Fiszki

Praw Bank

Test w formie fiszek Praw Bank
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 281 razy
Decyzje
Wiążą w całości, a jeśli wskazują adresatów, to wiążą tylko tych adresatów
Mają zasięg ogólny i wiążą w całości, jak również są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach.
mają charakter indywidualny i konkretny, określając sytuacje prawną imiennie określonego adresata.
Wiążą w całości, a jeśli wskazują adresatów, to wiążą tylko tych adresatów
mają charakter indywidualny i konkretny, określając sytuacje prawną imiennie określonego adresata.
Rozporządzenia
Nie są implementowane do krajowego porządku prawnego.
Wiążą w całości, a jeśli wskazują adresatów, to wiążą tylko tych adresatów
Mają zasięg ogólny i wiążą w całości, jak również są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach.
Nie są implementowane do krajowego porządku prawnego.
Mają zasięg ogólny i wiążą w całości, jak również są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach.
Prawo ukształtowane przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w oparciu o normy traktatowe ukształtowane przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w oparciu o normy traktatowe to
Prawo pierwotne
Prawo wtórne (zasady ogólne prawa UE)
Prawo pierwotne(zasady ogólne prawa UE
Prawo wtórne (zasady ogólne prawa UE)
Prawo obejmujące traktaty (założycielskie, nowelizujące, akcesyjne) oraz inne umowy państw członkowskich regulujące materię ustrojową Unii to
Prawo pierwotne
zasady ogólne prawa UE
Prawo wtórne
Prawo pierwotne
Prawo Unii Europejskiej W zakresie tego prawa obowiązuje
zasada pierwszeństwa (nadrzędności, prymatu) prawa unijnego wobec prawa państw członkowskich.
zasada pierwszeństwa (nadrzędności, prymatu) państw członkowskich wobec prawa prawa unijnego
zasada pierwszeństwa (nadrzędności, prymatu) prawa unijnego wobec prawa państw członkowskich.
Zakres podmiotowy banku to
czynności bankowe
Podmioty powierzające (banki, instytucje kredytowe
Podmioty wykonujące (przedsiębiorcy, s.c.)
Podmioty powierzające (banki, instytucje kredytowe
Podmioty wykonujące (przedsiębiorcy, s.c.)
Zakres przedmiotowy banku to
czynności bankowe
banki, instytucje kredytowe
czynności faktyczne związane z działalnością bankową
inne czynności
outsourcing zagraniczny
czynności bankowe
czynności faktyczne związane z działalnością bankową
inne czynności
outsourcing zagraniczny
Czynności bankowe sensu largo
emitowanie bankowych papierów wartościowych,
prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
Czynności bankowe sensu largo
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
terminowe operacje finansowe,
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
terminowe operacje finansowe,
Czynności bankowe sensu largo
operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego
udzielanie pożyczek pieniężnych,
emitowanie bankowych papierów wartościowych
operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego
udzielanie pożyczek pieniężnych,
Czynności bankowe sensu stricto
przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.
udzielanie pożyczek pieniężnych,
emitowanie bankowych papierów wartościowych
emitowanie bankowych papierów wartościowych
Czynności bankowe sensu stricto
przyjmowanie wkładów pieniężnych
prowadzenie innych rachunków bankowych,
udzielanie kredytów,
udzielanie pożyczek pieniężnych,
udzielanie i potwierdzanie gwarancji
przyjmowanie wkładów pieniężnych
prowadzenie innych rachunków bankowych,
udzielanie kredytów,
udzielanie i potwierdzanie gwarancji
Zastępców Przewodniczącego powołuje i odwołuje
Prezes Rady Ministrów na wniosek Sejmu
Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji
Prezes Sejm na wniosek Przewodniczącego Komisji
Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji
W razie wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego Komisji, do czasu powołania nowego Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki pełni
Zastępca Przewodniczącego wskazany przez Senat.
Zastępca Przewodniczącego wskazany przez Sejm.
Zastępca Przewodniczącego wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.
Zastępca Przewodniczącego wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.
Kadencja Przewodniczącego Komisji wygasa w razie jego
śmierci lub odwołania.
śmierci
odwołania
śmierci lub odwołania.
Przed upływem kadencji przewodniczącego komisji nadzoru finansowego odwołuje się wyłącznie w przypadku
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
utraty obywatelstwa polskiego
rezygnacji ze stanowiska
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
utraty obywatelstwa polskiego
rezygnacji ze stanowiska
Przed upływem kadencji przewodniczącego komisji nadzoru finansowego odwołuję
Prezes Rady Ministrów
Prezydent
Sejm
Prezes Rady Ministrów
Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na
czteroletnią kadencję
szescioletnią kadencję
pięcioletnią kadencję
pięcioletnią kadencję
W skład Komisji wchodzą
Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i dziewięciu członków.
Przewodniczący, trzech Zastępców Przewodniczącego i dziewięciu członków.
Przewodniczący, trzech Zastępców Przewodniczącego i jedenastu członków.
Przewodniczący, trzech Zastępców Przewodniczącego i dziewięciu członków.

Powiązane tematy

#prawbank

Inne tryby