Pytania i odpowiedzi

Chemia Fizyczna Egzamin Pwr

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania na egzamin z chemii fizycznej.
Ilość pytań: 185 Rozwiązywany: 10854 razy
Pytanie 1
Dwa zbiorniki (A i B) z różnymi gazami oddzielone są przegrodą diatermiczną. Stąd wniosek, ze wyrównuje się:
Ta=Tb
Pytanie 2
Molowa pojemność cieplna gazowego (O2) w wysokich temperaturach osiąga wartość:
7/2R
Pytanie 3
Gaz doskonały rozprężający się przeciwko ciśnieniu zewnętrznemu ‘p’ od objętości V1 do V2 wykonuje prace; jego ciśnienie zmienia się w tym procesie od p1 do p2. Gdy p=0, praca W jest:
W=0
Pytanie 4
Gdy temperatura maleje do 0 K, doświadczalna wartość Cp/T dla każdej substancji zmierza do:
0
Pytanie 5
) Ciepło reakcji rośnie ze wzrostem temperatury, w której reakcja przebiega (proces izobarycznoizotermiczny) gdy:
ΣiCpi &rt;0
Pytanie 6
Standardowe ciepło tworzenia związku chemicznego jest to:
ciepło reakcji tworzenia z pierwiastków w ich stanach najtrwalszych, pod stałym ciśnieniem
Pytanie 7
Standardowe molowe ciepło tworzenia pary wodnej wynosi (242 kJ/mol), tlenku węgla (110kJ/mol). Standardowe ciepło reakcji (w kJ/mol):
132
Pytanie 8
Ciepło reakcji chemicznej między reagentami w stanie gazowym w warunkach stałego ciśnienia i temperatury jest dla gazów doskonałych:
niezależne od p
Pytanie 9
Sumaryczna zmiana wielkości termodynamicznych w cyklu Carnota dla 4 kolejnych, odwracalnych przemian gazowych, jakim poddano zbiornik z gazem (stan początkowy oraz końcowy gazu są identyczne) spełnia warunek:
Q ≠ 0
Pytanie 10
Dwa zbiorniki umieszczono w osłonie adiabatycznej w temperaturze T. W jednym znajdował się gazowy wodór, w drugim hel pod tym samym ciśnieniem. Która z funkcji stanu nie ulega zmianie w wyniku tego procesu?
ΔU = 0
Pytanie 11
Która z niżej podanych wielkości jest równa pochodnej (dG/dT)p ?
–S
Pytanie 12
W temperaturze 273,15K = 0oC(p=1atm) woda oraz lód pozostają w równowadze. Potencjały chemiczne wody (μw) oraz lodu (μl) są w tych warunkach:
μw=μl
Pytanie 13
Jaki jest rzeczywisty potencjał chemiczny (μ ) substancji rozpuszczonej tworzącej roztwór idealny rozcieńczony w porównaniu do wartości obliczonej ze wzoru: μobj = μΘ + RTlnx
0<μ < μobj
Pytanie 14
Powinowactwo standardowe A1 ° pewnej reakcji jest dwukrotnie większe od standardowego powinowactwa innej reakcji, A2 ° . (A1 °= 2A2 ° ) Jaki jest związek między stałymi równowagi K1, K2 tych reakcji:
K1=(K2)^2
Pytanie 15
Dla reakcji 2SO2 + O2 = 2SO3 stała Kx oraz Kp związane są zależnością:
Kx=Kp(p/p0)
Pytanie 16
Reakcja w fazie gazowej CO + 1/2O2 = CO2 jest egzotermiczna. Gdy przeprowadzono ją w dwóch różnych temperaturach T1 < T2, stężenia dwutlenku węgla (ułamek molowy) w mieszaninie równowagowej, odpowiednio x1 oraz x2 były:
x1&rt;x2
Pytanie 17
Jaka jest przybliżona wartość stałej równowagi reakcji, dla której obliczono deltaG^o=0,7?
1
Pytanie 18
W zamkniętym pojemniku dokonano termicznego rozkładu czystego węglanu wapnia na tlenek wapnia (wapno palone) oraz dwutlenek węgla. W stanie równowagi w temperaturze T ustaliło się ciśnienie p i obecny był jeszcze nie rozłożony kamień węgielny. Liczba swobody w takim układzie wynosi:
1
Pytanie 19
Empiryczna wartość stałej a w równaniu van der Waalsa jest dodatnia dla wszystkich gazów. Stąd wniosek, ze oddziaływania między cząsteczkami gazu są:
przyciągające
Pytanie 20
Gdy gaz rzeczywisty zamknięty w objętości V rozpręża się do próżni, jego temperatura:
zawsze obniża się

Powiązane tematy

#chemia #chemiafizyczna