Fiszki

Praw Bank

Test w formie fiszek Praw Bank
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 324 razy
Centralnym organem administracji publicznej
Nadzór nad UKNF sprawuje
Sejm RP
Prezes Rady Ministrów
Prezydent
Prezes Rady Ministrów
. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie elektronicznej,
spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
spełnia wymagania formy pisemnej
nie spełnia wymogów
spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
Oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być
składane tylko w formie pisemnej
składane w postaci elektronicznej.
składane w postaci elektronicznej.
Podpisem własnoręcznym nie może być
tuszowe odciski palca, parafy, inicjały, faksymile
podpis niekoniecznie do końca czytelny
kserokopie lub fotografie podpisu
podpisy maszynowe czy faksowane.
tuszowe odciski palca, parafy, inicjały, faksymile
kserokopie lub fotografie podpisu
podpisy maszynowe czy faksowane.
Wymogi uznania danego znaku za podpis własnoręczny:
co najmniej w jednym miejscu, pod treścią dokumentu przedstawioną w dowolnej postaci,
niekoniecznie do końca czytelny,
złożony osobiście
do końca czytelny,
przynajmniej z nazwiska podpisującego
co najmniej w jednym miejscu, pod treścią dokumentu przedstawioną w dowolnej postaci,
niekoniecznie do końca czytelny,
złożony osobiście
przynajmniej z nazwiska podpisującego
Forma pisemna - podpis własnoręczny
zawierający co najmniej nazwisko tej osoby
Podpis własnoręczny to językowy znak graficzny złożony przez osobę umiejącą czytać i mogącą pisać
zawierający co najmniej nazwisko tej osoby oraz ujawniający specyficzny dla tej osoby charakter pisma
Podpis własnoręczny to językowy znak graficzny złożony przez osobę umiejącą czytać i mogącą pisać
zawierający co najmniej nazwisko tej osoby oraz ujawniający specyficzny dla tej osoby charakter pisma
forma przewidziana dla wywołania określonych skutków prawnych; czynność prawna będzie ważna, nie wywoła jednak określonych skutków prawnych, dla których forma ta została zastrzeżona
ad solemnitatem
ad eventum
ad probationem
ad eventum

Powiązane tematy

#prawbank

Inne tryby