Egzamin inżynierski, fiszki

Egzamin inżynierski

Fiszki, Inne, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cylindryczny stan naprężenia jest:
szczególnym przypadkiem stanu trójosiowego,
stanem hydrostatycznym.
stanem jednoosiowym,
Cylindryczny stan naprężenia jest:
szczególnym przypadkiem stanu trójosiowego,
stanem hydrostatycznym.
stanem jednoosiowym,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Semiwariogram parametru wyraża zależność między:
średnim kwadratem różnic wartości parametru i wielkością próbek
średnim kwadratem różnic wartości parametru i średnią odległością punktów rozpoznania
średnim kwadratem różnic wartości parametru i liczbą punktów rozpoznania
średnim kwadratem różnic wartości parametru i średnią wartością parametru
Semiwariogram parametru wyraża zależność między:
średnim kwadratem różnic wartości parametru i wielkością próbek
średnim kwadratem różnic wartości parametru i średnią odległością punktów rozpoznania
średnim kwadratem różnic wartości parametru i liczbą punktów rozpoznania
średnim kwadratem różnic wartości parametru i średnią wartością parametru
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stan wód powierzchniowych jest to:
wyrażenie stanu części wód powierzchniowych, określone na podstawie ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, przy czym ogólny stan wód powierzchniowych równy jest gorszemu z tych dwóch stanów
stan oparty o elementy biologiczne jakości wód i elementy hydromorfologiczne jakości wód wspierające elementy biologiczne
określenie jakości struktury i funkcjonowania całokształtu ekosystemu wodnego związanego z wodami powierzchniowymi, ustalone zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do Ramowej Dyrektywy Wodnej
Stan wód powierzchniowych jest to:
wyrażenie stanu części wód powierzchniowych, określone na podstawie ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, przy czym ogólny stan wód powierzchniowych równy jest gorszemu z tych dwóch stanów
stan oparty o elementy biologiczne jakości wód i elementy hydromorfologiczne jakości wód wspierające elementy biologiczne
określenie jakości struktury i funkcjonowania całokształtu ekosystemu wodnego związanego z wodami powierzchniowymi, ustalone zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do Ramowej Dyrektywy Wodnej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do czynników, które decydują o kierunku rekultywacji i zakresie niezbędnych zabiegów nie należą:
czynniki polityczne
czynniki hydrologicznych
czynniki geomorfologicznych
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
przydatność rekultywacyjna utworów
Do czynników, które decydują o kierunku rekultywacji i zakresie niezbędnych zabiegów nie należą:
czynniki polityczne
czynniki hydrologicznych
czynniki geomorfologicznych
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
przydatność rekultywacyjna utworów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Metodą fizyczną usuwania siarki z paliwa nie jest
wzbogacanie na stole koncentracyjnym
absorpcja aminowa
separacja magnetyczna
hydrocyklon
Metodą fizyczną usuwania siarki z paliwa nie jest
wzbogacanie na stole koncentracyjnym
absorpcja aminowa
separacja magnetyczna
hydrocyklon
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stan naprężenia w punkcie opisują jednoznacznie:
naprężenia główne,
trzy składowe naprężeń normalnych i trzy składowe naprężeń stycznych.
składowa styczna i normalna wektora wypadkowego,
Stan naprężenia w punkcie opisują jednoznacznie:
naprężenia główne,
trzy składowe naprężeń normalnych i trzy składowe naprężeń stycznych.
składowa styczna i normalna wektora wypadkowego,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wiązanie środków ochrony roślin (herbicydów) przez substancje próchniczne polega m.in. na:
desorpcji herbicydów oraz spowolnieniu ich rozkładu mikrobiologicznego
retorsji herbicydów oraz przyspieszeniu ich rozkładu mikrobiologicznego
adsorpcji herbicydów oraz przyspieszeniu ich rozkładu mikrobiologicznego
adsorpcji herbicydów oraz spowolnieniu ich rozkładu mikrobiologicznego
absorpcji herbicydów oraz przyspieszeniu ich rozkładu mikrobiologicznego
Wiązanie środków ochrony roślin (herbicydów) przez substancje próchniczne polega m.in. na:
desorpcji herbicydów oraz spowolnieniu ich rozkładu mikrobiologicznego
retorsji herbicydów oraz przyspieszeniu ich rozkładu mikrobiologicznego
adsorpcji herbicydów oraz przyspieszeniu ich rozkładu mikrobiologicznego
adsorpcji herbicydów oraz spowolnieniu ich rozkładu mikrobiologicznego
absorpcji herbicydów oraz przyspieszeniu ich rozkładu mikrobiologicznego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Cl
N
Br
H
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Cl
N
Br
H
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Roczny odpływ wody z obszaru Polski jest
niższy niż średni w Europie ze względu na dużą retencję wody w zlewniach
wyższy niż średni w Europie ze względu na małą retencję wody w zlewniach
wyższy niż średni w Europie ze względu na dużą retencję wody w zlewniach
Roczny odpływ wody z obszaru Polski jest
niższy niż średni w Europie ze względu na dużą retencję wody w zlewniach
wyższy niż średni w Europie ze względu na małą retencję wody w zlewniach
wyższy niż średni w Europie ze względu na dużą retencję wody w zlewniach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rodzaje digitalizacji to:
tworzenie wyciągu graficznego a następnie tworzenie bazy danych
skanowanie z rozdzielczością co najmniej 1500 dpi połączone z tworzeniem bazy danych
digitalizacja na ekranie wyciągu graficznego
digitalizacja na ekranie lub na tablecie (digimetrze)
Rodzaje digitalizacji to:
