Powtórzenie: Z23: Technik pożarnictwa, egzamin Wrzesień 2015

Powtórzenie egzaminacyjny "Zarządzanie działaniami ratowniczymi". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja Z23

Zawodowe, powtórzenie. 40 pytań.

Powierzchnię stref pożarowych budynków PM można maksymalnie powiększyć o
150%
Zgodnie z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem, miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnych warunków pracy to
STREFA 21
Który roztwór dekontaminacyjny należy zastosować do usuwania skażenia metalami ciężkimi lub solami metali ciężkich?
RD 2-10% roztwór podchlorynu wapnia
Wykres przedstawia maksymalną odległość pomiędzy poziomem obsługi (podłoże, stopień, podest, platforma) a uchwytem sprzętu zajmującego miejsce w skrzynce w zależności od jego masy. Na jakiej maksymalnej wysokości może być umieszczony sprzęt o masie 25 kg?
Picture 3
1550 mm
Z którym organem dochodzeniowo-śledczym powinien współpracować Kierujący Działaniem Ratowniczym podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w związku z przestępstwem o charakterze terrorystycznym na terenie jednostki wojskowej?
Żandarmerią Wojskową
Lasy o najniższym poziomie zagrożenia pożarowego są zaliczone do kategorii
III
Wymagana wydajność hydrantu wewnętrznego HW 52 wynosi
2,5 dm3/s
Kierujący działaniem ratowniczym w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej ma prawo
zarządzić ewakuację mienia, jeżeli jego usytuowanie utrudnia prowadzenie działań
Stężenie objętościowe substancji o wartości 1% odpowiada stężeniu wyrażonemu w ppm (parts per million) i wynosi
10000
W trakcie pomiaru stężenia substancji wybuchowej eksplozymetrem uruchomił się alarm, wskazując niskie stężenie tlenu (19%). Wynik pomiaru świadczy o
obecności innych gazów niż wybuchowe, bo atmosfera tlenu została zaburzona
Zdjęcie przedstawia
Picture 10
klapę oddymiającą
Który akt prawny jest podstawą podjęcia roli kierującego, który koordynuje medyczne czynności ratunkowe podczas zdarzeń masowych?
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Kto realizuje kierowanie interwencyjne podczas działań z udziałem specjalistycznych grup ratowniczych?
Dowódca grupy specjalistycznej PSP
Podczas ewakuacji obiektu, w którym przebywa duża liczba osób, należy
ewakuować wszystkie osoby z kondygnacji wyższych używając podnośników lub drabin mechanicznych
Zjawisko BLEVE (The boiling liąuid expanding vapour explosion) to rodzaj
wybuchu fizyczno-chemicznego
Elementem termoczułym w tryskaczu jest
ampułka
Sekcja typu "A" - ewakuacyjna, wchodząca w skład kompanii specjalnej, realizuje zadania z zakresu:
ratownictwa wodnego
Szczelność ogniową oznacza się literą:
E
Którym symbolem oznaczana jest prądownica proszkowa na szkicach sytuacyjnych jako zakończenie linii gaśniczej?
Picture 18
D
Które składniki mienia ruchomego należy ewakuować w pierwszej kolejności podczas działań ratowniczo-gaśniczych?
Materiały stwarzające zagrożenia wybuchowe

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.