Zdrowie Publiczne, test online. Uczelnie wyższe.

Test ze zdrowia publicznego Test dla studentów . Test składa się z 130 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Zdrowie Publiczne"

1) Wśród głównych przyczyn zgonów w Europie dominują zgony z powodu:
2) Badanie przesiewowe nie jest uzasadnione w przypadku choroby, która:
3) Potencjalnie utracone lata życia (PYLL) w populacji są wartością uwzględniającą:
4) Wskaż zdanie prawdziwe:
5) Obserwowane różnice pomiędzy standaryzowanym współczynnikiem zgonów z powodu itp. urazów i zatruć w krajach afrykańskich i europejskich da się wyjaśnić m.in.:
6) Do zadań PIS należy:
7) Warunkiem dyskwalifikującym metodę badania dla jej stosowania jako testu przesiewowego jest:
8) 8. Która z poniżej wymienionych miar zdrowia populacji najbardziej nadaje się do oceny ryzyka zakażeń wirusem hepatotropowym typu A:
9) Działanie takie jak: ograniczenie spożycia mięsa czerwonego, zaprzestanie palenia tytoniu, redukcja masy ciała, są przykładem:
10) Dłuższe przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w podkarpackim w porównaniu do łódzkiego można wyjaśnić głównie:
11) 11. Modyfikowalnym czynnikiem ryzyka cukrzycy nie jest:
12) Jednym z 1. dokumentów, w którym zawarto kierunki działań promocji zdrowia jest:
13) Jednym z celów operacyjnych NPZ 16-20 jest ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki’ Cel ten powinien być realizowany poprzez:
14) Celem zdrowia publicznego jest m.in monitorowanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności. Najlepiej realizować te działania poprzez:
15) 15. Model ochrony zdrowia funkcjonujący aktualnie w PL jest modelem:
16) 16. Na szczycie piramidy potrzeb Maslowa znajdują się:
17) 17. Wprowadzenie nakazu zapinania pasów w samochodzie należy zaliczyć do działań sprzyjających poprawie zdrowia populacji i ma znamiona profilaktyki:
18) Która z poniżej wymienionych działań nie są zaliczane do działań zdrowia publicznego?
19) 19. Które z poniżej wymienionych do profilaktyka 3. stopnia?
20) Koncepcja pól zdrowia Lalonda nie uwzględnia:
21) Wczesna umieralność niemowląt nie odnosi się do liczby:
22) 22. Proces globalizacji w istotny sposób wpływa na stan zdrowia populacji. Wśród zagrożeń związanych z tym procesem NIE znajdują się:
23) Wymóg uzyskania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego zarówno od rodziców jak i dzieci dotyczy:
24) 24. Które stwierdzenie dotyczące najważniejszych przyczyn umieralności w PL obecnie i w okresie ostatnich 20 lat jest fałszywe?
25) Które z niżej wymienionych źródeł finansowania działań z zakresu zdrowia publicznego są nowe i możliwe do pozyskiwania dzięki ustawie o zdr.publ z dn. 11.09.15:
26) Dostępność to podstawowe kryterium funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej. Brak dostępności opieki zdrowotnej jest efektem:
27) 27. Który z niżej wymienionych i uznanych twórców zdr. publ zajmował się badaniem występujących nierówności w zdrowiu?
28) 28. Euro Health Consumer Index jest syntetycznym miernikiem opisującym poziom funkcjonującego sys. Opieki zdrowotnej w danym kraju z wyłączeniem oceny:
29) 29. Do kompetencji izb lekarskich nie należy:
30) 30. Bezpośrednio po wystąpieniu ekspozycji pracownika na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny należy przede wszystkim:
31) Pojmowanie zdrowia sytuacyjne to:
32) Stwierdzenie „zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka” pochodzi z:
33) Podstawy do współczesnego podejścia do promocji zdrowia zostały zapisane w:
34) Do wskaźników stanu zdrowia populacji zalicza się:
35) Do czynników wpływających na podatność gospodarza zalicza się:
36) Zapobieganie chorobie jest równoznaczne z:
37) Zgodnie z teorią pól zdrowia Lalonde’a styl życia determinuje stan zdrowia w:
38) Czynniki ryzyka środowiskowego to:
39) Czynniki ryzyka behawioralnego to:
40) Czynniki ryzyka psychologiczne to:
41) Niekorzystny wpływ na stan zdrowia wywierają:
42) Do społeczno-ekonomicznych determinantów zdrowia nie zalicza się:
43) Działania inicjujące proces promocji zdrowia obejmują:
44) Kierunki działań promujących zdrowie obejmują:
45) Kreowanie polityki zdrowotnej to:
46) Tworzenie wspierającego środowiska to:
47) Wzmacnianie działań społeczności to:
48) Zwiększenie umiejętności indywidualnych odbywa się poprzez:
49) Zmiana zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i sposobu ich udzielania obejmuje:
50) Mechanizmy promocji zdrowia to:
51) Pod pojęciem samoopieki w promocji zdrowia rozumie się:
52) Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej obowiązek promowania zdrowia mają:
53) Efektywność działań w promocji zdrowia oparta jest głównie o:
54) Grupą docelową w działaniach promocji zdrowia są:
55) Celem działań profilaktycznych nie jest:
56) III faza profilaktyki to:
57) 27. Pojęcie promocji zdrowia w oparciu o społeczność lokalną wywodzi się z:
58) 28. W promocji zdrowia w oparciu o społeczność lokalną konieczne jest uwzględnienie:
59) W promocji zdrowia opartej na faktach wykorzystuje się dowody:
60) W promocji zdrowia opartej na dowodach wykorzystuje się podejście do zdrowia:
61) 31. Standardy jakie powinny spełniać zespoły odpowiedzialne za promocję zdrowia to:
62) Populacja młoda, to populacja, w której odsetek osób w wieku powyżej 65 lat nie przekracza:
63) O ile lat średnio krócej żyją Polacy niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej:
64) Przedłużanie życia wymaga:
65) Do czynników przyspieszających proces starzenia się nie należą:
66) Czynniki socjalne przyspieszające proces starzenia się to:
67) Wpływ na zdrowe starzenie się wywierają:
68) Celem działań promujących zdrowie w wieku podeszłym jest:
69) Promocja zdrowia ludzi starych zmierza do:
70) Nadrzędnym celem promocji zdrowia w wieku podeszłym jest:
71) Uniwersytety Trzeciego Wieku są formą działań:
72) Działania wzmacniające zachowania prozdrowotne skierowane do osób starszych niesprawnych, przewlekle lub obłożnie chorych obejmują:
73) Tworzenie grup samopomocy dla rodzin osób otępiałych jest formą programu:
74) Jakość życia ludzi w wieku podeszłym zależy od:
75) Aktywność życiową może ograniczać:
76) Osobami szczególnie narażonymi na izolację społeczną są:
77) Do oceny zdolności samoobsługi osób w wieku podeszłym służy skala:
78) W aspekcie oceny instrumentalnych czynności życiowych najbardziej miarodajne są:
79) Do oceny stanu zdrowia somatycznego osób w wieku podeszłym służy kwestionariusz:
80) Do oceny stopnia otępienia osób w wieku podeszłym najczęściej używa się skali:
i 50 innych...