciśnieniem 30 ba. Jakiego modelu użyjesz do obliczania entalpii:
opartego na prawie Henrego
LATENT HEAT (ciepła utajonego)
AMINE
Opartego na równaniu stanu SRK
Opartego na równaniu stanu SRK
Parametr rozpuszczalności:
jest używany w modelu roztworu idealnego
jest obliczane poprzez regresję danych eksperymentalnych równowagi ciecz- ciało stałe
jest obliczane poprzez regresję danych eksperymentalnych równowawgi ciecz-ciecz*
może być policzony gdy znamy standardową entalpię parowania składnika i jego gęstość
jest używany w modelu roztworu idealnego
Reaktor Gibbsa
oblicza skład produktu na podstawie minimalizacji potencjału termodynamicznego całego układu
oblicza równowagę ciecz- para w oparciu o równanie UNIQUAC
oblicza skład produktu na podstawie stałych równowagi chemicznej zdefiniowanych reakcji
oblicza równowagę ciecz-para w oparciu o sześcienne równanie stanu
oblicza skład produktu na podstawie minimalizacji potencjału termodynamicznego całego układu
Który z wymienionych modeli nadaje się do obliczania równowag fazowych ciecz- gaz mieszanin węglowodorów pod ciśnieniem 50 barów
równanie stanu SRK
równanie UNIQUAC
równanie NRTL
metoda UNIFAC
równanie stanu SRK
Model T.K. Wilson (modyfikacja równania Wilsona opracowana przez Tsubokę i Katayamę) został opracowany aby służyć do obliczeń
równowagi ciecz- ciało stałe
równowagi ciecz-para
równowagi para- ciało stałe
równowagi ciecz- ciecz
równowagi ciecz- ciecz
BIP's- "binnary interaction parameters" (współczynniki oddziaływania międzycząsteczkowego) to w modelu opartym na równaniu SRK:
parametr alfa dla mieszaniny
parametr alfa ii w regułach mieszania dotyczących parametru alfa
parametr kii w regułach mieszania dotyczących parametru alfa
parametr b dla mieszaniny
parametr kii w regułach mieszania dotyczących parametru alfa
Metody obliczania równowag fazowych ciecz- para o ogólnej nazwie u-y:
stanowią rozszerzenie prawa Roulta dla niedoskonałych faz: gazowej i ciekłej
wykorzystuje równanie stanu SRK
wykorzystuje równanie stanu van-der-Waalsa
opierają się na nowych regułach mieszania łączących równania stanu z metodami na współczynnik aktywności yi.
stanowią rozszerzenie prawa Roulta dla niedoskonałych faz: gazowej i ciekłej
Metoda UNIFAC
oblicza współczynniki aktywności yi mieszaniny wieloskładnikowej bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwuskładnikowych tej mieszaniny
oblicza współczynniki lotności omegai mieszaniny wieloskładnikowej bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwuskładnikowych tej mieszaniny
jest równaniem stanu będącym wielomianem 3-ciego stopnia z uwagi na objętość
precyzyjnie modeluje równowagi ciecz- ciało stałe
oblicza współczynniki aktywności yi mieszaniny wieloskładnikowej bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwuskładnikowych tej mieszaniny
strumień zawiera węglowodory parafinowe C1-C6, których jest łącznie 20. Chcemy poddać go półspalaniu z tlenem w obecności pary wodnej w celu otrzymania gazu syntezowego. Jakiego reaktora należy użyć do obliczania składu produktów?
Gibbsa
kinetycznego
równowagowego
stechiometrycznego
Gibbsa
równowagowego
Poprawkę na asocjację w fazie parowej należy użyć dla układów zawierających
estry
węglowodory aromatyczne
kwasy organiczne
alkohole
kwasy organiczne
Różnice pomiędzy modelem PSRK i SRK polegają na:
model PSRK służy do modelowania absorpcji gazów kwaśnych w etanoloaminach
model PSRK to równanie SRK specjalnie przystosowane do obliczania procesów osuszania węglowodorów z glikolem etylenowym
model PSRK używa nowych reguł mieszania dla parametru alfa wynikających z połączenia równań stanu z metodami opartymi na współczynniku aktywności y
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczeniu parametru alfa
model PSRK używa nowych reguł mieszania dla parametru alfa wynikających z połączenia równań stanu z metodami opartymi na współczynniku aktywności y
Układ dwuskładnikowych i dwufazowy jest w równowadze ciecz- para jeżeli temperatura jest taka sama i ciśnienie w obu fazach jest takie samo oraz
współczynniki aktywności y składnika 1 w obu fazach są takie same oraz współczynniki aktywności y składnika 2 w obu fazach są takie same
potencjały chemiczne składnika 1 w obu fazach są takie same oraz potencjały chemiczne składnika 2 w obu fazach są takie same
lotności składnika 1 w obu fazach są takie same oraz lotności składnika 2 w obu fazach są takie same
współczynniki lotności u składnika 1 w obu fazach są takie same oraz współczynniki lotności u składnika 2 w obu fazach są takie same
potencjały chemiczne składnika 1 w obu fazach są takie same oraz potencjały chemiczne składnika 2 w obu fazach są takie same
Poprawkę na asocjację w w fazie parowej należy użyć dla układów zawierających
HF
alkohole
Węglowodory aromatyczne
cykloparafiny
HF

Powiązane tematy

#komputery #chemia #kolokwium

Inne tryby