Pytania i odpowiedzi

Klasa 1, dział 3 - Atmosfera

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z geografii dotyczy atmosfery. Pytania przygotowany w oparciu o Oblicza Geografii, poziom rozszerzony.
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 122447 razy
Pytanie 1
Co to jest atmosfera ?
powłoka otaczająca Ziemię, składająca sie z mieszaniny gazów tworzących powietrze
Pytanie 2
Jaki jest procentowy rozkład składników atmosfery
Azot
78,1%
Tlen
20,9%
Argon
0,93%
Dwutlenek węgla
0,04%
Pytanie 3
Nacisk, jaki wywiera atmosfera na znajdujące się w niej obiekty to:
ciśnienie
Pytanie 4
Uszereguj warstwy atmosfery zaczynając od najniższej:
1
troposfera
2
stratosfera
3
mezosfera
4
termosfera
5
egzosfera
Pytanie 5
Za ciśnienie normalne uznaje się:
1013,25 hPa
Pytanie 6
Heliograf służy do
do mierzenia usłonecznienia
Pytanie 7
Barometr służy do
mierzenia ciśnienia atmosferycznego
Pytanie 8
Higrometr służy do
mierzenia wilgotoności powietrza
Pytanie 9
Pluwiometr służy do
mierzenia opadów atmosferycznych
Pytanie 10
Obszar w atmosferze na danym poziomie pomiędzy dwoma niżami i dwoma wyżami nazywamy:
siodłem barycznym
Pytanie 11
Siła coriolisa:
rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
Pytanie 12
Od czego zależy prędkość wiatrów?
różnicy ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze
różnicy temperatur na danym obszarze
Pytanie 13
Zaznacz rodzaje promieniowania słonecznego:
bezpośrednie
Pytanie 14
Ogrzewane powietrze znajdujące się przy podłożu zwiększające swoją objętość tworzy:
prądy konwekcyjne wstępujące, obniżające ciśnienie przy podłożu
Pytanie 15
Chaotyczny ruch cząsteczek powietrza spowodowany najczęściej unoszeniem się i mieszaniem mas powietrza o różnej temperaturze nazywamy:
turbulencją
Pytanie 16
Gdy wilgoć względna jest niższa niż 100% to występuje:
niedosyt wilgotności
Pytanie 17
Większość pary wodnej zawartej w atmosferze występuje w:
dolnych warstwach troposfery
Pytanie 18
Wraz ze wzrostem temperatury powietrza ilość wody jaką może pomieścić:
rośnie
Pytanie 19
Połącz w pary nazwę chmury z jej typem:
Cirrus
pierzaste
Stratus
warstwowe
Cumulus
kłębiaste
Nimbostratus
warstwowo-deszczowe
Altocumulus
średnie kłębiaste
Pytanie 20
Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu przy ujemnej temperaturze:
szron