Egzamin inżynierski, test online. Inne.

Egzamin inżynierski Test dla studentów . Test składa się z 151 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Egzamin inżynierski"

1) W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
2) CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
3) Najwięcej NOx jest emitowanych z:
4) Gazami cieplarnianymi są:
5) Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
6) Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
7) Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
8) Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
9) W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
10) Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
11) Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
12) Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
13) Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
14) Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem mokrym
15) W elektrofiltrze wykorzystuje się
16) Siarka w węglu kamiennym występuje głównie w postaci
17) Metodą fizyczną usuwania siarki z paliwa nie jest
18) Wzbogacanie węgla metodą flotacji opiera się na
19) Która z podanych metod odsiarczania spalin nie powoduje wytworzenia jako końcowy produkt gipsu
20) Jeżeli w procesie odsiarczania spalin powstanie nawóz sztuczny to jest to metoda
21) Jeżeli podczas odsiarczania spalin używana jest ciecz a produkt końcowy jest w postaci suchej to jest to metoda
22) Europejski Standard Emisji Spalin EURO 5 dotyczy
23) Na ilość NOx w gazach odlotowych nie mają wpływu
24) Metodą usuwania NOx z gazów odlotowych nie jest
25) Protokół z Kioto (1997) - wybierz nieprawidłową odpowiedź
26) Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego są efektem
27) Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez poszczególne kraje określone w porozumieniach międzynarodowych powinno być
28) Do dominujących czynników powodujących przekraczanie dopuszczalnych norm jakości powietrza na terenach gęsto zaludnionych nie należy
29) Program ochrony powietrza to
30) Monitoring jakości powietrza w Polsce jest prowadzony przez
31) Według Ramowej Dyrektywy Wodnej UE głównym środowiskowym celem gospodarki wodnej jest:
32) Zadania gospodarki wodnej to:
33) Według RDW, zasady zintegrowanego zarządzania zasobami wody to:
34) Pięć najważniejszych zadań gospodarki wodnej to:
35) Gospodarka wodna opiera się o:
36) Cele gospodarki wodnej realizuje się z uwzględnieniem podziału państwa na obszary:
37) Jednolita część wód powierzchniowych to
38) Jednolita część wód podziemnych to:
39) Pobór wód podziemnych istotny w zaopatrzeniu ludności w wodę to pobór wynoszący:
40) Dobry stan ilościowy wód podziemnych jest gdy:
41) Dobry stan chemiczny wód podziemnych oznacza, że:
42) Stan wód powierzchniowych jest to:
43) Instrumenty zarządzania wodą to:
44) Instrumenty zarządzania wodą są wykorzystywane przez:
45) Mapy zagrożenia powodzią będące częścią planów zarzadzania ryzykiem powodzi, przedstawiają obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi poprzez wskazanie zasięgu zalania terenu:
46) Strategia gospodarowania wodą zawarta w Planie gospodarowania wodą dorzecza to:
47) Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
48) Analiza stanu dorzecza będąca częścią Planu winna zawierać
49) Składniki bilansu wodnogospodarczego zlewni lub obszaru wodnogospodarczego to:
50) Bilans wodnogospodarczy dla zlewni to:
51) Składniki bilansu hydrologicznego wód w zlewni to:
52) Podział rodzajów regulacji przepływu wody w rzece obejmuje
53) Regulacja roczna wyrównania przepływu w rzece polega na
54) Roczny odpływ wody z obszaru Polski jest
55) Do metod magazynowania fali powodziowej w zbiorniku wód powierzchniowych zalicza się:
56) Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe
57) Skuteczność magazynowania wody w zbiornikach retencyjnych zależy od
58) Kataster wodny to
59) Kataster wodny zawiera dane aktualizowane
60) Kataster wodny jest aktualizowany i obsługiwany przez
61) Skan mapy papierowej to:
62) Rastrowa mapa z obiektami w postaci pól pikseli o wspólnym atrybucie liczbowym powstaje przez:
63) Rozdzielczość mapy rastrowej GIS to:
64) Wektorowa mapa w GIS-ie to:
65) Niezbędnym składnikiem mapy wektorowej jest:
66) Wektorowa mapa w GIS-ie charakteryzuje się:
67) Digitalizacja (albo cyfrowanie) to:
68) Rodzaje digitalizacji to:
69) Efektem digitalizacji jest:
70) Płaskie (geodezyjne, prostokątne) układy odwzorowań kartograficznych operują współrzędnymi:
71) W jakim celu używa się podziału płaskich układów odwzorowań na strefy:
72) Stosowany obecnie w Polsce jednostrefowy układ odwzorowania kartograficznego nosi nazwę:
73) Cyfrowy model terenu to:
74) Podstawową postacią cyfrowego modelu terenu jest:
75) Cyfrowy model terenu może służyć m.in. do:
76) Algebra map to działania na:
77) Do algebry map nie zalicza się następujących operacji na mapach rastrowych:
78) Algebra map jest podstawowym narzędziem analitycznym stosowanym w:
79) Metoda interpolacji z wagowaniem na odwrotność odległości uwzględnia
80) W metodzie interpolacji z wagowaniem na odwrotność odległości oszacowania wartości parametru w punkcie dokonuje się w oparciu o średnią:
i 71 innych...