Strona 1

Klasa 1, dział 3 - Atmosfera

Pytanie 1
Co to jest atmosfera ?
powłoka otaczająca Ziemie, składająca się z aerozoli
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
powłoka otaczająca Ziemię, składająca się ze zjonizowanych cząsteczek tlenu
Pytanie 2
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Argon
0,93%
Azot
78,1%
Dwutlenek węgla
0,04%
Tlen
20,9%
Pytanie 3
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
wyż baryczny
niż baryczny
ciśnienie
stopień baryczny
Pytanie 4
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
1
stratosfera
2
egzosfera
3
troposfera
4
termosfera
5
mezosfera
Pytanie 5
Za ciśnienie normalne uznaje się:
1018,5 hPa
1013,25 hPa
998,25hPa
1010,75 hPa
Pytanie 6
Heliograf służy do
do mierzenia usłonecznienia
mierzenia wilgotoności powietrza
mierzenia ilości opadów
Pytanie 7
Barometr służy do
wskazuje kierunek oraz prędkość wiatru
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
mierzenia wilgotoności powietrza
Pytanie 8
Higrometr służy do
mierzenia temperatury powietrza
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
mierzenia wilgotoności powietrza