Powtórzenie: Egzamin inżynierski

Egzamin inżynierski

Inne, powtórzenie. 151 pytań.

REKLAMA
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
SO2, CO2
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
transportu
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, H2O, N2O
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
powodzie
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Cl
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
stratosferze
Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
utleniający
Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
NO2, węglowodory
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
wieżowy
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem mokrym
wirowy-przeciwbieżny
W elektrofiltrze wykorzystuje się
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
Siarka w węglu kamiennym występuje głównie w postaci
pirytu
Metodą fizyczną usuwania siarki z paliwa nie jest
absorpcja aminowa
Wzbogacanie węgla metodą flotacji opiera się na
różnicy w zwilżalności przez wodę składników mineralnych a węgla
Która z podanych metod odsiarczania spalin nie powoduje wytworzenia jako końcowy produkt gipsu
magnezowa
Jeżeli w procesie odsiarczania spalin powstanie nawóz sztuczny to jest to metoda
regeneracyjna
REKLAMA

Materiały powiązane z testem: