Fiszki

Dyplomacja WOS

Test w formie fiszek Test przygotowujący do matury z WOSu. Zawiera pytania z dyplomacji międzynarodowej.
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 4280 razy
Przewodniczącym Komitetu do Spraw Europejskich jest:
Minister Spraw Zagranicznych
minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Prezes Rady Ministrów
minister właściwy ze względu na przedmiot posiedzenia Komitetu
Minister Spraw Zagranicznych
minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Prezes Rady Ministrów
minister właściwy ze względu na przedmiot posiedzenia Komitetu
Posiedzeniom COREPER-u przewodniczy:
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie UE
przedstawiciel tria prezydencji
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie do Spraw Ogólnych
przedstawiciel wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie UE
przedstawiciel tria prezydencji
przedstawiciel państwa sprawującego Prezydencję w Radzie do Spraw Ogólnych
przedstawiciel wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Zgodnie z Konstytucją RP, politykę zagraniczną Polski prowadzi
Minister Spraw Zagranicznych
Każdy minister indywidualnie, w zakresie swojej kompetencji
Rada Ministrów
Prezydent
Minister Spraw Zagranicznych
Każdy minister indywidualnie, w zakresie swojej kompetencji
Rada Ministrów
Prezydent
Umowa międzynarodowa, która nie podlega ratyfikacji, wymaga:
podpisania przez Prezydenta RP.
podpisania Prezesa Rady Ministrów oraz właściwego ministra
zatwierdzenia przez Radę Ministrów.
podpisania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP.
podpisania przez Prezydenta RP.
podpisania Prezesa Rady Ministrów oraz właściwego ministra
zatwierdzenia przez Radę Ministrów.
podpisania przez Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta RP.
Zgodnie z Konwencją wiedeńską o prawie traktatów pełnomocnictwa do podpisania umowy międzynarodowej nie potrzebuje:
Minister Spraw Zagranicznych
minister kierujący działem administracji rządowej, właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa
Przewodniczący Parlamentu
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Spraw Zagranicznych
minister kierujący działem administracji rządowej, właściwy do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa
Przewodniczący Parlamentu
Minister Spraw Zagranicznych
Wg większości danych statystycznych w 2010 roku Chiny stały się drugą gospodarka świata wyprzedzając pod względem PKB:
Indie
W jakiej prowincji stacjonują polskie wojska w ramach misji ISAF w Afganistanie:
Ghazni
Promocja historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej za granicą to podstawowe zadanie statutowe:
Instytutu Adama Mickiewicza
Pojęcie „urząd konsularny” oznacza:
każdy konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat lub agencjękonsularną,
Kto powołuje konsulów honorowych:
właściwy kierownik przedstawicielstwa dyplomatycznego
Kto posiada uprawnienia do nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Zagranicznych
Wojewoda
Prezydent RP
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Zagranicznych
Wojewoda
Prezydent RP
W którym przedziale liczbowym mieści się aktualnie liczba Komisarzy UE :
między 5 a 10
między 18 a 23
między 25 a 30
między 12 a 15
między 5 a 10
między 18 a 23
między 25 a 30
między 12 a 15
Czego dotyczy porozumienie z Monterrey:
finansowania rozwoju gospodarczego i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego
zdynamizowania rozwoju poprzez reformy rynkowe i szerokie otwarcie gospodarki na globalne przepływy
utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C oraz zredukowania światowych emisji o przynajmniej 50 % do 2050 roku
oddłużenia najbiedniejszych krajów
finansowania rozwoju gospodarczego i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społecznego
zdynamizowania rozwoju poprzez reformy rynkowe i szerokie otwarcie gospodarki na globalne przepływy
utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C oraz zredukowania światowych emisji o przynajmniej 50 % do 2050 roku
oddłużenia najbiedniejszych krajów
„Wymiar ludzki” OBWE obejmuje m.in.:
przestrzeganie konwencji genewskich i innych zasad prawa humanitarnego na obszarze OBWE i państw partnerskich.
zabiegi na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku kultury judeo-chrześcijańskiej w państwach rozwijających się;
promocję demokracji i rządów prawa w Azji Środkowej i Południowo – Wschodniej;
promocję demokracji, praw człowieka i rządów prawa na obszarze OBWE;
przestrzeganie konwencji genewskich i innych zasad prawa humanitarnego na obszarze OBWE i państw partnerskich.
