Egzamin inżynierski, fiszki

Egzamin inżynierski

Fiszki, Inne, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do gleb litogenicznych zaliczane są:
sołońce
czarne ziemie
regosole
rigosole
bielice
Do gleb litogenicznych zaliczane są:
sołońce
czarne ziemie
regosole
rigosole
bielice
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Procedura kroswalidacji służy do:
określania trendu zmian wartości parametru
wyznaczania średnich wartości parametrów
oceny zmienności parametru
oceny dokładności interpolacji
Procedura kroswalidacji służy do:
określania trendu zmian wartości parametru
wyznaczania średnich wartości parametrów
oceny zmienności parametru
oceny dokładności interpolacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jednolita część wód podziemnych to:
całkowita objętość wody wolnej w porach i szczelinach poziomu wodonośnego w obrębie strefy nasycania możliwa do uzyskania na potrzeby zaopatrzenia w wodę w określonej ilości
określona ilość wód podziemnych zbiornika wodonośnego lub jego części, możliwa do wykorzystania w celach zaopatrzenia w istotnej ilości, przy zachowaniu ograniczeń związanych z ochroną środowiska
określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, umożliwiająca pobór istotny w zaopatrzeniu ludności lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych
Jednolita część wód podziemnych to:
całkowita objętość wody wolnej w porach i szczelinach poziomu wodonośnego w obrębie strefy nasycania możliwa do uzyskania na potrzeby zaopatrzenia w wodę w określonej ilości
określona ilość wód podziemnych zbiornika wodonośnego lub jego części, możliwa do wykorzystania w celach zaopatrzenia w istotnej ilości, przy zachowaniu ograniczeń związanych z ochroną środowiska
określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, umożliwiająca pobór istotny w zaopatrzeniu ludności lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Funkcja gospodarcza roślin stosowanych w rekultywacji to:
możliwość zarabiania na produkcji rolnej lub leśnej
zabezpieczanie przeciwerozyjne obiektu rekultywowanego
wykorzystanie ich w procesach fitoremediacji
poprawa walorów krajobrazowych okolicy obiektu rekultywowanego
uniemożliwienie kontaktu ludzi lub zwierząt z zanieczyszczeniem
Funkcja gospodarcza roślin stosowanych w rekultywacji to:
możliwość zarabiania na produkcji rolnej lub leśnej
zabezpieczanie przeciwerozyjne obiektu rekultywowanego
wykorzystanie ich w procesach fitoremediacji
poprawa walorów krajobrazowych okolicy obiektu rekultywowanego
uniemożliwienie kontaktu ludzi lub zwierząt z zanieczyszczeniem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
wieżowy
odśrodkowy
inercyjny
grawitacyjny
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
wieżowy
odśrodkowy
inercyjny
grawitacyjny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Płaskie (geodezyjne, prostokątne) układy odwzorowań kartograficznych operują współrzędnymi:
liniowymi (odległością od początku układu współrzędnych)
mieszanymi (linowymi z odniesieniem do lokalizacji układu na siatce południków i równoleżników)
mieszanymi (kątowymi w stopniach i linowymi w dzisiętnych częściach stopni)
kątowymi (długością i szerokością geograficzną)
Płaskie (geodezyjne, prostokątne) układy odwzorowań kartograficznych operują współrzędnymi:
liniowymi (odległością od początku układu współrzędnych)
mieszanymi (linowymi z odniesieniem do lokalizacji układu na siatce południków i równoleżników)
mieszanymi (kątowymi w stopniach i linowymi w dzisiętnych częściach stopni)
