Test: Klasa 1, dział 3 - Atmosfera

Strona 1

Pytanie 1
Co to jest atmosfera ?
powłoka otaczająca Ziemię, składająca się ze zjonizowanych cząsteczek tlenu
powłoka otaczająca Ziemie, składająca się z aerozoli
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
Pytanie 2
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Argon
0,93%
Tlen
20,9%
Azot
78,1%
Dwutlenek węgla
0,04%
Pytanie 3
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
stopień baryczny
niż baryczny
ciśnienie
wyż baryczny
Pytanie 4
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
1
stratosfera
2
egzosfera
3
troposfera
4
termosfera
5
mezosfera
Pytanie 5
Za ciśnienie normalne uznaje się:
1018,5 hPa
1010,75 hPa
998,25hPa
1013,25 hPa
Pytanie 6
Heliograf służy do
mierzenia ilości opadów
mierzenia wilgotoności powietrza
do mierzenia usłonecznienia
Pytanie 7
Barometr służy do
wskazuje kierunek oraz prędkość wiatru
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
Pytanie 8
Higrometr służy do
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
mierzenia temperatury powietrza
Pytanie 9
Pluwiometr służy do
mierzenia opadów atmosferycznych
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
Pytanie 10
Obszar w atmosferze na danym poziomie pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami nazywamy:
klinem wysokiego ciśnienia
siodłem barycznym
zatoką niskiego ciśnienia
wałem wysokiego ciśnienia
Pytanie 11
Siła coriolisa:
maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
Pytanie 12
Od czego zależy prędkość wiatrów?
różnicy temperatur na danym obszarze
różnicy ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze
różnicy wilgotności na danym obszarze
Pytanie 13
Zaznacz rodzaje promieniowania słonecznego:
skupione
bezpośrednie
rozproszone
pośrednie
Pytanie 14
Ogrzewane powietrze znajdujące się przy podłożu zwiększające swoją objętość tworzy:
prądy konwekcyjne zstępujące, podnoszące ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne zstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne wstępujące, podnoszące ciśnienie przy podłożu
prądy konwekcyjne wstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
Pytanie 15
Chaotyczny ruch cząsteczek powietrza spowodowany najczęściej unoszeniem się i mieszaniem mas powietrza o różnej temperaturze nazywamy:
zatoką
klinem
konwekcją
turbulencją
Pytanie 16
Gdy wilgoć względna jest niższa niż 100% to występuje:
przesyt wilgotności
niedosyt wilgotności
medium wilgotności
Pytanie 17
Większość pary wodnej zawartej w atmosferze występuje w:
górnych warstwach troposfery
dolnych warstwach stratosfery
dolnych warstwach troposfery
górnych warstwach stratosfery
Pytanie 18
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza ilość wody jaką może pomieścić:
maleje
rośnie
Pytanie 19
Połącz w pary nazwę chmury z jej typem:
Cumulus
kłębiaste
Altocumulus
średnie kłębiaste
Nimbostratus
warstwowo-deszczowe
Stratus
warstwowe
Cirrus
pierzaste
Pytanie 20
Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu przy ujemnej temperaturze:
szron
szadź
rosa