tworzenie wyciągu graficznego a następnie tworzenie bazy danych
skanowanie z rozdzielczością co najmniej 1500 dpi połączone z tworzeniem bazy danych
digitalizacja na ekranie wyciągu graficznego
digitalizacja na ekranie lub na tablecie (digimetrze)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zastosowanie geostatystycznej procedury krigingu do interpolacji parametrów wymaga określenia:
struktury zmienności parametru za pomocą semiwariogramu
wielkości współczynnika zmienności parametru
wariancji
odchylenia standardowego
Zastosowanie geostatystycznej procedury krigingu do interpolacji parametrów wymaga określenia:
struktury zmienności parametru za pomocą semiwariogramu
wielkości współczynnika zmienności parametru
wariancji
odchylenia standardowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Niepalne ciecze, o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, odporne chemicznie, które bardzo wolno ulegają biodegradacji, a przy tym są rakotwórcze to:
Furany
Związki chloroorganiczne
Dioksyny
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Polichlorowane bifenyle
Niepalne ciecze, o bardzo dobrych właściwościach dielektrycznych, odporne chemicznie, które bardzo wolno ulegają biodegradacji, a przy tym są rakotwórcze to:
Furany
Związki chloroorganiczne
Dioksyny
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Polichlorowane bifenyle
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
analiza ekonomiczna programu zaplanowanych działań dotyczy kalkulacji koniecznych nakładów finansowych i omówienia sposobów finansowania działań
za planowanie gospodarki wodnej w regionach wodnych odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW)
zasady i zakres informowania społeczeństwa o planowanych działaniach są zalecanym ale nie niezbędnym elementem Planu
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
analiza ekonomiczna programu zaplanowanych działań dotyczy kalkulacji koniecznych nakładów finansowych i omówienia sposobów finansowania działań
za planowanie gospodarki wodnej w regionach wodnych odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW)
zasady i zakres informowania społeczeństwa o planowanych działaniach są zalecanym ale nie niezbędnym elementem Planu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Odkształcenie objętościowe jest równe:
dewiatorowi odkształceń głównych.
sumie odkształceń liniowych w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach,
iloczynowi odkształceń liniowych w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach,
Odkształcenie objętościowe jest równe:
dewiatorowi odkształceń głównych.
sumie odkształceń liniowych w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach,
iloczynowi odkształceń liniowych w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe
gospodarkę elastyczną wodą w zbiorniku można prowadzić w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki
gospodarkę sztywną wodą w zbiorniku można prowadzić w górnym biegu rzeki, półsztywną w środkowym, a przewidywaną w dolnym
gospodarkę sztywną wodą w zbiorniku można prowadzić w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki
Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe
gospodarkę elastyczną wodą w zbiorniku można prowadzić w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki
gospodarkę sztywną wodą w zbiorniku można prowadzić w górnym biegu rzeki, półsztywną w środkowym, a przewidywaną w dolnym
gospodarkę sztywną wodą w zbiorniku można prowadzić w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Metodą usuwania NOx z gazów odlotowych nie jest
selektywna redukcja katalityczna
napromieniowanie spalin wiązką elektronów
sekwestracja
nieselektywna redukcja katalityczna
Metodą usuwania NOx z gazów odlotowych nie jest
selektywna redukcja katalityczna
napromieniowanie spalin wiązką elektronów
sekwestracja
nieselektywna redukcja katalityczna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Interpolator geostatystyczny różni się od interpolatora z wagowaniem na odwrotność odległości:
dopuszczalną liczbą wykorzystywanych danych
sposobem wyszukiwania danych
algorytmem szacowania wartości parametru w punkcie interpolacji
możliwością przewidywania wielkości błędów interpolacji
Interpolator geostatystyczny różni się od interpolatora z wagowaniem na odwrotność odległości:
dopuszczalną liczbą wykorzystywanych danych
sposobem wyszukiwania danych
algorytmem szacowania wartości parametru w punkcie interpolacji
możliwością przewidywania wielkości błędów interpolacji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do stałych materiałowych sprężystych zalicza się:
edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej,
współczynnik rozporu bocznego w spoczynku.
moduł sprężystości objętościowej,
Do stałych materiałowych sprężystych zalicza się:
edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej,
współczynnik rozporu bocznego w spoczynku.
moduł sprężystości objętościowej,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Grupa organizmów bezchlorofilowych, wykazujących cechy zarówno grzybów, jak i zwierząt to:
Pierwotniaki (Protozoa)
Śluzówce (Myxomycetesy, Acrasiales)
Niesporczaki (Tardigrada)
Glony (Algae)
Podstawczaki (Basidiomycetes)
Grupa organizmów bezchlorofilowych, wykazujących cechy zarówno grzybów, jak i zwierząt to:
Pierwotniaki (Protozoa)
Śluzówce (Myxomycetesy, Acrasiales)
Niesporczaki (Tardigrada)
Glony (Algae)
Podstawczaki (Basidiomycetes)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Spójność gruntu zależy od:
naprężenia normalnego.
wskaźnika plastyczności,
stopnia dyspersji,
Spójność gruntu zależy od:
naprężenia normalnego.
wskaźnika plastyczności,
stopnia dyspersji,