kątowymi (długością i szerokością geograficzną)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W metodzie interpolacji z wagowaniem na odwrotność odległości oszacowania wartości parametru w punkcie dokonuje się w oparciu o średnią:
ważoną
harmoniczną
arytmetyczną
geometryczną
W metodzie interpolacji z wagowaniem na odwrotność odległości oszacowania wartości parametru w punkcie dokonuje się w oparciu o średnią:
ważoną
harmoniczną
arytmetyczną
geometryczną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Gleby związane ze szerokością geograficzną to:
mady
vertisole
rędziny
gleby brunatne
gleby astrefowe
Gleby związane ze szerokością geograficzną to:
mady
vertisole
rędziny
gleby brunatne
gleby astrefowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kataster wodny to
system informacyjny służący do inwentaryzacji takich informacji, jak dane o obiektach gospodarki wodnej, sposobach użytkowania wody oraz geograficznej, hydrograficznej, hydrologicznej i gospodarczej charakterystyki zlewni,
instrument zarządzania służący do aktualizacji danych o planach gospodarowania wodami, warunkach korzystania z wód dorzecza, pozwoleniach wodnoprawnych, opłatach i należnościach za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wyników kontroli gospodarowania wodami
instrument zarządzania wodami będący systemem informacyjnym, służący do aktualizacji danych o sieci hydrograficznej, hydrologicznych punktach obserwacyjnych, zasobach wód podziemnych, lokalizacji sieci obserwacji wód podziemnych, ilości i jakości zasobów wód, wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych, urządzeń wodnych, spółek wodnych, pozwoleń wodnoprawnych,
Kataster wodny to
system informacyjny służący do inwentaryzacji takich informacji, jak dane o obiektach gospodarki wodnej, sposobach użytkowania wody oraz geograficznej, hydrograficznej, hydrologicznej i gospodarczej charakterystyki zlewni,
instrument zarządzania służący do aktualizacji danych o planach gospodarowania wodami, warunkach korzystania z wód dorzecza, pozwoleniach wodnoprawnych, opłatach i należnościach za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wyników kontroli gospodarowania wodami
instrument zarządzania wodami będący systemem informacyjnym, służący do aktualizacji danych o sieci hydrograficznej, hydrologicznych punktach obserwacyjnych, zasobach wód podziemnych, lokalizacji sieci obserwacji wód podziemnych, ilości i jakości zasobów wód, wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych, urządzeń wodnych, spółek wodnych, pozwoleń wodnoprawnych,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Regulacja roczna wyrównania przepływu w rzece polega na
wyrównywaniu średnich rocznych przepływów na średni roczny z wielolecia
przerzucie wody z okresu nadmiaru w roku mokrym, do okresu niedoboru w roku suchym
przerzucie wody z okresu jej nadmiaru do okresów niedoborów, a proces wyrównania odpływu odbywa się w cyklu rocznym
Regulacja roczna wyrównania przepływu w rzece polega na
wyrównywaniu średnich rocznych przepływów na średni roczny z wielolecia
przerzucie wody z okresu nadmiaru w roku mokrym, do okresu niedoboru w roku suchym
przerzucie wody z okresu jej nadmiaru do okresów niedoborów, a proces wyrównania odpływu odbywa się w cyklu rocznym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W wyniku przepływu wody w określonym punkcie bryły gruntu przez który filtruje woda następuje:
zmiana naprężenia całkowitego i efektywnego,
zmiana naprężenia całkowitego,
zmiana naprężenia efektywnego i ciśnienia porowego.
W wyniku przepływu wody w określonym punkcie bryły gruntu przez który filtruje woda następuje:
zmiana naprężenia całkowitego i efektywnego,
zmiana naprężenia całkowitego,
zmiana naprężenia efektywnego i ciśnienia porowego.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cyfrowy model terenu może służyć m.in. do:
konstrukcji przekrojów geomorfologicznych oraz map widoczności
obliczania powierzchni obiektów przedstawionych jako poligony na mapach wektorowych
analizy odległości: tworzenia buforów oraz matryc odległości między obiektami punktowymi
wyznaczania najkrótszych połączeń drogowych i kolejowych
Cyfrowy model terenu może służyć m.in. do:
konstrukcji przekrojów geomorfologicznych oraz map widoczności
obliczania powierzchni obiektów przedstawionych jako poligony na mapach wektorowych
analizy odległości: tworzenia buforów oraz matryc odległości między obiektami punktowymi
wyznaczania najkrótszych połączeń drogowych i kolejowych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jednolita część wód powierzchniowych to
oddzielny i znaczący element wód, jak wody brzegowe, przejściowe, naturalny lub sztuczny zbiornik wodny, rzeka, kanał, lub ich części
oddzielny i znaczący element wód, jak wody brzegowe, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, strumień, rzeka, kanał, lub ich części
oddzielny i znaczący element wód, jak wody przejściowe, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, potok, rzeka, kanał, lub ich części
Jednolita część wód powierzchniowych to
oddzielny i znaczący element wód, jak wody brzegowe, przejściowe, naturalny lub sztuczny zbiornik wodny, rzeka, kanał, lub ich części
oddzielny i znaczący element wód, jak wody brzegowe, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, strumień, rzeka, kanał, lub ich części
oddzielny i znaczący element wód, jak wody przejściowe, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, potok, rzeka, kanał, lub ich części
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Głównymi źródłami siarki w glebie są m.in. takie minerały jak:
markasyt i anhydryt
dolomit i hydroksyapatyt
biotyt i ortoklaz
apatyt i hornblenda
mika i oliwin
Głównymi źródłami siarki w glebie są m.in. takie minerały jak:
markasyt i anhydryt
dolomit i hydroksyapatyt
biotyt i ortoklaz
apatyt i hornblenda
mika i oliwin
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dodatkowe naprężenie efektywne od wody kapilarnej poniżej zwierciadła wody gruntowej:
nie występuje.
jest równe γw · hc,
jest równe -γw · hc,
Dodatkowe naprężenie efektywne od wody kapilarnej poniżej zwierciadła wody gruntowej:
nie występuje.
jest równe γw · hc,
jest równe -γw · hc,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Maksymalne odkształcenie postaciowe w danym punkcie obciążonego ciała jest równe:
sumie odkształceń liniowych,
dewiatorowi głównych odkształceń liniowych
połowie dewiatora głównych odkształceń liniowych,
Maksymalne odkształcenie postaciowe w danym punkcie obciążonego ciała jest równe:
sumie odkształceń liniowych,
dewiatorowi głównych odkształceń liniowych
połowie dewiatora głównych odkształceń liniowych,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zasada naprężeń efektywnych Terzaghi'ego gruntu nie w pełni nasyconego ma postać:
σ' = σ - γw · u.
σ' = σ - u,
σ' = (σ - ug) + ϗ (ug -u)
Zasada naprężeń efektywnych Terzaghi'ego gruntu nie w pełni nasyconego ma postać:
σ' = σ - γw · u.
σ' = σ - u,
σ' = (σ - ug) + ϗ (ug -u)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Niepalne ciecze, o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, odporne chemicznie, które bardzo wolno ulegają biodegradacji, a przy tym są rakotwórcze to:
Dioksyny
Furany
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Polichlorowane bifenyle
Związki chloroorganiczne
Niepalne ciecze, o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, odporne chemicznie, które bardzo wolno ulegają biodegradacji, a przy tym są rakotwórcze to:
Dioksyny
Furany
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Polichlorowane bifenyle
Związki chloroorganiczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
zużycie energii
średnią temperaturę na Ziemi
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
fotosyntezę
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
zużycie energii
średnią temperaturę na Ziemi
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
fotosyntezę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Parametrem ściśliwości jest:
współczynnik rozporu bocznego w spoczynku,
moduł sprężystości liniowej,
moduł odkształcenia.
Parametrem ściśliwości jest:
współczynnik rozporu bocznego w spoczynku,
moduł sprężystości liniowej,
moduł odkształcenia.