Pytania i odpowiedzi

Chemia Fizyczna Egzamin Pwr

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania na egzamin z chemii fizycznej.
Ilość pytań: 185 Rozwiązywany: 10282 razy
Pytanie 21
Własności gazów rzeczywistych, w tym ich skraplanie, są najlepiej opisywane przez:
równanie wirialne
Pytanie 22
Topnienie jest przemianą fazową pierwszego rodzaju. W temperaturze topnienia entropia materiału:
skokowo rośnie
Pytanie 23
Średnia prędkość cząsteczek gazu o temperaturze T zmienia się z temperaturą proporcjonalnie do:
T^½
Pytanie 24
) Średnia droga swobodna cząsteczek gazowego azotu pod ciśnieniem 1 atm i w temp. standardowej jest rzędu 0,1μm. W warunkach umiarkowanej próżni otrzymanej w laboratorium ciśnienie wynosi ok. 0.0001 atmosfery. Średnia droga swobodna cząsteczek azotu w tych warunkach wynosi (w temp. standardowej)
1 mm
Pytanie 25
. Gradient temperatury (grad T=▼T) jest różny od zera gdy:
Co najmniej jedna z pochodnych ∂T/∂t, ∂T/∂x, ∂T/∂y, ∂T/∂z jest różna od zera
Pytanie 26
Fizyczną przyczyna dyfuzji jest:
gradient stężenia
Pytanie 27
W punkcie krytycznym (pkr, Vkr, Tkr) parametry stanu każdego gazu spełniają warunki
dp/dV=0 oraz d^2p/dv^2 =0
Pytanie 28
Kolbkę kulistą zawierającą toluen o temp. pokojowej podłączono do pompy próżniowej i ostrożnie odpompowano. Należy oczekiwać, że zawartość kolby:
rozpocznie wrzeć, a kolba się oziębi
Pytanie 29
Metanol ma temp. wrzenia 338 K, a pentan 309 K; obydwie ciecze stosują się dobrze do reguły Troutona. Który z rozpuszczalników ma większą prężność pary: metanol (Pm), czy pentan (Pp) odpowiednio w temperaturze T1=273 K oraz T2=303 K?
Pm(T1) < Pp(T1) oraz Pm(T2) < Pp(T2)
Pytanie 30
Kiedy siarka rombowa i siarka jednoskośna mogą pozostawać jednocześnie w równowadze w obecności pary sublimującej siarki?
w punkcie potrójnym
Pytanie 31
Ciśnienie krytyczne wody wynosi 218 atm, temp. krytyczna 647 K. Jaka faza skondensowana i w jakiej temp. powstanie jako pierwsza w wyniku ochładzania pary wodnej sprężonej do ciśnienia 250 atm.:
ciekła woda, T~~647 K
Pytanie 32
Woda i dipropylamina (DPA) są prawie nie mieszalne w temp. ok. 350 K. Dolna krytyczna temp. mieszalności tych cieczy wynosi ok. 270 K. W temp -10 C równomolowa mieszanina wody oraz DPA składa się z:
lodu i roztworu DPA w wodzie
Pytanie 33
Ciekły pentan i heksan mieszają się nieograniczenie i tworzą roztwory o własnościach zbliżonych do roztworu doskonałego. Stad wniosek, że ciepło mieszania (dH) oraz entropia mieszania (dS) dla ich roztworów są:
dH=0 i dS&rt;0
Pytanie 34
n-heptan i cykloheksan tworzą mieszaniny zbliżone do doskonałych w całym zakresie stężeń. W temp. 40 C prężności pary czystych cieczy wynoszą odpowiednio 12 kPa dla n-heptanu i 24 kPa dla cykloheksanu. Przewidywana całkowita prężność par (p) nad mieszaniną zawierającą 30% cykloheksanu jest:
p=15.6kPa
Pytanie 35
) Mieszanina eteru i acetonu wykazuje odstępstwa dodatnie od własności mieszanin doskonałych ale nie tworzy azeotropu; pe,o , pa,o oznaczają prężności par nad tymi czystymi rozpuszczalnikami; a Ke≠Ka oznaczają stałe Henrygo odpowiednio dla eteru i acetonu. Prężność pary eteru pe nad roztworem zawierającym 5% molowych eteru można obliczyć jako:
pe=0.05pe,o
Pytanie 36
) Roztwór benzenu w metanolu o zawartości 60% mol. metanolu wrze w temp.58 C, skład pary jest identyczny ze składem wrzącej cieczy. Temp. wrzenia benzenu i metanolu wynoszą odpowiednio 80 C i 64 C. Który roztwór wykazuje największą łączną prężność pary benzenu i metanolu?
60% metanolu
Pytanie 37
) Mieszaninę wody z kilkuprocentową zawartością surowego, ciężkiego oleju zanieczyszczonego stałymi substancjami mineralnymi, destylowano w temp. bliskiej temp. wrzenia wody. Destylat zawiera:
) wodę z niewielką zawartością destylowanego oleju
Pytanie 38
) Badając temp. topnienia stopów cyny i ołowiu stwierdzono, że stopy o zawartości od 10% do 70% Pb rozpoczynają topnienie w identycznej temp. Stąd wniosek, że stałe stopy w tym zakresie składów są
homogeniczne
Pytanie 39
) P-toluldyna (PT) i p-chlorofenol (PC) tworzą związek 1:1 w fazie stałej, topiący się kongruentnie (TC). Dwa eutektyki mają skład: E1-30% i E2-70% PC. Przy ochładzaniu stopu PT oraz PC o zawartości 40% PC, pierwszy krystalizujący ze stopu kryształ fazy stałej ma skład:
PT
Pytanie 40
Stały związek potasu i sodu Na2K nie tworzy roztworów stałych ani z sodem ani z potasem. Na2K topi się niekongruentnie w temp. ok. 8 C, w wyniku powstaje stały sód oraz ciecz o składzie P (40% mol. potasu). Gdy tygiel napełniono mieszaniną zawierającą 20% mol. potasu oraz ogrzano do temp. 10 C, w tyglu były obecne:
stop ciekły o składzie bliskim P i stały sód

Powiązane tematy

#chemia #chemiafizyczna