Pytania i odpowiedzi

Praw Bank

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Praw Bank
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 324 razy
Pytanie 1
w razie niedochowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.
ad probationem
Pytanie 2
forma zastrzeżona pod rygorem nieważności; czynność dokonana nie w zastrzeżonej formie prowadzi do bezwzględnej nieważności
ad solemnitatem
Pytanie 3
niezachowanie wymogu dokonania zmiany umowy w formie pisemnej w zakresie podwyższenia wynagrodzenia skutkuje jej nieważnością, przywołując art. 73 § 1 KC
PRAWDA
Pytanie 4
Forma dokumentowa
Oświadczenie woli w postaci dokumentu,
Możliwości ustalenia tożsamości osoby składającej oświadczenie woli.
wiadomości e-mail, wiadomości sms, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego.
Pytanie 5
Forma elektroniczna
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Pytanie 6
Forma daty pewnej
istotną jest skuteczność wobec osób trzecich, nieuczestniczących w danej czynności prawnej.
Może być zastrzeżona również pod rygorem nieważności.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
Pytanie 7
Wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Forma pisemna
Pytanie 8
Podpisy na poświadczonych dokumentach powinny być zasadniczo składane w obecności notariusza, jeżeli jednak podpis na takim dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny, a notariusz zaznacza tę okoliczność w sporządzonym dokumencie
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Pytanie 9
Notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń, odczytuje je stronom, na końcu zaś podpisuje
Forma aktu notarialnego
Pytanie 10
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Pytanie 11
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pytanie 12
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Pytanie 13
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona
przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
Pytanie 14
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy w wieku
w wieku 13 lat
Pytanie 15
Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy
w wieku 18 lat
Pytanie 16
Możliwość zawierania umów, składania prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania swoim majątkiem.
Zdolnośc do czynnosci prawnych
Pytanie 17
Podmioty uczestniczące w obrocie prawnym:
Osoby fizyczne
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (sp.j. etc.)
Osoby prawne (skarb państwa, prywatne, państwowa i samorządowa)
Pytanie 18
Pytanie 19
przepisy uchwalane na szczeblu UE dotyczą obszarów i ich zakresów, w których regulacja pod względem celowościowym byłaby utrudniona lub niemożliwa na szczeblu krajowych
zasada subsydiarności
Pytanie 20
Jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z Państwami Członkowskimi, Unia i Państwa Członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie.
zasada „zajętego pola”

Powiązane tematy

#prawbank