Powtórzenie: Atmosfera - sprawdzian

Powtórzenie z geografii dotyczy atmosfery. Sprawdzian przygotowany w oparciu o Oblicza Geografii, poziom rozszerzony.

Geografia, powtórzenie. 31 pytań.

Co to jest atmosfera ?
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Azot
+
78,1%
Tlen
+
20,9%
Argon
+
0,93%
Dwutlenek węgla
+
0,04%
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
ciśnienie
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
1. troposfera
2. stratosfera
3. mezosfera
4. termosfera
5. egzosfera
Za ciśnienie normalne uznaje się:
1013,25 hPa
Heliograf służy do
do mierzenia usłonecznienia
Barometr służy do
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
Higrometr służy do
mierzenia wilgotoności powietrza
Pluwiometr służy do
mierzenia opadów atmosferycznych
Obszar w atmosferze na danym poziomie pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami nazywamy:
siodłem barycznym
Siła coriolisa:
rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
Od czego zależy prędkość wiatrów?
różnicy temperatur na danym obszarze
różnicy ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze
Zaznacz rodzaje promieniowania słonecznego:
bezpośrednie
Ogrzewane powietrze znajdujące się przy podłożu zwiększające swoją objętość tworzy:
prądy konwekcyjne wstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
Chaotyczny ruch cząsteczek powietrza spowodowany najczęściej unoszeniem się i mieszaniem mas powietrza o różnej temperaturze nazywamy:
turbulencją
Gdy wilgoć względna jest niższa niż 100% to występuje:
niedosyt wilgotności
Większość pary wodnej zawartej w atmosferze występuje w:
dolnych warstwach troposfery
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza ilość wody jaką może pomieścić:
rośnie
Połącz w pary nazwę chmury z jej typem:
Picture 18
Cirrus
+
pierzaste
Stratus
+
warstwowe
Cumulus
+
kłębiaste
Nimbostratus
+
warstwowo-deszczowe
Altocumulus
+
średnie kłębiaste
Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu przy ujemnej temperaturze:
szron

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.