Dyplomacja WOS, test z WOSu

Test przygotowujący do matury z WOSu. Zawiera pytania z dyplomacji międzynarodowej. Test maturalny z WOSu. Test składa się z 41 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Dyplomacja WOS"

1) Przewodniczącym Komitetu do Spraw Europejskich jest:
2) Posiedzeniom COREPER-u przewodniczy:
3) Zgodnie z Konstytucją RP, politykę zagraniczną Polski prowadzi
4) Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga:
5) Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów pełnomocnictwa do podpisania umowy międzynarodowej nie potrzebuje:
6) Wg większości danych statystycznych w 2010 roku Chiny stały się drugą gospodarka świata wyprzedzając pod względem PKB:
7) W jakiej prowincji stacjonują polskie wojska w ramach misji ISAF w Afganistanie:
8) Promocja historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej za granicą to podstawowe zadanie statutowe:
9) Pojęcie „urząd konsularny” oznacza:
10) Kto powołuje konsulów honorowych:
11) Kto posiada uprawnienia do nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego:
12) W którym przedziale liczbowym mieści się aktualnie liczba Komisarzy UE :
13) Czego dotyczy porozumienie z Monterrey:
14) „Wymiar ludzki” OBWE obejmuje m.in.:
15) Aktualny rząd w Republiki Federalnej Niemiec tworzy koalicja:
16) Osoby polskiego pochodzenia w Kazachstanie:
17) Za kreowanie i realizację polityki wobec Polonii i Polaków za granicą odpowiedzialny jest:
18) Czy w prawie międzynarodowym obowiązuje jednolita definicja pojęcia mniejszość narodowa:
19) W którym roku Polska wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):
20) Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce na koniec 2009 r. wyniosła:
21) Wskaż prawidłową kolejność największych importerów towarów z Polski:
22) Podaj rok podpisania traktatu z Maastricht, ustanawiającego Unię Europejską:
23) Spełnienie kryteriów konwergencji z Maastricht jest warunkiem przystąpienia do:
24) Polska Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ODA) rocznie wynosi ok.:
25) Polska:
26) W stosunku do swojego dochodu narodowego, najwięcej na pomoc rozwojową przeznaczają:
27) Najważniejszą umową zawartą w czasie konferencji w Locarno, obradującej w październiku 1925 r., był tzw. Pakt Reński podpisany przez:
28) Program Partnerstwo dla Pokoju (PdP) powołany został:
29) W ramach procesu KBWE/OBWE został wynegocjowany następujący z dokumentów:
30) Jakie państwa zostały określone przez Prezydenta George’a Busha mianem „osi zła”:
31) Ogólny zakaz użycia siły w stosunkach międzynarodowych (z wyjątkiem prawa do samoobrony) wprowadzony został po raz pierwszy:
32) W skład koalicji antyirackiej w 2003 r. weszły następujące państwa:
33) Stanisław Mikołajczyk był wybitnym działaczem ruchu:
34) Naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych we wrześniu 1939 r. był:
35) Po 1989 r. Polska zawarła porozumienia o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy:
36) Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych została podpisana w
37) Na mocy układów paryskich z 1954 r.:
38) Symbolem „2 + 4” oznaczano negocjacje dotyczące:
39) Linia Curzona stanowiła:
40) Tzw. Konwencja Warszawska zawarta w stolicy Polski w 1929 r. dotyczy:
41) Polska jest członkiem Rady Europy od: