Strona 1

Praw Bank

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
w razie niedochowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.
ad probationem
ad eventum
ad solemnitatem
Pytanie 2
forma zastrzeżona pod rygorem nieważności; czynność dokonana nie w zastrzeżonej formie prowadzi do bezwzględnej nieważności
ad eventum
ad solemnitatem
ad probationem
Pytanie 3
niezachowanie wymogu dokonania zmiany umowy w formie pisemnej w zakresie podwyższenia wynagrodzenia skutkuje jej nieważnością, przywołując art. 73 § 1 KC
FAŁSZ
PRAWDA
Pytanie 4
Forma dokumentowa
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
wiadomości e-mail, wiadomości sms, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego.
Oświadczenie woli w postaci dokumentu,
Możliwości ustalenia tożsamości osoby składającej oświadczenie woli.
Pytanie 5
Forma elektroniczna
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
Pytanie 6
Forma daty pewnej
istotną jest skuteczność wobec osób trzecich, nieuczestniczących w danej czynności prawnej.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
Może być zastrzeżona również pod rygorem nieważności.
Pytanie 7
Wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Forma pisemna
Forma aktu notarialnego
Pytanie 8
Podpisy na poświadczonych dokumentach powinny być zasadniczo składane w obecności notariusza, jeżeli jednak podpis na takim dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny, a notariusz zaznacza tę okoliczność w sporządzonym dokumencie
Forma aktu notarialnego
Forma pisemna
Forma podpisów notarialnie poświadczonych

Powiązane tematy

#prawbank