Z23: Technik pożarnictwa, egzamin Wrzesień 2015, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny "Zarządzanie działaniami ratowniczymi". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja Z23 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Z23: Technik pożarnictwa, egzamin Wrzesień 2015"

1) Powierzchnię stref pożarowych budynków PM można maksymalnie powiększyć o
2) Zgodnie z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem, miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnych warunków pracy to
3) Który roztwór dekontaminacyjny należy zastosować do usuwania skażenia metalami ciężkimi lub solami metali ciężkich?
4) Wykres przedstawia maksymalną odległość pomiędzy poziomem obsługi (podłoże, stopień, podest, platforma) a uchwytem sprzętu zajmującego miejsce w skrzynce w zależności od jego masy. Na jakiej maksymalnej wysokości może być umieszczony sprzęt o masie 25 kg?
5) Z którym organem dochodzeniowo-śledczym powinien współpracować Kierujący Działaniem Ratowniczym podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w związku z przestępstwem o charakterze terrorystycznym na terenie jednostki wojskowej?
6) Lasy o najniższym poziomie zagrożenia pożarowego są zaliczone do kategorii
7) Wymagana wydajność hydrantu wewnętrznego HW 52 wynosi
8) Kierujący działaniem ratowniczym w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej ma prawo
9) Stężenie objętościowe substancji o wartości 1% odpowiada stężeniu wyrażonemu w ppm (parts per million) i wynosi
10) W trakcie pomiaru stężenia substancji wybuchowej eksplozymetrem uruchomił się alarm, wskazując niskie stężenie tlenu (19%). Wynik pomiaru świadczy o
11) Zdjęcie przedstawia
12) Który akt prawny jest podstawą podjęcia roli kierującego, który koordynuje medyczne czynności ratunkowe podczas zdarzeń masowych?
13) Kto realizuje kierowanie interwencyjne podczas działań z udziałem specjalistycznych grup ratowniczych?
14) Podczas ewakuacji obiektu, w którym przebywa duża liczba osób, należy
15) Zjawisko BLEVE (The boiling liąuid expanding vapour explosion) to rodzaj
16) Elementem termoczułym w tryskaczu jest
17) Sekcja typu "A" - ewakuacyjna, wchodząca w skład kompanii specjalnej, realizuje zadania z zakresu:
18) Szczelność ogniową oznacza się literą:
19) Którym symbolem oznaczana jest prądownica proszkowa na szkicach sytuacyjnych jako zakończenie linii gaśniczej?
20) Które składniki mienia ruchomego należy ewakuować w pierwszej kolejności podczas działań ratowniczo-gaśniczych?
21) Który element jest oceniany podczas ćwiczenia praktycznego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej?
22) Gęstość obciążenia ogniowego materiałów podanych w tabeli, znajdujących się w magazynie o powierzchni 200 m2, wynosi
23) Do prac niebezpiecznych pożarowo nie zalicza się
24) Podczas codziennej obsługi radiotelefonów przenośnych należy sprawdzić
25) Stal traci swoje właściwości wytrzymałościowe w temperaturze około
26) Do usuwania wody opadowej ze studni głębinowej o średnicy 1m i głębokości 15 m należy zastosować:
27) Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej jest
28) Schemat przedstawia rozmieszczenie czujek
29) Element wytwornicy pianowej oznaczony na schemacie cyfrą 3 to:
30) Który skutek nieprawidłowej stabilizacji pojazdu po wypadku wymaga szczególnej uwagi ratowników?
31) Pas przeciwpożarowy typu B wykonywany jest w lasach położonych przy:
32) W jaki sposób należy ograniczyć przemieszczanie się chmury amoniaku podczas emisji z uszkodzonego zbiornika?
33) Na jakie niebezpieczeństwo jest narażony ratownik podczas chwytania ptaków brodzących?
34) Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynków ZL ustala się według:
35) Dozymetr jest urządzeniem do wykrywania:
36) Który czynnik ma kluczowe znaczenie w ocenie zagrożeń obszaru chronionego?
37) Do II klasy niebezpieczeństwa pożarowego cieczy kwalifikuje się ciecze o temperaturze zapłonu
38) Kierowanie działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym rozpoczyna się z chwilą
39) Wokół placów składowych i składowisk przy obiektach stałych oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej musi być zachowany pas ochronny o nawierzchni z materiałów niepalnych lub nawierzchni gruntowej oczyszczonej, o szerokości minimum
40) Do elementów nośnych budynku należy