zabiegi na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku kultury judeo-chrześcijańskiej w państwach rozwijających się;
promocję demokracji i rządów prawa w Azji Środkowej i Południowo – Wschodniej;
promocję demokracji, praw człowieka i rządów prawa na obszarze OBWE;
Aktualny rząd w Republiki Federalnej Niemiec tworzy koalicja:
„Tzw. koalicja Jamajka” (CDU, CSU, FDP, Sojusz 90/Zieloni)
Socjal-liberalna (SPD, FDP)
„Wielka koalicja” (CDU, CSU, SPD)
Chadecko-liberalna (CDU, CSU, FDP)
„Tzw. koalicja Jamajka” (CDU, CSU, FDP, Sojusz 90/Zieloni)
Socjal-liberalna (SPD, FDP)
„Wielka koalicja” (CDU, CSU, SPD)
Chadecko-liberalna (CDU, CSU, FDP)
Osoby polskiego pochodzenia w Kazachstanie:
mogą repatriować się do Polski na podstawie ustawy o repatriacji z 2000 r.
mogą wrócić do Polski na podstawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (jako dawni obywatele RP lub ich potomkowie), problemem jest tylko ułatwienie im adaptacji w Polsce.
w obecnej chwili nie mają możliwości repatriacji do Polski, trwa dyskusja społeczna nad ustawą o repatriacji.
mogą wrócić do Polski na podstawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (jako dawni obywatele RP lub ich potomkowie), problemem jest tylko ułatwienie im adaptacji w Polsce.
mogą repatriować się do Polski na podstawie ustawy o repatriacji z 2000 r.
mogą wrócić do Polski na podstawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (jako dawni obywatele RP lub ich potomkowie), problemem jest tylko ułatwienie im adaptacji w Polsce.
w obecnej chwili nie mają możliwości repatriacji do Polski, trwa dyskusja społeczna nad ustawą o repatriacji.
mogą wrócić do Polski na podstawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim (jako dawni obywatele RP lub ich potomkowie), problemem jest tylko ułatwienie im adaptacji w Polsce.
Za kreowanie i realizację polityki wobec Polonii i Polaków za granicą odpowiedzialny jest:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na mocy Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z 2007 r.
Minister Spraw Zagranicznych na mocy Ustawy o działach administracji rządowej z 1997 r
Kancelaria Prezydenta RP na mocy Ustaw o działach administracji rządowej z 1997 r. i Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z 2007 r.
Senat RP na mocy Konstytucji z 1997 r
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na mocy Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z 2007 r.
Minister Spraw Zagranicznych na mocy Ustawy o działach administracji rządowej z 1997 r
Kancelaria Prezydenta RP na mocy Ustaw o działach administracji rządowej z 1997 r. i Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z 2007 r.
Senat RP na mocy Konstytucji z 1997 r
Czy w prawie międzynarodowym obowiązuje jednolita definicja pojęcia mniejszość narodowa:
tak, definicja taka została określona przez ONZ w 1944 r. i od tej pory jest respektowana przez większość krajów członkowskich
nie, pojęcie mniejszość narodowa funkcjonuje tylko w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR.
nie, nie ma powszechnie uznawanej w stosunkach międzynarodowych definicji pojęcia mniejszość narodowa.
tak, definicja taka jest zapisana w Konwencji ramowej ONZ o ochronie mniejszości narodowych z 1990 r., przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie oraz Białoruś.
tak, definicja taka została określona przez ONZ w 1944 r. i od tej pory jest respektowana przez większość krajów członkowskich
nie, pojęcie mniejszość narodowa funkcjonuje tylko w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR.
nie, nie ma powszechnie uznawanej w stosunkach międzynarodowych definicji pojęcia mniejszość narodowa.
tak, definicja taka jest zapisana w Konwencji ramowej ONZ o ochronie mniejszości narodowych z 1990 r., przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie oraz Białoruś.
W którym roku Polska wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD):
1980
1946
2004
1996
1980
1946
2004
1996
Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce na koniec 2009 r. wyniosła:
100 mld USD
140 mld USD
170 mld USD
50 mld USD
100 mld USD
140 mld USD
170 mld USD
50 mld USD