Fiszki

Praw Bank

Test w formie fiszek Praw Bank
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 271 razy
w razie niedochowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.
ad solemnitatem
ad probationem
ad eventum
ad probationem
forma zastrzeżona pod rygorem nieważności; czynność dokonana nie w zastrzeżonej formie prowadzi do bezwzględnej nieważności
ad solemnitatem
ad eventum
ad probationem
ad solemnitatem
niezachowanie wymogu dokonania zmiany umowy w formie pisemnej w zakresie podwyższenia wynagrodzenia skutkuje jej nieważnością, przywołując art. 73 § 1 KC
FAŁSZ
PRAWDA
PRAWDA
Forma dokumentowa
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie woli w postaci dokumentu,
Możliwości ustalenia tożsamości osoby składającej oświadczenie woli.
wiadomości e-mail, wiadomości sms, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego.
Oświadczenie woli w postaci dokumentu,
Możliwości ustalenia tożsamości osoby składającej oświadczenie woli.
wiadomości e-mail, wiadomości sms, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego.
Forma elektroniczna
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Forma daty pewnej
Może być zastrzeżona również pod rygorem nieważności.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
istotną jest skuteczność wobec osób trzecich, nieuczestniczących w danej czynności prawnej.
Może być zastrzeżona również pod rygorem nieważności.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
istotną jest skuteczność wobec osób trzecich, nieuczestniczących w danej czynności prawnej.
Wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Forma aktu notarialnego
Forma pisemna
Forma pisemna
Podpisy na poświadczonych dokumentach powinny być zasadniczo składane w obecności notariusza, jeżeli jednak podpis na takim dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny, a notariusz zaznacza tę okoliczność w sporządzonym dokumencie
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Forma aktu notarialnego
Forma pisemna
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń, odczytuje je stronom, na końcu zaś podpisuje
Forma pisemna
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Forma aktu notarialnego
Forma aktu notarialnego
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest
nierównoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
podpisem elektronicznym.
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli potwierdzone u notariusza.
oświadczenie woli
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona
przez zachowanie w formie ustnej
przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
przez zachowanie w formie pisemnej
przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy w wieku
w wieku 13 lat
w wieku 16 lat
w wieku 18 lat
w wieku 13 lat
Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy
w wieku 18 lat
w wieku 13 lat
w wieku 16 lat
w wieku 18 lat
Możliwość zawierania umów, składania prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania swoim majątkiem.
Zdolnośc do czynnosci prawnych
Zdolność prawna
Zdolnośc do czynnosci prawnych
Podmioty uczestniczące w obrocie prawnym:
Osoby prawne (skarb państwa, prywatne, państwowa i samorządowa)
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (sp.j. etc.)
Osoby fizyczne
Osoby prawne (skarb państwa, prywatne, państwowa i samorządowa)
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (sp.j. etc.)
Osoby fizyczne
przepisy uchwalane na szczeblu UE dotyczą obszarów i ich zakresów, w których regulacja pod względem celowościowym byłaby utrudniona lub niemożliwa na szczeblu krajowych
zasada „zajętego pola”
zasada subsydiarności
zasada subsydiarności
Jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z Państwami Członkowskimi, Unia i Państwa Członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie.
zasada „zajętego pola”
zasada subsydiarności
zasada „zajętego pola”

Powiązane tematy

#prawbank

Inne tryby